Ordförande Anders Walls SFP (Mikael Nylund KD)

I vice ordförande Kukka-Maaria Luukkonen SDP (Mats Lagerstam SDP)

II vice ordförande Mikael Borgman SFP (Sylva Heerman SFP) 

Ann-Katrin Bender SFP (Linnéa Henriksson SFP)
Maj-Britt Malmén SFP (Michael Nyberg SFP)
Kerstin Ilander SFP (Ann Storsjö SFP)
Henrik Lindholm SFP (Werner Orre SFP)
Marko Reinikainen GRÖNA (Ira Donner GRÖNA)
Per-Erik Holmberg SDP (Petri Kajander SDP)
Kaisa Ylimys-Ahlroth SDP (Nina Wessberg SDP)
Roger Hafström SAML (Miikka Soivio SAML)

 

Verksamhetsområde:

Stadsstyrelsen ansvarar för stadens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen bevakar stadens intresse samt företräder staden och för stadens talan, om inte något annat bestäms i förvaltningsstadgan.

Stadsstyrelsen kan besluta om allt som inte specifikt hör till något annat organs eller någon tjänsteinnehavares kompetens. 

 

Stadsstyrelsen har utöver de lagstadgade uppgifterna till uppgift att:

 • systematiskt följa upp de ekonomiska mål som stadsfullmäktige satt upp samt övervaka att målen för verksamheten iakttas;
 • verkställa ägarpolitiken i enlighet med koncerndirektivet;
 • ha hand om frågor som gäller samkommuner och interkommunal verksamhet, såvida inget annat sägs i denna förvaltningsstadga;
 • avge förklaring/utlåtande/genmäle med anledning av besvär över beslut av stadsfullmäktige, om stadsstyrelsen anser sig kunna god­ta slutresultatet av fullmäktiges beslut;
 • besluta om skadestånd, då staden är skadeståndsskyldig eller då det anses vara skäligt att betala ersättning, om detta inte delegerats till något annat organ;
 • förordna företrädare för staden till intressesamfundens bolagsstämmor och årsmöten;
 • koordinera och avge stadens utlåtanden, såvida detta inte enligt lagstiftning ankommer på någon annan kommunal myndighet;
 • ansvara för den övergripande markanvändningen (generalplanering) och besluta i ärenden som planläggningsnämnden berett för stadsstyrelsen;
 • bereda ett handlingsprogram för markanvändningen för stadsfullmäktiges mandatperiod;
 • årligen fastställa ett planläggningsprogram och en beställning för markanvändningen till planläggningsnämnden;
 • initiera detaljplaneändringar utöver planläggningsprogrammet;
 • godkänna generalplaneförslag för framläggning samt bemöta inkomna anmärkningar och utlåtanden;
 • godkänna sådana detaljplaner som inte har betydande verkningar;
 • godkänna eventuella anvisningar för närmiljö och byggsätt för detaljplanerade områden;
 • efter beredning av samhällstekniska nämnden bereda markanvändningsavtal för stadsfullmäktige;
 • godkänna intentionsavtal som staden ingår;
 • besluta om fastighetsförsäljning, då köpesumman är över 50 000 euro;
 • bevilja partiell eller fullständig befrielse från kommunalskatt, sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt
 • besluta vem som representerar staden vid möten, begivenheter och uppvaktningar;
 • ansvara för köp av landsbygdsmyndighetens uppgifter av Ingå kommun.

Like it? Share it!