• Stadsstyrelsens beslut 18.9.2017

  Stadsstyrelsen tillsatte i maj 2017 en arbetsgrupp för revidering av direktivet för intern kontroll. Till arbetsgruppen utsågs koncernjuristen (ordf.), stadskamreren och controllerteamet. Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt vid arbetsgruppens sammanträden. Arbetsgruppen har inlett sitt arbete och tagit fram ett förslag till innehållsförteckning för direktivet, som kommer att publiceras på stadens intra. Avsikten är att ge möjlighet även för övriga i stadens organisation att ge kommentarer och förslag i anslutning till processen.

  Som basmaterial används ett antal av kommunförbundets rekommendationer och mallar för den interna kontrollen och riskhanteringen. Även andra kommuners motsvarande direktiv har studerats. Arbetsgruppen konstaterar inledningsvis att målet med den interna kontrollen är att säkerställa att de strategiska mål som fullmäktige godkänt uppnås och att de grundläggande uppgifterna sköts kostnadseffektivt, resultatrikt med iakttagande av gällande bestämmelser.

  Genom intern kontroll skyddas verksamheten mot risker som kan innebära hot mot strategins genomförande och verksamhetens målsättningar. Genom den kan misstag, fel och missbruk förebyggas och uppdagas.

  20.09.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 4.9.2017

  På mötet behandlade stadsstyrelsen bl.a. halvårsrapporten och olika utlåtanden. Styrelsen besökte även Ekåsens huvudbyggnad som blir det nya stadshuset hösten 2018. 

  Stadsstyrelsen antecknade halvårsrapporten 1.1 – 30.6.2017 för Raseborgs stad, halvårsrapporten för Ekenäs Energi Ab, hyreshusbolagens samt FAB Pojovägens rapporter för kännedom och sänder dem till stadsfullmäktige för kännedom.

  Räkenskapsperiodens överskott prognosticeras för stadens del att bli 0,73 m euro jämfört med budgeterat resultat om - 0,57 m euro. Raseborgs Vatten prognosticerar en vinst om 0,73 m euro, vilket är bättre än budgeten på 0,5 m euro. Det förväntade överskottet för staden inklusive affärsverk är 1,46 m euro mot ett budgeterat underskott efter budgetändringar om 0,07 m euro.

  05.09.2017

  Läs mer...

 • Gåva till 100-åriga Finland

  Fiskarskoncernen överlät idag Dagmarsparken i Källviken till Finland för de kommande 100 åren för en nominell årshyra på 1 euro.

  Överlåtelsen skedde i dag, 30.8.2017, till förvaltaren Forststyrelsen.

  Fiskarskoncernens vd Teemu Kangas-Kärki och Forstsstyrelsens representant Timo Tanninen undertecknade överlåtelseavtalet på plats i Dagmars parken.

  – Fiskars överlåter parken inom ramen för jubileumsåret, men gåvans egentliga mottagare är framförallt alla vänner av naturen, konstaterade Kangas-Kärki.

  04.09.2017

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 21.8.2017

  Vid mötet tillsatte stadsstyrelsen bl.a. ett invandrarråd, en ordenskommitté och en gatunamnskommitté för tiden 2017-2019.

  Stadsstyrelsen beslöt att invandrarrådet tillsätts av stadsstyrelsen för stadsstyrelsens mandattid och bestående av åtta medlemmar av vilka sex stycken utses i samarbete med invandrarorganisationer på orten, en medlem representerar social- och hälsovårdsnämnden och en medlem representerar bildningsnämnden. Varje medlem har en personlig ersättare.

  Rådet utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Stadens invandrarkoordinator fungerar som rådets sekreterare.

  22.08.2017

  Läs mer...

 • Kulturinstitutet har påbörjat sin verksamhet

  Medborgarinstitutet och musikinstitutet sammanslogs i början av augusti. Efter en namntävling heter det nya institutet Raseborgs Kulturinstitut – Raaseporin Kulttuuriopisto. Maarit Hujanen valdes till rektor och Tuula Kalmi till biträdande rektor.

  Omfattande verksamhet i ny tappning

  Enligt Hujanen pågår en förnyelseprocenss. Medborgarinstitutet och musikinstitutet opererar tillsvidare som egna avdelningar inom Raseborgs Kulturinstitut. 

  Det innebär att musikinstitutet ordnar undervisningstimmar för den fördjupade kursen i musik och medborgarinstitutet har hand om musik och övriga ämnen inom det fria bildningsarbetet. Båda har en egen budget och förfogar över delvis samma utrymmen och vissa gemensamma lärare. Studiehandboken för läsåret 2018-2019 innehåller redan de båda avdelningarnas studiehelheter och det nya namnet.

  15.08.2017

  Läs mer...

 • Två nya tågturer fr.o.m. 14.8.2017

  Tågtrafiken mellan Helsingfors och Raseborg underlättas fr.o.m. måndag 14.8.2017. Då inrättas två nya tågturer.  L-tåget från Helsingfors avgår kl. 23:03 och anländer till Karis kl. 00:17. Denna tågtur trafikerar under samtliga veckodagar. Y-tåget trafikerar vardagar från Karis kl. 05:33 och anländer till Helsingfors kl. 06:46.

  Tågtidtabellerna finns på VR:s hemsida. Nedan tidtabells- och hållplatsinfo för de nya turerna.På resor mellan Karis, Sjundeå och HRT-området tillämpas VR:s tariff för närtrafik och VR:s biljettprodukter används.

  Närmare information om kollektivtrafiken och biljettförmåner i Raseborg finns här. Delta även i vår tävling senat 1.9.2017 här.

  14.08.2017

  Läs mer...

Like it? Share it!