Nya medlemmar med ersättare utses till stadens förtroendeorgan vid fullmäktigemötet 5.6.2017. Samtliga nämnder med medlemmar uppdateras på stadens webbplats under juni. 

Stadstyrelsen antecknade för kännedom den första kvartalsrapporten för 1.1–31.3.2017. Kvartalsrapporten kompletteras med den sektor/enhetsvisa uppföljningen som nu är uppgjord enligt den nya modell som fastställts i samband med budgeten för år 2018. Avsikten har varit att effektivera och tydligare göra rapporteringen i staden. Framöver kommer dessa uppföljningar att presenteras parallellt med den allmänna uppföljningen och resultatuppföljningen.

 

I en tvåspråkig kommun ska anslag, meddelanden och kungörelser enligt språklagen utfärdas på finska och svenska. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar offentliggöra de kommunala tillkännagivandena under tiden 1.6.2017–31.5.2021 genom att offentliggöra dem på stadens webbplats www.raseborg.fi. Därtill distribueras kopia av kungörelserna till biblioteken och biblioteksbussen samt till kundbetjäntingen i stadshuset. Därtill föreslås att stadsfullmäktige godkänner att protokoll från stadsfullmäktiges sammanträden år 1.6.2017–31.5.2021 är tillgängliga på stadens webbplats www.raseborg.fi från och med den tionde dagen efter varje sammanträde.

 

Val av representanter

Anders Walls utsågs till stadens representant vid bolagsstämman för Karis Telefon Ab och Karis TV. Holger Wickström deltar i Pomoväst rf:s vårmöte. Därtill 

utsågs Anders Walls till samkommunsstämman 8.6.2017 för Västra Nylands folkhögskola.

Det finns ett behov av en uppdatering av stadens direktiv för intern kontroll. Direktivet har senast uppdaterats 2011. Stadsstyrelsen tillsätte en arbetsgrupp för revidering av direktivet för intern kontroll. Till arbetsgruppen utses koncernjuristen (ordf.), stadskamreren och controllerteamet. Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt vid arbetsgruppens sammanträden. Arbetsgruppen kan höra sakkunniga. En mellanrapport ges till stadsstyrelsen i september 2017 och direktivet godkänns av stadsstyrelsen i november 2017.

Samarbetsavtalet mellan Traditionsföreningen för Militärmusik r.f. och Raseborgs stad gällde för tiden 2014 -2016 och bör av den anledningen förnyas. Avtalet uppgörs för tiden 2017–2019 och innebär att staden stöder föreningen med 6 200 €/år. Stadsstyrelsen godkände avtalet och kostnaden påförs stadsstyrelsen.

Västra Nylands Guideklubb rf har vänt sig till staden med en skrivelse gällande 17. Divisionens minnesmärke vid Raseborgsvägen i Ekenäs. Föreningen önskar att staden skulle ombesörja att minnesmärket skulle ändras så att det motsvarar de ursprungliga planerna med 17 tankshinderstenar. Det är i år 75 år sedan 17. Divisionen uppställdes på Seminarieområdet i Ekenäs. Stadsstyrelsen gav samhällstekniska avdelningen i uppdrag att verkställa en ändring av 17. Divisionens minnesmärke till att omfatta 17 tankshinderstenar. Arbetet görs som stadens eget arbete och kostnaden för arbetet påförs stadsstyrelsen.

 

Ändringar i bussturer

Nylands NTM-central har mottagit tre ansökningar om ändring av linjetrafiktillstånd för Wikströms Busstrafik Ab. Nylands NTM-central begär av staden ett utlåtande om följande ändringar från 15.8.2017:

Kl. 10:25 Skoldagar Ekenäs - Bromarv 

Kl. 13:30 Skoldagar Bromarv - Ekenäs 

Kl. 15:25 Skoldagar Ekenäs - Bromarv 

Turen dras in på grund av att utgifterna överstiger inkomsterna. 

Den andra ansökan innehåller för följande ändringar från 15.8.2017: 

Kl. 14:10 Skoldagar Ekenäs - Sköldargård 

Turen föreslås starta 10 minuter senare för att eleverna vid Ekenäs Gymnasium som 

slutar 14:15. ska hinna med.

Den tredje ansökan gäller ett nytt linjetrafiktillstånd för två rutter som ska gälla från 15.8.2017 10 år framåt.

Kl. 07:00 M-F Bromarv - Ekenäs 

Kl. 16:45 M-F Ekenäs - Bromarv 

Turerna har tidigare upphandlats centralen och Raseborgs stad.

Raseborgs stad har inget att anmärka mot ändringsförslagen och det nya linjetrafiktillståndet.

 

Tekniska ärenden

En skrivelse gällande byggnadstillsynen har inlämnats till stadsstyrelsen av Henri och Johan Huldin/FAb AD Fastigheter AB. Skrivelsen gäller FAb AD Fastigheter AB och det byggnadslov för butiksutrymme och bilverkstad på Doppinggränden. I skrivelsen klagar man på den behandling som man fått hos stadens byggnadsinspektion. Miljö- och byggnadsnämnden har avgett ett bemötande. Stadsstyrelsen antecknade miljö- och byggnadsnämndens svar för kännedom.

Egentliga Finlands förbund har begärt av Raseborgs stad ett utlåtande om 1. förslaget till etapplandskapsplan för Egentliga Finland. Lnadskapsplanen förverkligas som en etapplandskapsplan, vars teman är tätorternas markanvändning, tjänsterna och trafiken. Utlåtandet har inbegärts senast 2.6.2017. 

