Studerande vid Hämeen ammattikorkeakoulu Eetu Saloranta gjorde en utredning för Raseborgs stad om arbetsresor i början av året. Utredningen verkställdes med direkt e-postenkät till användare av Eazybreak-systemet samt med webbenkät som fanns på stadens webbsidor och sociala medier. Enkäten samlade totalt 226 respondenter, av vilka en majoritet var 35–54-åringar och kvinnor.

Över 66 % av respondenterna pendlade från Raseborg till Helsingfors, ca 10 % till Åbo och ca 8 % till Esbo. Det huvudsakliga fortskaffningsmedlet var tåg, som över 200 av respondenterna använder på sina arbetsresor. På andra plats var egen bil (ca 9 % av respondenterna) och i mer sällsynta fall buss.

Anslutningsresan sker antingen till fots eller med bil. Karis järnvägsstation är en populär anslutningsparkeringsplats bland pendlare. Över hälften av respondenterna använder hållplatsen som parkeringsplats. Parkeringsutrymmena är tillräckliga enligt majoriteten.

Hälften av resenärerna har gjort samma arbetsresa i tre år eller en längre tid.

 

Pendlarnas möjligheter till kollektivtrafik har försämrats enligt respondenterna

I enkäten tillfrågades kollektivtrafikens inverkan på arbetsresor år 2016.

”Hur bra kunde ni avverka arbetsresan med kollektivtrafik före ändringarna i tågtrafiken i början av år 2016?” 91 % av respondenterna gav kollektivtrafiken vitsordet 3 eller 4 på skalan 1–4 (medeltal 3,5).  Hur bra kan ni avverka arbetsresan med det nuvarande utbudet i tågtrafik? 59,5 %, dvs. mer än hälften av respondenterna, gav kollektivtrafiken vitsordet 1 eller 2 på skalan 1–4 (medeltal 2,23).

Enligt enkäten har nästan hälften av respondenterna övervägt att öka användningen av egen bil på arbetsresorna på grund av förändringarna i tågtrafiken. Också minskning av tågresandet har varit i respondenternas (22 %) tankar.

Det tråkigaste är att 38 % har till och med övervägt flytt till en annan ort och 15 % har tänkt på att byta arbetsplats eller gå på pension vid tidigare ålder.

Om de tågturer som är viktiga med tanke på pendling återställdes eller inrättades skulle 62 % av respondenterna kunna överväga användning av tågtrafik i stället för egen bil.

Tågförbindelse tidigt på morgonen mellan Karis och Helsingfors var önskemål nummer ett (tåget framme före kl. 7 i Helsingfors). Likaså från Helsingfors till Karis efter kl. 16 och senare.

Majoriteten av dem som förblivit användare av kollektivtrafik konstaterade att arbetsresorna inte tidsmässigt förlängts trots förändringar i tågtrafiken. Ca 18 % ansåg att arbetsresorna hade förlängts med minst en timme.

 

Biljettunderstöd av Raseborgs stad anses bra

I enkäten tillfrågades: ”Är det stöd som Raseborgs stad erbjuder till köp av tågbiljetter för arbetsresor ett förnuftigt sätt att stöda stadsbornas arbetsresor?”

De som svarade ja var 89 % och de som svarade nej 11 %. Över hälften av respondenterna upplevde att understödet var tillräckligt stort och ca 40 % att understödet var för litet.

Utvecklingsidéer fördes fram rikligt. T.ex. trivsamheten i pendlingen har försämrats på grund av att antalet tågvagnar har minskat. Med andra ord fanns det färre sittplatser än tidigare i rusningsturerna.

Respondenterna upplever också att det skulle vara viktigt att få en senare returförbindelse till Karis. Bussturerna mellan Ekenäs och Karis borde vara bättre synkroniserade med tågturerna i Karis. Att VR har minskat priserna på tågbiljetterna syntes som positiv respons i enkäten. Funktionaliteten hos tågförbindelsen ses som ett livsviktigt attraktionskriterium för hem- och arbetsorten.

Mer om enkätresultaten här.

Läs mer om kollektivtrafiken i staden och stöd här http://www.raseborg.fi/kollektivtrafik

Like it? Share it!