Lagen om grundläggande utbildning har ändrats genom en lag (1040/2014) som trädde i kraft 1.1.2015 och genom vilken det blir obligatoriskt att delta i förskoleundervisning. Från och med 1.8.2015 ska barnen året innan läroplikten uppkommer delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.

 

Ansökan och ansökningstider

Ansökan om kommunal dagvårds- och förskoleplats för inkommande verksamhetsår utannonseras årligen under mars månad (se tidningsannons). Verksamhetsåret börjar den första augusti för barn i behov av heldagsvård. Förskolan och halvdagsavdelningar följer skolans verksamhetsår och börjar i mitten av augusti.

 

Ansökan om kommunal dagvård kan göras under hela året. De flesta platserna blir dock besatta redan under våren innan verksamhetsåret börjar. Om föräldrar söker en dagvårdsplats mitt under verksamhetsåret bör ansökan lämnas in fyra månader innan platsen behövs. Om behovet av dagvård uppstår på grund av förvärvsarbete, studier eller utbildning, så att tidpunkten inte kunnat förutsägas, bör man anhålla om dagvårdsplats så snabbt som möjligt, dock senast två veckor innan barnet behöver dagvård.

Ansökningsblanketten finns i balken till höger på denna sida, vid bildningskansliet i Karis samt vid alla dagvårdsenheter i kommunen. Länk till elektronisk dagvårdsansökan finns i balken till höger.

 

Det är viktigt att man fyller i alternativa vårdformer/vårdplatser i prioriteringsordning. Staden försöker uppfylla föräldrarnas önskemål så långt som möjligt, men har rätt att ordna dagvården utågenden från de möjligheter som står till buds. Äldre barn och barn med särskilda behov rekommenderas oftast en plats vid ett daghem, medan yngre barn kan få dagvård inom familjedagvården. Kommunen är dock skyldig att erbjuda varje barn under skolåldern en dagvårdsplats på sitt modersmål.

 

När dagvården inleds och i början av varje verksamhetsår inlämnas inkomstutredning. Till inkomstutredningen bifogas intyg över inkomster och betalda underhållsbidrag osv.

 

 

Ansökningarna kan sändas direkt till följande adress:

Märke: Dagvårdsansökan
Raseborgs stad/Bildningskansli, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis, PB 58, 10611 Raseborg.

 

Ansökningarna kan även lämnas in på alla dagvårdsenheter i Raseborg.

 

Anmälan om privat dagvård

Enligt § 28 lagen om barndagvård är en enskild person eller en sammanslutning som bedriver barndagvårdsverksamhet mot ersättning skyldig att inom två veckor från det att verksamheten inleddes lämna in en anmälan till bildningsnämnden. Anmälan görs till dagvårdsplaneraren.

 

Beslut om dagvårds- och förskoleplats

Beslut om dagvårds- och förskoleplats sänds till vårdnadshavarna innan dagvården/förskolan inleds. Vårdnadshavarna ska därefter inom en vecka meddela till respektive ansvarsperson som finns angiven på beslutet (daghemsföreståndare eller dagvårdsplanerare) om de tar emot dagvårdsplatsen eller inte.

 

Dagvårdsplatsen kan hållas reserverad högst en månad från beviljat datum.

 

Om vårdnadshavarna väljer att inte ta emot en dagvårsplats som beviljats av kommunen utan önskar en anna plats, då bör föräldrarna anhänginggöra en ny ansökan och ny väntetid uppstår från 2 veckor upp till fyra månader.

 

Då man beviljats en kommunal dagvårdsplats gäller den fram till skolstarten. Staden förbehåller sig rätten att vid behov omplacera barnen. Om vårdnadshavaren själv önskar byta dagvårdsform eller dagvårdsenhet bör en ny ansökan inlämnas.

 

 

Like it? Share it!