På mötet behandlade stadsstyrelsen bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016. Räkenskapsperiodens överskott i resultaträkningen är 2 309 234,58 euro. Koncernresultaträkningen visar ett överskott om 3 492 539,24 euro.

Direktionen för Raseborgs Vatten har godkänt bokslutet för affärsverket som visar ett överskott på 925 579,14 euro. Stadsstyrelsen föreslog att överskottet om 2 309 234,58 euro kvarstår på kontot för räkenskapsperiodens över-/underskott.

Stadsstyrelsen antecknade dessutom att det kumulativa underskottet i balansräkningen, eget kapital uppgår till 11 757 034,23 euro.

Stadsfullmäktige godkände 7.6.2010 ett i kommunallagen stipulerat åtgärdsprogram om balanseringen av det kumulativa underskottet i stadens balansräkning om 25,8 m € som uppstått i de tidigare kommunerna Ekenäs, Karis och Pojo. Fullmäktige uppdaterade senast åtgärdsprogrammet 6.6.2016. Sektorerna har i bokslutet redovisat för programmets förverkligande. Den nya kommunallagen stipulerar att ett underskott i kommunens balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Kommunen ska i ekonomiplanen besluta om specificerade åtgärder genom vilka underskottet täcks under den nämnda tidsperioden.
En genomgripande förändringsprocess ”Raseborg 2020” pågår och omfattar hela stadens verksamhet. Arbetet med omstruktureringen omfattar följande helheter, stadens organisation, stadens servicestruktur och stadens fastigheter. Stadsfullmäktige godkände programmet 6.6.2016 parallellt med uppdateringen av åtgärdsprogrammet.

Raseborgs stads personalbokslut för år 2016 har sammanställts. Nytt för i år är att arbetsgivaren ger möjlighet åt personalens representanter att skriva ett inlägg i personalbokslutet. Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige godkänner personalbokslut 2016.

Stadsstyrelsen beviljade stadsdirektör Tom Simola avsked på egen begäran, samt beslöt lediganslå tjänsten som stadsdirektör i Raseborgs stad att sökas under tiden 29.3.2017-21.4.2017 kl. 12.00. Stadsstyrelsen tillsätter en intervjugrupp/rekryteringsgrupp bestående av stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens presidier. Stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges presidier samt fullmäktigegruppernas ordföranden fungerar som referensgrupp.
Målsättningen är att stadsfullmäktige kan välja ny stadsdirektör inom juni 2017.

Raseborg har en strategi för åren 2014-2017. En ny strategi behöver utarbetas för åren 2018-2021.
Stadsdirektören ska leda processen och kunna påverka den nya strategin. I och med rekryteringen av en ny stadsdirektör, bör strategiprocessen inledas hösten 2017.
Ett utkast till strategi torde finnas i början av januari 2018, varefter den kan gå på utlåtanderunda. Stadsfullmäktige kan sålunda godkänna strategin tidigast i mars-april 2018.
Projektet styrs av en styrgrupp som leds av stadsdirektören. Stadens styrgrupp består av stadsdirektören (ordf.), Jeanette Pajunen, Tina Nordman, Simon Store, Antti Jyrkkänen, Fredrika Åkerö (sekr.)
Stadsstyrelsen godkände riktlinjerna och en tidtabell för strategiarbetet.

Därtill behandlade stadsstyrelsen en ändring i valnämnder och valbestyrelser för kommunalvalet som hålls 9.4.2017. Stadsstyrelsen tillade en manlig ersättare till valnämnd 013 – Billnäs skola inför kommunalvalet.

Nationella Veterandagen uppmärksammas årligen den 27 april. I år är temat ”Sinun veteraanipäiväsi - Din veterandag”. Stadsstyrelsen utsåg två representanter att närvara vid uppvaktningarna på Nationella veterandagen i Ekenäs, Karis, Svartå, Pojo, Bromarv, Tenala och Snappertuna enligt följande:
Ekenäs uppvaktning vid veteranstenen efter gudstjänsten som börjar kl. 13.00
Karis 1. uppvaktning vid veteranstenen utanför Karis f.d. stadshus kl. 10.45 2. uppvaktning vid hjältegraven kl. 11.00
Svartå uppvaktning vid hjältegraven kl. 11.30
Pojo uppvaktning vid hjältegraven kl. 12.00
Bromarv uppvaktning vid hjältegraven kl. 11.00
Tenala uppvaktning vid hjältegraven kl. 12.00
Snappertuna uppvaktning vid hjältegraven kl. 12.00
Staden införskaffar gemensamma kransar med församlingarna.