Raseborg berörs i förslaget främst av faktorer som berör trafiken. I planen har anvisats en farled till Tenala samt regionvägar från Salo via Bjärnå till Ekenäs och via Tyko (Teijo) till Svartå. Omstrukturerinfgen av bantrafiken utgör de påtagligaste konsekvenserna för Raseborg och Egentliga Finland samt Nyland. I förslaget till etapplandskapsplan har införts såväl den existerande tågbanan från Helsingfors via Karis till Salo som den linjedragning, som med beteckningen ”nya järnvägen” leds från Esbo till Salo via Lojo. Stadsstyrelsen godkände det bifogade utlåtandet om förslaget till etapplandskapsplan för Egentliga Finland.

Ekenäs Camping Ab har under 2016 lämnat in anhållan om förnyande av arrendeavtal (nr 547) för campingområdet i Ekenäs så att arrendeavtalet skulle utgå 31.12.2036. Stadsstyrelsen beslöt godkänna det nya arrendeavtalet.

Stadsstyrelsen beslöt att förlänga anbudstiden för fastigheten Bromarf kommunalhem till 31.7.2017. Tekniska centralen ges i samarbete med utvecklingsavdelningen att handha ärendet. Stadsstyrelsen tar efter inlämnandet av anbuden ställning till anbuden och förbehåller sig rätten att vid behov förkasta givna anbud. Tidigare inlämnade anbud beaktas. 

Trafikverket och Raseborgs stad har efter förhandlingar gjort ett avtal för banavsnitt 1205 Karis- Hangö, om en övergångsbro över bangården i Karis, en underfart och ett resecenter, vilka byggs på banområdet i Karis. Avtalet omfattar planering, byggande, ägande och kommande underhåll av leder och samtliga konstruktioner som ansluter sig till projekthelheten. Genom att bygga en underfart möjliggörs fotgängartrafik söderifrån till norrom bangården och tvärtom.  Byggnadsplaneringen genomförs enligt måltidtabellen hösten 2017 och byggandet inleds på senhösten 2017. Projektet blir färdigt på hösten 2018. I förverkligandet av projektet och hanteringen av byggarbetsplatsen fästs särskild uppmärksamhet vid hur den lätta trafiken och kollektivtrafiken ordnas under byggarbetsskedet. Entreprenadkalkyleringen genomförs så att entreprenören kan väljas i juni-juli 2017. Stadsstyrelsen godkände avtalet mellan Trafikverket och Raseborgs stad om Karis järnvägsövergång, underfart och resecenter. I verksamhets- och ekonomiplanen för år 2017 har beslutats om projektanslaget för hela projektet, sammanlagt 3,3 miljoner euro för åren 2017-2019. För projektet har år 2017 reseverats ett anslag om 1 miljon euro. Stadsstyrelsen godkände och skickade vidare till stadsfullmäktige för kännedom för budgetberedning, att anslaget för budgetens planeringsperiod (2018) är sammanlagt 2,3 miljoner euro. Det anslag om 300 000 euro, som äskats för år 2019 överförs till verksamhetsåret 2018. Tf. stadsdirektören och tekniska direktören befullmäktigas att underteckna entreprenadavtalet inom ramen för totala anslaget (stadens finasieringsandel 3,3 miljoner euro).

Stadsstyrelsen beslutar att staden inte utnyttjar sin förköpsrätt vid fastighetsöverlåtelserna för april månad (15 st.)

Undervisnings- och kulturministeriet begär om stadens utlåtande gällande bifogade utkast till förslag för regeringsproposition till riksdagen och därtill hörande statsrådets förordningar. Utlåtandet ska skickas elektroniskt senast den 5 juni 2017. Raseborgs stad avgav ett utlåtande där man betonar följande: 

Utbildningssystemet har ett stort ansvar för tvåspråkigheten i vårt land och att det är viktigt att satsa på att förbättra studierna i det andra inhemska språket. Det aktuella lagförslagets mening är knappast att tära på landets tvåspråkighet.

Språkstudier stöder språkstudier. Staden Raseborg har utvidgat det egna språkprogrammet och fastställt att alla elever i staden inleder studier i det andra inhemska språket som A1 studier i åk 1. En inofficiell uppföljning av dylika studier i en del av kommunen har också visat att de finskspråkiga eleverna som studerat svenska som A1 har varit mer framgångsrika i sina studier i Engelska än snittet i landet. En enkel analys är att språkstudier stöder språkstudier. 

Det försök som nu föreslås skulle också medföra ojämlikhet mellan kommunerna och inom kommuner med ett stort antal mindre skolor, som Raseborg. Utbildningsanordnaren ska erbjuda jämlika möjligheter för alla elever, något som skulle bli svårt att genomföra. Då valfriheten ökar skapas ett tryck att erbjuda alternativa studier som är kostsamt att genomföra då undervisningsgrupperna blir mycket små. Också lärarrekryteringen skulle vara utmanande på områden utanför de stora städerna. Raseborgs stad ser inga fördelar med försöket att utvidga språkurvalet utan obligatoriska studier i det andra nationalspråket.

Därtill behandlades en motion som föreslår att staden utreder möjligheten för personer fyllda 70 år att gratis få löstagbara halkskydd för gång utomhus. Grundtrygghetsnämnden som berett ett motionssvar föreslår att gratis halkskydd erbjuds äldre vid förebyggande och kartläggande hembesök. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige antecknar ovanstående redogörelse för kännedom samt konstaterar att motionen därmed är besvarad och slutbehandlad.