Utöver markanvändnings- och bygglagen (MBL) och markanvändnings- och byggförordningen (MBF) samt andra bestämmelser och föreskrifter om markanvändning och byggande skall i Raseborgs stad iakttas vad som föreskrivs i byggnadsordningen, om något annat inte bestäms om saken i en generalplan med rättsverkningar, i en detaljplan eller i Finlands byggbestämmelsesamling (14 § 4 mom. MBL).

icon Byggnadordning godkänd 7.6.2010 (149.37 kB)

icon Byggnadsordningens kartbilaga (10.82 MB)

 

Byggnadsordning godkänd i stadsfullmäktige 14.5.2018 § 36, men ej vunnit lagakraft.

pdf Byggnadsordning
pdf Byggnadsordning kartbilaga