Sote-utlåtandet

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har bett kommunerna i Fastlandsfinland, samkommunerna, övriga producenter av socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster samt övriga instanser som nämns i sändlistan lämna yttranden om utkastet till regeringens proposition med förslag till valfrihetslagstiftning. De yttranden som lämnas kommer att beaktas vid beredningen av regeringens proposition. Raseborgs stad beslöt avge sitt utlåtande gällande valfrihetslagstiftning inom social- och hälsovården.

I utlåtandet framhåller man bl.a. att valfriheten i sig är en bra målsättning. Risken är stor att känsliga kundgrupper som t.ex. missbrukarvårdsklienter, mentalvårdsklienter och barnskyddsklienter kommer i kläm. På grund av tjänsternas natur har klienterna/patienterna inte alltid den information som krävs för att kunna göra rätta val. Tillgången till patientuppgifter är av stor betydelse, idag finns ett otal olika patientdatasystem och det krävs ett enhetligt system för att patientsäkerheten till fullo skall tryggas. Utan detta är valfriheten inte att rekommendera i den form den nu beskrivs i lagen. De olika valmöjligheterna bör förtydligas och förenklas. I lagutkastet är alternativen för diffusa och komplexa för att kommuninvånaren/konsumenten skall kunna göra val på rätta grunder.

Det är mycket osannolikt att man lyckas dämpa kostnadsökningen med en så här omfattande form av valfrihet. Ett brett utbud skapar efterfrågan och en vård och service som sprids över flera instanser skapar möjlighet att deloptimera och bolla med klienten. Beställar- utförar modellen har i många länder konstaterats ineffektiv, en modell som ökar byråkratin och behovet av resurser.
I utlåtandet konstateras också att det bör reserveras en tillräckligt lång övergångsperiod för införandet av valfriheten. Lagens övergångsbestämmelser och motiveringen till dem är sinsemellan motstridiga.
Övergångsperioden till 31.12.2020 för bildandet av landskapsbolagen är ingen verklig övergångsperiod, om de privata social- och hälsocentralerna och mun- och tandvårdsenheterna inleder sin verksamhet redan 1.1.2019. Om lagen träder i kraft inom den angivna tiden, borde landskapen redan år 2018 vidta betydande beredningsåtgärder i anknytning till valfriheten. Tidtabellen är inte hållbar.
Övrigt som stadsstyrelsen framhöll var att regeringspropositionen inte beaktar i tillräckligt hög grad glesbygden och de språkliga minoriteternas rättigheter. En språkkonsekvensbedömning bör göras. Grundlagenliga rättigheter till service på sitt modersmål bör garanteras i lagförslaget.
Utlåtandet finns att läsa i sin helhet i styrelsens föredragningslista på stadens webbplats.

Nylands NTM-central har mottagit en ansökan om ändring av linjetrafiktillstånd för övergångstid av Hangon Liikenne, Friman & Co. Nylands NTM-central begär av staden ett utlåtande om trafik i enlighet med ansökan. Begäran gäller tillståndet för rutten SIIRTYMÄ 500163 i kraft till 31.12.2017. Ansökan innehåller för Raseborgs del följande ändring från 5.6.2017:
Kl. 10:50 M-F Ekenäs - Hangö. Turen som nu körs hela året M-F föreslås att begränsas till att trafikera endast under skolåret. Senaste sommar 1.6.-12.8.2016 hade bussturen endast 102 resenärer. Raseborgs stad har inget att anmärka mot ändringsförslaget.

Tekniska ärenden
Rakennusliike Lehto Oy (FO 2034041-6) har inkommit med en anhållan om att få arrendera tomten på adressen Bergviksvägen 1 i Gammelboda. Bolaget planerar att bygga ett serviceboende (fi. hoivakoti) för ca 34 boende. Byggnaden skulle vara i en våning, storleken ca 1195 m2 vy. Målsättningen med verksamheten är att kunna erbjuda de boende trivsamma och bra utrymmen, där man också beaktat specialbehoven.
Stadsstyrelsen beslöt att tomten upplåts på lega till Rakennusliike Lehto Oy/under bildning varande Fab för en tid av 30 år för byggande av ett serviceboende samt gruppboende. Det årliga arrendet för tomten är 7466 €, som binds vid levnadskostnadsindex. Vid eventuell försäljning av tomten justeras priset med index. Mätningsenheten befullmäktigas att upprätta jordlegoavtal i enlighet med överenskomna huvudvillkor.

