Vid sitt möte 13.3.2017 valde stadsstyrelsen 13 valnämnder och 5 valbestyrer för kommunalvalet 9.4.2017. Ta del av valinfomationen på stadens webbplats.

Saneringsprojektet för Ekåsens F – byggnad har fortskridit i enlighet med den projekttidtabell och utrymmeslösning som stadsstyrelsen har godkänt tidigare (stadsstyrelsen 10.10.2016 § 333).
Tiden för anbudsbegäran gick ut 17.2.2017 kl.14.00, inom utsatt tid mottogs sammanlagt 22 st entreprenadanbud (delad entreprenad). Alla delentreprenadanbud av den delade entreprenaden har granskats och enligt de godtagbara anbuden kan konstateras, att byggprojektet på basis av rådande utredningar och planer kan förverkligas inom ramen för de helhetskostnader (8 M€) som stadsfullmäktige har definierat (Sfge 11.4.2016 § 27). Projekttiden inleds enligt projekttidtabellen i början av april 2017. Den effektiva entreprenadtiden har uppskattats till sammanlagt 16 månader. Det betyder att F-byggnaden torde bli klar i augusti 2018, om projektet startar och fortskrider planenligt.

Stadsstyrelsen beslöt på mötet 13.3.2017 att inleda saneringsprojektet för F-huset utgående från den projekttidtabell som godkänts tidigare och inom ramen för det projektanslag som stadsfullmäktige definierade i april 2016.

Stadsstyrelsen godkände att den delade entreprenaden förverkligas med följande entreprenörer:
- Byggnads- och huvudentreprenad, Hartela Länsi-Suomi Oy, 4 940 000 € (moms 0)
- Ventilationsentreprenad, Ilmastointi C.Johnsson Oy, 361 000 € (moms 0)
- Rörentreprenad, Hangon sähkö Oy, 259 000 (moms 0)
- Elentreprenad, Laihon Sähkö Oy, 583 800 € (moms 0)
- Automationsentreprenad, Turun automaatiokeskus Oy, 21 700 € (moms 0)
(alla delentreprenader totalt 6 165 500 €)
Deras anbud var helhetsekonomiskt förmånligast.
Finansieringen av saneringen av stadshuset genomförs med fastighetsleasingfinansiering.

Nylands NTM-central har begärt av staden utlåtanden om ändringar i linjetrafiktillstånd enligt följande:

J. Vainion Liikenne Oy: Ansökan innehåller för Raseborgs del följande ändringar från 1.6.2017 och 5.6.2017:
Kl. 10:30 M-S Helsingfors - Karis Turen föreslås köras endast M-L. Utgifterna överstiger inkomsterna för helgdagarnas turer.
Kl. 08:10 L-S Karis – Virkby korset Turen begränsas till endast lördagar. Utgifterna överstiger inkomsterna för helgdagarnas turer.
Kl. 12:30 M-S Karis - Ekenäs Turen föreslås köras endast M-L. Utgifterna överstiger inkomsterna för helgdagarnas turer.
Kl. 19:45 SS Karis - Ekenäs Ny tur enligt feedback från resenärerna

Oy Pohjolan Liikenne Oy: Ansökan innehåller för Raseborgs del följande ändringar från 5.6.2017:
Kl. 10:40 M-F++ Karis - Ekenäs (under skolornas sommarlov) Avgångstiden ändras till 9:45 för att man ska undvika överlappning med konkurrerande tur.
Kl. 11:10 M-F Ekenäs - Karis Avgångstiden justeras till 11:05.

Oy Pohjolan Liikenne Oy: Ansökan innehåller för Raseborgs del följande ändringar från 5.6.2017:
Kl. 06:15 M-F Helsingfors - Lojo - Ekenäs Turen begränsas till endast skolåret (M-F+). Under sommarlovet startar bussen 06:25 men den går endast till Virkby.
Kl. 09:00 M-F Ekenäs – Lojo - Helsingfors Turen begränsas till endast skolåret (M-F+).

