Färdtjänst enligt handikappservicelagen

Färdtjänst till gravt handikappade personer med särskilda rörelsehinder.

För ytterligare information kontakta: 

Raseborgs handikappservice tfn 019 289 2000

Ansökningsblanketten finns här:Färdtjänstansökan handikappservice

Blanketten måste skrivas ut och undertecknas, den kan inte skickas elektroniskt. Till ansökan bifogas ett läkarintyg för färdtjänst

 

Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Färdtjänst i enlighet med socialvårdslagen, beviljas handikappade personer bosatta i staden Raseborg.  Vid beviljande av färdtjänst beaktas faktorer som avstånd till olika serviceformer, trafikförbindelser, den sökandes nätverk samt den sökandes ekonomiska situation.
Som handikappad betraktas i detta sammanhang person som har svårt att röra sig men som inte erhåller färdtjänst enligt lagen om handikappservice.

Inkomstgränsen för färdtjänst enligt socialvårdslagen är 1050 euro brutto per månad för ensamstående personer och 1680 euro brutto per månad för två personers hushåll.

Färdtjänst beviljas för viss tid. Som färdtjänst beviljas högst 8 enkelresor per månad inom staden Raseborg.

Färdtjänst beviljas för fritids- och rekreationsresor. Färdtjänst beviljas inte för sådana resor som ersätts av sjukförsäkringen, vilket skulle innebära att sjukförsäkringens självrisk ersätts med färdtjänst.

Självriskandelen är 5,00 euro per enkelresa.

Färdtjänst beviljas för resor med taxi. Maximibeloppet per enkelresa uppgår till 30 euro.   

För ytterligare information kontakta:
Socialhandledare Seniorrådgivning, tfn 019 289 3308

Ansökningsblanketten finns här: Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Blanketten måste skrivas ut och undertecknas, ansökan kan inte skickas elektroniskt. Till ansökan bifogas ett läkarintyg för färdtjänst samt intyg över bruttoinkomster.