Raseborgs stads preliminära bokslut för år 2016 visar ett överskott på ca 2,3 miljoner euro. Det här betyder att Raseborgs stads åtgärder för att balansera ekonomin har kommit bra igång. Men många faktorer inverkar på slutresultatet. Den främsta orsaken till att bokslutet är på plus är att kostnaderna har minskat med 5 miljoner euro, från cirka 218 miljoner euro år 2015 till cirka 213 miljoner euro år 2016.

Ta del av stadsdirektörens vlogg ovan om bokslutets preliminära resultat. Enligt Tom Simola, Raseborgs stadsdirektör, minskade skatteintäkterna under fjolåret med 1,4 miljoner euro jämfört med år 2015 då totalt 113 miljoner euro inflöt i skatteintäkter. 

– Positivt är att staden fick lite mera statsandelar än vad som var budgeterat, cirka 54,5 miljoner euro, säger han.

Personalkostnaderna minskade med 2 miljoner euro och köp av tjänster med 3 miljoner euro. Under år 2016 minskade personalvolymen med omkring 40 personer, trots att staden övertagit verksamhet och personal, som tidigare skötts som köptjänst, i egen regi. Semesterpengen sjunker från och med år 2017 som en följd av konkurrenskraftsavtalet. Detta inverkar redovisningsmässigt redan i 2016 års bokslut på grund av att semesterpengen periodiseras mellan verksamhetsåren.

Den största minskningen bland köpta tjänster har skett inom specialsjukvården, vars kostnader har sjunkit med knappt 3 miljoner jämfört med året innan. Av dessa 3 miljoner euro utgör 1 miljon euro återbäring av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts överskott från år 2015, som utbetalades år 2016.

Fastighetsförsäljningen inbringade under året endast 1 miljon euro, vilket är 1 miljon mindre än år 2015. Enligt Simola är det dock en fördel att överskottet för år 2016 inte bygger på intäkter från fastighetsförsäljningen eftersom de är av tillfällig natur.

Skuldtrenden bryts
Stadens skuldbörda minskade under fjolåret och är nu cirka 117,5 miljoner euro. Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls poängterar vikten med att staden kunnat bryta den mångåriga trenden med ökande skuldsättning.
– Staden har dock flera tuffa år framför sig för att i förlängningen täcka tidigare års samlade underskott. Tack vare det goda resultatet år 2016 minskar det ackumulerade underskottet från 14,2 miljoner euro till 11,9 miljoner euro. Vi går i rätt riktning, säger Walls.

Även innevarande år, 2017 förväntas staden göra överskott. Det finns ännu flera åtgärder staden ska vidta för att ytterligare förbättra och balansera Raseborgs ekonomi framöver. Till dylika åtgärder hör bland annat en ny genomgång av stadens organisation (Raseborg 2020), en minskning av fastighetsbeståndet samt en systematisering av processerna kring stadens fastigheter. Förändringarna bör ske parallellt med att landskapsreformen och vårdreformen framskrider.

– Flera näringslivs- och markplaneringsprojekt är i startgroparna. Det finns goda förutsättningar för att en del av dessa projekt förverkligas inom de närmaste åren, och på sikt hämtar de intäkter till staden, säger Simola.

Ramarna finns för att fortsätta stärka stadens ekonomi. Stadsdirektören framhåller att det goda resultatet kommer från att hela personalen har jobbat målmedvetet och förändringsinriktat.
– Jag vill rikta ett stort tack till hela personalen, tillägger han.