Oy Pohjolan Liikenne Oy: Ansökan innehåller för Raseborgs del följande ändringar från 5.6.2017:
Kl. 14:35 M-S H Hangö - Helsingfors Turen föresås starta 20 min tidigare.
Raseborgs stad har inget att anmärka mot ändringsförslagen och stadsstyrelsen godkände beredningens förslag.

Social- och hälsovårdsministeriet ber av bl.a. kommunerna, sjukvårdsdistrikten, regionförvaltningsverken, universiteten samt ett flertal centralorganisationer och registrerade föreningar m.m. om utlåtande om utkastet till regeringsproposition i vilken det föreslås det att det stiftas en ny lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (kunduppgiftslagen). Stadsstyrelsen godkände beredningens förslag till svar gällande social- och hälsovårdsministeriets begäran om utlåtande.

NTM-centralen gett Raseborgs stad en begäran om utlåtande i ett byggnadsskyddsärende. Ruukin Peruskivi Ry har lämnat in ett initiativ till NTM-centralen angående Billnäs- och Fiskarsområden.
Inititativtagaren föreslår, att skyddsstatusen för samtliga byggnader i Bruksbostäders besittning och i Raseborgs stads ägo borde ändras så, att de skulle ha en skyddsstatus som baseras förutom på skyddsbestämmelserna i detaljplanen också på lagen on skyddande av byggnadsarvet. En dylik på lag baserad status bedöms av NTM-centralen. Museiverket har gett ett negativt utlåtande i ärendet. I utlåtandet sägs att planen har tillräckliga skyddsbeteckningar. Stadsstyrelsen konstaterde, att skyddet av objekten i initiativet redan har tryggats på tillräcklig nivå med planläggning. Raseborgs stad förordar därför inte Ruukin Peruskivi Ry:s initiativ i anslutning till en ändring av byggnadsskyddsstatus för Billnäs- och Fiskarsområden.

Därtill behandlade stadsstyrelsen planläggningsprogrammet i Raseborg. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner planläggningsprogrammet för åren 2017-2021.
Stadsstyrelsen föreslår även att stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanen för Grevö.

Därtill behandlades tre planläggningsinitiativ.
Ägaren till tomt 710-2-8-54 har inkommit med planläggningsinitiativ för att ändra den nuvarande tomtens användningsändamål från affärstomt till i huvudsak tomt för boende, Rådhustorget (Ekenäs). Målsättningen med åtgärden är att bilda tät och kvalitativ stadsstruktur på ett betydande ställe i staden. Byggnaderna som är tänkta att rivas är i dåligt skick och stöder inte den stadsbildsmässigt
värdefulla miljön.
Stadsstyrelsen beslöt initiera planändringen. Före inledande av planläggning ska ett avtal om inledande av planläggning uppgöras mellan initiativtagaren och staden. Stadsplaneringen godkänner planläggningskonsult med separat beslut före inledande av planläggning. Stadsstyrelsen godkände utkast till avtal om inledande av detaljplan. Innan detaljplaneändringen godkänns, förutsätts att ett markanvändningsavtal ingås med markägaren. Beredningen befullmäktigades göra tekniska justeringar i avtalet.

En kommuninvånare har tagit initiativ till ändring av detaljplan i kvarter 405, Edegatan, Karis. Initiativtagaren framför, att exploateringstalet borde höjas e=0,30 -> e=0,40. Som motivering framför personen bl.a., att området är beläget nära järnvägsstationen och, att Karis centrum borde förtätas.
Stadsstyrelsen beslöt att initiativet förkastas. Området är en del av kommande delgeneralplan över Karis centrum, där bl.a. avgörs områdets framtida karaktär och byggandets effektivitet. Ifrågavarande detaljplan möjliggör ett tillräckligt tätt byggande, beaktande områdets användningsändamål, och ifall området förtätas genom plan ännu effektivare borde detta bedömas som en större helhet, antingen genom generalplanering eller en vidare detaljplaneavgränsning.

