Skolhälsovårdarna har ingen egentlig telefontid. Lämna gärna ringbud om du ej får svar.

 

Ekenäsområdet

Inger Råstedt         Tfn 019-289 3261

Seminarieskolan, Snappertuna skola,Västerby skola, Optima
Yvonne Carlberg   Tfn 019-289 3264

Hakarinteen koulu, Mikaelskolan, Österby skola
Carola Rosenqvist   Tfn 019-289 3262

Ekenäs högstadieskola, mån, tis, ons, fre.

Ekenäs gymnasium, ons.e.m. och tors.
 

Karis området

Marina Nylund         Tfn 019- 289 3424

Katarinaskolan, Karis svenska högstadium
Minna  Uusitalo        Tfn 019-289 3425
Kiilan koulu, Karjaan Yhteiskoulu ja lukio

Monica Silfver          Tfn 019- 289 3420

Svartå lågstadium, Mustion koulu

 

Pojoområdet

Pirkko Lempinen        Tfn 019-289 3045
Billnäs skola, Fiskarin koulu, Kirkonkylän koulu, Klinkbackan koulu, Pojo kyrkoby skola

 

Tenalaområdet

Pia Halavakoski-Pråhl  Tfn 019-289 3252

Höjdens skola, Bromarf skola

 

 

Studerandehälsovård

Skolhälsovård
En god hälsa är grundförutsättning för sund tillväxt, utveckling och inlärning. Skolhälsovård är fortsättning på det hälsofrämjande arbete som påbörjats inom barnrådgivning.
Målsättningen är att verka för en trygg och sund skolmiljö och för en så god hälsa som möjligt hos eleven. Arbetet sker i samarbete med hemmen, övrig elevvårdspersonal s.s. rektor, lärare, skolkurator, skolpsykolog, studiehandledare , samt enligt behov med andra vårdinstanser s.s. fysioterapi, talterapi, tandvård, mentalvård och specialsjukvård.

Till skolhälsovården hör skolhälsovårdarens och läkarens hälsokontroller och de
specialundersökningar som är nödvändiga för konstaterande av en elevs hälsotillstånd.

Till skolhälsovården kan man vända sig i alla frågor som rör barns och ungas hälsa och sjukdom.
Sjukintyg för vård av sjukt barn under 10 år erhålls från skolhälsovårdaren.
Skicka inte ett sjukt barn till skolan.

Skolhälsovårdaren strävar till att träffa alla elever minst en gång / läsår.

I årskurs 1,5 och 8 görs en omfattande hälsoundersökning, som innefattar undersökningar hos både hälsovårdare och skolläkare. För att få en så god uppfattning som möjligt om elevens hälsa och livssituation intervjuas både eleven,vårdnadshavaren och eventuellt också läraren med hjälp av följande frågeformulär:

pdf Frågeformulär, åk1

pdf Frågeformulär, åk5

pdf Frågeformulär, åk8

Vårdnadshavarnas närvaro är önskvärd vid läkarundersökningarna. 

Eleverna i årskurs 1 och deras föräldrar inbjuds i många skolor till skolhälsovården redan på sommaren före skolstart. Föräldrarna informeras särskilt om detta.

Eleverna i årskurs 8 får ett s.k. Hälsointyg för ungdom, som kan användas bl.a. för
körkortsansökan och studier. Hälsointyget är i regel i kraft i 5 år från utskrivningsdatum.
Vaccinationer ges enligt vaccinationsprogram och individuella önskemål. 

Vaccinationsintyg ges till alla elever i årskurs 9 i slutet av skolåret.
Det lönar sig att spara detta intyg !

 

Like it? Share it!