• Stadsstyrelsens beslut 12.9.2016

  Stadsstyrelsen behandlade stadens organisation och förvaltningsstadga på mötet 12.9.2016. I förslaget till organisation indelas Raseborgs stad i fyra sektorer. Koncerntjänster indelas i fyra avdelningar; stadskansliet, ekonomiavdelningen, personalavdelningen och stadsutvecklingsavdelningen. Ett tvärsektorellt näringslivsteam kommer att bildas under ledning av stadsdirektören. I detta ska åtminstone ingå representanter för stadsutvecklingsavdelningen, mätnings- och fastighetsbildningsavdelningen samt planläggnings- och miljöavdelningen.

  Social- och hälsovårdssektorn har sex avdelningar inkl. administrationen. Avdelningarna för social service, äldreservice, hälsovårdstjänster, sysselsättningstjänster och specialsjukvård.Bildningssektorn indelas i fyra avdelningar; utbildning, småbarnspedagogik, administration och övrig utbildning samt fritidsavdelningen.

  Tekniska sektorn indelas i fem avdelningar; Administration, samhällstekniska avdelningen, utrymmesförvaltning (fastigheter, städning och kosthåll), planläggnings-, mätnings- och miljöavdelning (bl.a. fastighetsförsäljning,  byggnadstillsyn och miljövård) samt avfallsnämnden. Miljöhälsotjänsterna sköts av Sydkustens miljöhälsa i Hangö. Kollektivtrafik- och skärgårdsärendena överförs från tekniska området till stadsutvecklingsavdelningen. 

  Stadsstyrelsen föreslår dessa ändringar för stadsfullmäktige.

  Organisationsstruktur:

   Koncerntjänster

   Bildning

   Social och hälsovård

   Tekniska sektorn

  14.09.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 29.8.2016

  Vid sitt möte 29.8.2016 behandlade stadsstyrelsen bl.a. halvårsrapporten för 1.1-30.6.2016. Räkenskapsperiodens underskott prognostiseras för stadens del bli 2,9 m € jämfört med budgeterat ett budgeterat resultat om –1 m €. Den klart viktigaste orsaken är de försvagade skatteinkomsterna på 2,5 m €. Raseborgs Vatten prognostiserar en vinst om 0,8 m €, 0,5 m € bättre än budget. Det prognostiserade underskottet för staden inklusive affärverk är -2,1 m € mot ett budgeterat underskott om 0,6 m €. Stadsstyrelsen antecknade rapporten för kännedom och beslöt enhälligt remittera ärendet till nästa sammanträde.

  30.08.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 15.8.2016

  På sitt möte 15.8.2016 diskuterade stadsstyrelsen bl.a. kriterier för understöd som staden beviljar under jubileumsåret 2017. Stadsstyrelsen godkände ansökningskriterierna för utdelningen av 25 000 euro i understöd i syftet att stöda lokala aktörer i att planera och förverkliga jubileumsåret 2017. Därtill befullmäktigade stadsstyrelsen beredningen att utforma annonstexter och vid behov göra smärre justeringar i texten (ej kriterierna).

  Understöden lediganslås i september 2016. Ansökningen görs elektroniskt på stadens webbplats www.raseborg.fi/finland100.

  16.08.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 22.6.2016

  Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sista möte inför sommaren bl.a. bidrag till sammanslutningar 2016.Föreningar och sammanslutningar har på basen av kungörelse inlämnat ansökningar om bidrag för verksamhet och projekt år 2016.

  Stadsstyrelsen beslöt bevilja sammanlagt 48 000 € i bidrag till föreningar och sammanslutningar enligt denna bilaga.

  Därtill antecknade stadsstyrelsen utvärderingsberättelsen 2015 för kännedom. Styrelsen inbegär av samtliga förvaltningsenheter/nämnder genmälen till den 16.9.2016.

  29.06.2016

  Läs mer...

 • Cinias havskabel gör en andra landning i Hangö

  En grupp representanter för lokala företag samt städerna Hangö och Raseborg har 17.6.2016 undertecknat med Cinia ett intentionsavtal, där man avtalar om en intention att bygga en förgrening till Cinias nyligen färdigsställda internationella C-Lion1-havskabelsystem som löper mellan Finland och Tyskland.Kostnadskalkylen för den nya Hangö-anslutningen till C-Lion1-kabeln är ca 10 miljoner euro. När förgreningen förverkligas investerar en lokal grupp investerare i enlighet med intentionsavtalet 3 miljoner euro i kabelsystemet.

  Hälften av det lokala beloppet investeras av Ekenäs Energi, Karis Telefon och Andelsbanken Raseborg, vardera en halv miljon euro. N3M Groups insats är 250 000 euro, Forcit, Hangö Hamn och Ekenäs Sparbank deltar med 100 000 euro var. Privatpersonerna Björn Siggberg och Olof Exell investerar vardera 100 000 euro i projektet.

  28.06.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 30.5 och 6.6.2016

   

  Vid ett extra möte 6.6 behandlade stadsstyrelsen endast revideringsförslaget av förvaltningsstadga. Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige godkänner förslaget till revidering av förvaltningsstadgan med vissa tillägg. Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige justerar paragrafen omedelbart.Stadstyrelsen återkommer till revidering av hela förvaltningsstadgan under år 2016.

  På mötet 30.5.2016 behandlade stadsstyrelsen bl.a. åtgärdsprogrammet för Raseborg 202, ett revideringsutkast till ny förvaltningsstadga och resultatet av samarbetsförfarandet.

  10.06.2016

  Läs mer...

Like it? Share it!