Två kommuninvånare har tagit initiativ till ändring av detaljplan i kvarter 306, Ormnäsvägen, Ekenäs. Initiativtagarna framför, att till byggytan på gårdssidan på deras tomt borde anvisas körförbindelse genom park. Initiativtagarna åberopar jämlik behandling, emedan i området har gjorts motsvarande åtgärder för andra fastigheter.

Stadsstyrelsen beslutar att initiativet förkastas. Ifall ifrågavarande tomt skulle anvisas körförbindelse genom parkområdet, skulle denna förbindelse försämra på ett betydande sätt parkområdets användbarhet och värde i stadsbilden. Körförbindelsen skulle vara ny, och den skulle söndra befintlig trädgrupp och förändra en öppen parkgårds karaktär till orolig.

Under februari 2017 har det skett 13 fastighetsöverlåtelser i vilka Raseborgs stad kan ha förköpsrätt. Stadsstyrelsen beslöt att staden inte utnyttjar sin förköpsrätt vid dessa fastighetsöverlåtelser.

Motioner
En motion med Sven Holmberg som första undertecknare inlämnades vid stadsfullmäktiges sammanträde 29.11.2010. Motionärerna konstaterar att ingen genomgång av dimensioneringsgrunderna för generalplanering eller grunderna för stomlägenhetsberäkning gjordes i samband med bildandet av staden Raseborg.
Tekniska centralen har besvarat motionen. Vid diskussioner med bl.a. NTM-centralen i Nyland har konstaterats att dimensioneringsnormer utarbetas för att tillämpas i första hand i planläggning. Normerna och deras konsekvenser kan endast bedömas genom uppgörande av planutkast eller planförslag av vilket man kan utläsa bl.a. hur många nya byggplatser normerna resulterar i. Utan att pröva normerna i planläggning av ett mer omfattande område kan konsekvenserna med tanke på miljön och för markägare inte bedömas i tillräcklig utsträckning. Stadstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att dimensioneringsnormerna ses över i samband med kommande planläggning.

Rita Lindholm-Wirtanen m. fl. lämnade in en motion 9.3.2009 där man föreslår att en systematisk konsekvensbedömning inför de näringspolitiska beslutsprocesserna i staden införs.
I motionen föreslås att stadsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att göra upp ett näringspolitiskt program samt utarbeta nödvändiga verktyg för konsekvensbedömningen. Stadsutvecklingsavdelningen har besvarat motionen. I samband med uppgörande av stadens strategi för 2018-2021, som pågår under 2017 med mål att gokännas i fullmäktige i december 2017, kommer näringslivsfrågorna att lyftas upp och konkretiseras. Detta görs i samarbete med Västra Nylands handelskammare, företagarföreningarna och enskilda näringslivsaktörer. Arbetet med att förbättra dialogen mellan företagare och staden har redan påbörjats i och med att den nya stadsutvecklingsavdelningen grundadesa. Företagarträffar har ordnats, och ett första näringslivsinriktat nyhetsbrev skickas ut inom marsmånad.

Staden har erhållit en inbjudan till Västra Nylands sång- och musikförbund r.f. firar 100-årsjubileum 25.3.2017 i Ekenäs kyrka. Stadsstyrelsen utsåg kulturnämndens ordförande Stefan Högnabba till stadens representanter. Därtill utsåg stadsstyrelsen stadskamrer Thomas Karlsson till stadens representant vid bolagsstämman för FAB Trollet 20.3.2017.

Bland anmälningsärendena kan nämnas tekniska nämndens beslut (§ 37) gällande ersättare för utrymmesförvaltningschef Anna Friberg som är teknisk direktör Jan Gröndahl.