• Stadsstyrelsens beslut 6.11.2017

  Vid sitt möte behandlade stadsstyrelsen bl.a. inkomstskattesatsen och övriga skattesatser samt skolfrågan.

  Ekonomifrågor

  Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att investeringsanslaget för småbåtshamnar ändras för 2017. Slutförandet av investeringen för anläggande av nya bryggor med tillhörande infra, invid det nya bostadskvarteret i Norra hamnen sker 2018. För investeringen reserveras ett tillräckligt anslag i budgeten för 2018. Därtill föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige gör budgetändringar i budgeten 2017 för social- och hälsovårdsnämnden.

  Trafikverket har med sitt beslut 2.11.2017 avbrutit upphandlingsprocessen för byggandet av Karis järnvägsövergång, underfart och resecenter. Till följd av detta föreslår stadsstyrelsen för stadsfullmäktige att investeringsanslaget för investeringsobjektet ”Karis järnvägsbro/grundrenovering av Bangatan” ändras för år 2017. Den totala investeringen för projektet ’Karis järnvägsbro/grundrenovering av Bangatan’ för perioden 2018-2019 behandlas i enlighet med den helhetsfinansieringsmodell som presenterades i budgetberedningen för år 2018.

  Stadsstyrelsen antecknade kvartalsrapport III, 1.1.-30.9.2017, för kännedom och tillställer den stadsfullmäktige för kännedom.

  Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att inkomstskattesatsen i Raseborg år 2018 hålls oförändrad vid 22,00 %.

  08.11.2017

  Läs mer...

 • Raseborg och Ingå firar Finland 100 år tillsammans 6.12.2017

  Självständighetsdagens program börjar med lokala uppvaktningar och gudstjänster i respektive kommun / stad. Den egentliga festen  Tillsammans – Yhdessä  börjar kl. 15.00 i Ingå Aktia Arena.

  Festen är öppen för alla, det viktiga är att vi firar Tillsammans!

  Till och från festen arrangeras gratis busstransport enligt följande:

  13.40 Antskog, Rahnola vägskäl13.45 Fiskars, torget13.50 Pojo kyrkoby, busstation14.05 Karis busstation14.20 Svartå, kiosken14.45 Ingå Arena13.30 Bromarf13.50 Tenala14.05 Ekenäs busstation14.15 Langansböle14.25 Karis Shell14.45 Ingå Arena

  Anmälningar tas emot per e-post till adressen kult@raseborg.fi. Festen är planerad så att man hinner hem för att kunna följa med slottsbalen på tv.

  07.11.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 16.10.2017

  Vid sitt möte behandlade stadsstyrelsen bl.a. en justering i förvaltningsstadgan, olika utlåtanden och en tidtabell för skolnätsfrågan.

  En kollektivtrafikrapport antecknades till kännedom. Kollektivtrafiken hör till stadsutvecklingsavdelningens ansvarsområden. Ett av målen för budgetåret är att göra en helhetsöversikt av kollektivtrafiken i Raseborgs stad, Rapporten ska ligga till grund för kommande utvecklingsprojekt. Ta del av rapporten här  Raseborgs stads kollektivtrafik.

  17.10.2017

  Läs mer...

 • Barnens Raseborg finns nu virtuellt

  Arbetsgruppen för barnvänlig kommun har utarbetat en virtuell sida - Barnens Raseborg - via vilken barnen kan bli bekanta med kommunen och dess serviceutbud.

  – Vi har länge ansett att stadens funktioner och service för barn och unga borde tydligare lyftas fram i en webbmiljö, men på barnens premisser, med ett enkelt språk och visuellt. Det finns de facto en massa information redan nu, t.ex. på stadens webbplats men språkbruket är för vuxna, och därför ansåg vi att basinformation för den här målgruppen är på sin plats, berättar kulturplanerare Sirpa Huusko som är medlem av arbetsgruppen.

  Våren 2017 fick Raseborgs stad ett understöd som var avsett för att främja barnvänliga syften. Sedan år 2015 har staden utmärkelsen Barnvänlig kommun som utdelas av UNICEF Finland.

  Arbetsgruppens nya ordförande Charlotte Lindh anser att konceptet barnvänlig kommun borde bli lättare att greppa och förstå.

  13.10.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 2.10.2017

  Stadsstyrelsen behandlade vid mötet 2.10.2017 bl.a. en budgetändring i investeringsanslaget för år 2017 för Karis järnvägsbro. I verksamhets- och ekonomiplanen för år 2017 har man reserverat 1 000 000 euro för år 2017. Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att investeringsanslaget ändras från 1 milj. för år 2017 till 400 000.

  Den totala investeringen för projektet för perioden 2018-2019 behandlas i budgetberedningen för år 2018. Därtill föreslår stadsstyrelsen för stadsfullmäktige att en budgetändring görs så att verksamhetsbidraget för ”Bygg och miljö” ändras från -925 000 euro till -1 070 000 euro och verksamhetsbidraget för ”Mätning och fastighetsbildning” ändras från +1 846 000 euro till +1 991 000 euro.

  03.10.2017

  Läs mer...

 • Gåva till 100-åriga Finland

  Fiskarskoncernen överlät idag Dagmarsparken i Källviken till Finland för de kommande 100 åren för en nominell årshyra på 1 euro.

  Överlåtelsen skedde i dag, 30.8.2017, till förvaltaren Forststyrelsen.

  Fiskarskoncernens vd Teemu Kangas-Kärki och Forstsstyrelsens representant Timo Tanninen undertecknade överlåtelseavtalet på plats i Dagmars parken.

  – Fiskars överlåter parken inom ramen för jubileumsåret, men gåvans egentliga mottagare är framförallt alla vänner av naturen, konstaterade Kangas-Kärki.

  04.09.2017

  Läs mer...

Like it? Share it!