Motioner
En motion som berör behovet att minimera arbetet med stöd- och bidragsansökningar i Raseborgs stad har inlämnats 11.4.2016 av fullmäktigeledamot Michael Nyberg. I motionen hänvisar motionstagarna till att ansökningar som inlämnas till staden i huvudsak behandlas manuellt (framförallt inom kulturen, idrotten och ungdomssidan) och att man borde sträva till att effektivera stadens ansökningssystem.
Stadsutvecklingsavdelningen har besvarat motionen. Raseborgs stad har som målsättningen att utöka användningen av elektroniska system inom alla sektorer. I detta nu sker majoriteten av ansökan till lediga befattningar och tjänster via ett elektroniskt rekryteringsprogram (http://careers.raseborg.fi ). I fjol utarbetades en e-blankett som användes under höstens ansökan av bidrag från stadsstyrelsen inom ramen för Finland 100-årsjubileum. Utvecklingsavdelningen har förbättrat e-ansökningen och för närvarande kan föreningar med hjälp av en e-blankett anhålla om bidrag från Raseborgs stad inom marsmånad
2017. E-ansökan täcker samtliga verksamhetsområden (bildning, fritids-, idrott- och ungdomsverksamhet, kulturverksamhet samt utrymmesreservationer).
Stadsstyrelsen godkänner svaret på motionen och föreslår för stadsfullmäktige att elektronisk ansökan bör användas och därtill bör denna utvidgas inom staden.

Den samlingspartistiska fullmäktigegruppen har inlämnat 8.6.2016 en motion gällande läkartjänster och akutmottagning vid stadens hälsovårdspunkter. Motionens undertecknare föreslår att staden satsar på bashälsovården genom att öka läkarresurserna och allokera dessa så att hälsovårdsläkartjänster garanteras i all tre hälsovårdspunkter (Ekenäs, Karis och Pojo). Detta skulle även gälla akutmottagningen. Grundtrygghetsnämnden har besvarat motionen.
Det har rått läkarbrist på området och för att på något sätt få läkartjänster att räcka till har man tagit beslut om att koncentrera läkarverksamheten till hälsostationerna i Ekenäs och Karis.
För att få verksamheten att bättre motsvara kommuninvånarnas behov av läkare i hälsovården och beakta den förbättrade rekryteringssituationen, bereder chefsläkaren för grundtrygghetsnämnden
under våren 2017 en mera detaljerad plan om ändringar i läkarverksamheten för detta och nästa år. Ändringsförslaget strävar efter att bereda bästa möjliga tillgång till läkartjänster inom bashälsovård för invånare då Raseborgs hälsovårdscentral övergår till att vara en del av landskapet i början av 2019.

Den samlingspartisiska fullmäktigegruppen har inlämnat en motion 19.9.2016 där man föreslår att Raseborgs stad tillsammans med Raseborgs sjukhus utreder möjligheterna att sälja sjukvårdstjänster
på svenska till Saloregionen inkl. Bjärnå och Kimito. Grundtrygghetsnämnden har besvarat motionen.
HNS Raseborgs sjukhus ledning har uttalat sig i frågan.
”Raseborgs sjukhus, som tillhör Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS), producerar i första hand specialsjukvårdstjänster på grundnivå åt medlemskommunerna Hangö, Ingå och Raseborg. Dessutom produceras tjänster i begränsad omfattning åt sjukvårdsdistriktets övriga kommuner, främst inom huvudstadsområdet, men också åt t.ex. Lojo-områdets kommuner.
Enligt gällande lagstiftning kan en person i behov av specialsjukvård i samråd med den remitterande läkaren i princip välja vid vilket sjukvårdsdistrikt vården ges. En av HNS centrala målsättningar är och har varit att öka tjänsteproduktionen till kommuner utanför sjukvårdsdistriktet. HNS Raseborgs sjukhus har därför också marknadsfört sina tjänster till bl.a. Kimitoön och i alla sammanhang betonat att sjukhuset är tvåspråkigt.”

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen inlämnade en motion 25.2.2013 där det föreslås att stadsstyrelsen tillsätter en kommitté för att göra upp en äldrepolitisk strategi för staden. Grundtrygghetsnämnden har besvarat motionen.
En plan för äldreservicen för åren 2017-2019 görs under våren 2017. Arbetet med planen pågår, man har gjort en enkätundersökning bland äldre i Raseborg och intervjuat hemvårdens klienter. Man ska också diskutera de äldres behov och planens innehåll i olika arbetsgrupper. Även äldrerådet, olika föreningar och tredje sektorn involveras. Målsättningen är att planen behandlas av stadsfullmäktige i juni 2017.

Stadsstyrelsen beslutade ge ovanstående redogörelser för kännedom och föreslår vidare att stadsfullmäktige konstaterar att motionerna är besvarade och slutbehandlade.

Ytterligare diskuterades hamnmagasinet i Ekenäs. Tekniska direktören gav en redogörelse för läget gällande Hamnmagasinet och ärendet antecknades för kännedom.