• Stadsstyrelsens beslut 10.10.2016

  På sitt möte 10.10 behandlade en renoveringsplan och kostnadsberäkning för F-huset på Ekåsen (stadshuset). Genom en renovering, kan huvudbyggnadens framtida användning lösas på ett relativt förnuftigt vis. Byggnaden är i stadens ägo och att hitta andra användningsändamål är mycket svårt, bl.a. eftersom byggnaden har en partiell skyddsbeteckning i gällande plan. Avsikten är att förverkliga finansieringen av F-huset via ett Sale&leaseback arrangemang, där leasinghyran blir under en period av 25 år ca 300 000 euro per år (amortering + ränta).

  Stadens årliga kostnader för förvaltningens utrymmen kommer via denna lösning att sjunka från ca 640 000 euro per år (Fix-huset + Lönnbergska fastigheten) till ca 300 000 euro per år. Kostnadssänkningen är således märkbar. 

  11.10.2016

  Läs mer...

 • Raseborgs kommunvapen som frimärke

  På Frimärkets dag, som firas nationellt 7.10.2016, utger Posti flera kommuners och städers kommunvapen som frimärke.

  Också Raseborgs stad deltar i den avgiftsfria service som Posti erbjuder, och vårt eget frimärke kommer till salu på Postis anstalter i Raseborg samma dag.

  Dessutom är vapenfrimärket till salu i Postis nätbutik.

  07.10.2016

  Läs mer...

 • Staten finansierar fiskvägar i Karisåns vattenområde med 800 000 euro

  Måndagen 3.10 bekantade sig jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i Billnäs med projektet Laxfiskarna till Karisån, och berättade att staten deltar i byggandet av fiskvägarna i Åminnefors och Billnäs med sammanlagt 800 000 euro.

  Minister Tiilikainen konstaterade i sitt tal att projektet förverkligar väl regeringens spetsprojet gällande återställning av stammar av vandringsfiskar och utrotningshotade fiskarter och deras naturliga fortplaniningskretslopp. Svartån - som en del av Karisåns vattenområde - tillhör spetsprojekten för nationell fisk-vägsstrategi och byggandet av fiskvägar i anslutning till kraftverksdammar ingår i förvaltningsplanen för Kymmene älv - Finska viken 2016–2021.

  03.10.2016

  Läs mer...

 • Stadsfullmäktige beslöt om förvaltningsstadgan och ny organisation

  På mötet 26.9.2016 beslöt stadsfullmäktige bl.a. om avdelningsindelningen inom stadens sektorer. 

  Nuvarande fem sektorer krymper till fyra sektorer med följande indelning och förändringar.

  28.09.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 12.9.2016

  Stadsstyrelsen behandlade stadens organisation och förvaltningsstadga på mötet 12.9.2016. I förslaget till organisation indelas Raseborgs stad i fyra sektorer. Koncerntjänster indelas i fyra avdelningar; stadskansliet, ekonomiavdelningen, personalavdelningen och stadsutvecklingsavdelningen. Ett tvärsektorellt näringslivsteam kommer att bildas under ledning av stadsdirektören. I detta ska åtminstone ingå representanter för stadsutvecklingsavdelningen, mätnings- och fastighetsbildningsavdelningen samt planläggnings- och miljöavdelningen.

  Social- och hälsovårdssektorn har sex avdelningar inkl. administrationen. Avdelningarna för social service, äldreservice, hälsovårdstjänster, sysselsättningstjänster och specialsjukvård.Bildningssektorn indelas i fyra avdelningar; utbildning, småbarnspedagogik, administration och övrig utbildning samt fritidsavdelningen.

  Tekniska sektorn indelas i fem avdelningar; Administration, samhällstekniska avdelningen, utrymmesförvaltning (fastigheter, städning och kosthåll), planläggnings-, mätnings- och miljöavdelning (bl.a. fastighetsförsäljning,  byggnadstillsyn och miljövård) samt avfallsnämnden. Miljöhälsotjänsterna sköts av Sydkustens miljöhälsa i Hangö. Kollektivtrafik- och skärgårdsärendena överförs från tekniska området till stadsutvecklingsavdelningen. 

  27.09.2016

  Läs mer...

 • Stadsstyrelsens beslut 29.8.2016

  Vid sitt möte 29.8.2016 behandlade stadsstyrelsen bl.a. halvårsrapporten för 1.1-30.6.2016. Räkenskapsperiodens underskott prognostiseras för stadens del bli 2,9 m € jämfört med budgeterat ett budgeterat resultat om –1 m €. Den klart viktigaste orsaken är de försvagade skatteinkomsterna på 2,5 m €. Raseborgs Vatten prognostiserar en vinst om 0,8 m €, 0,5 m € bättre än budget. Det prognostiserade underskottet för staden inklusive affärverk är -2,1 m € mot ett budgeterat underskott om 0,6 m €. Stadsstyrelsen antecknade rapporten för kännedom och beslöt enhälligt remittera ärendet till nästa sammanträde.

  30.08.2016

  Läs mer...

Like it? Share it!