Stadsstyrelsen behandlade stadsdirektörsvalet på sitt möte 12.6.2017. Styrelsen föreslår att stadsfullmäktige förrättar val av stadsdirektör vid mötet 19.6.2017.

Stadsstyrelsen diskuterade Bromarvs fiskehamnsprojekt och konstaterade att anslaget på 200 000 euro för projektet beaktas i förslaget till investeringsbudget för år 2018.

 

Stadsstyrelsen fastställde sina sammanträdesdagar för hösten 2017 enligt följande:

21.08.2017
04.09.2017
18.09.2017
02.10.2017
16.10.2017
06.11.2017
20.11.2017
27.11.2017
11.12.2017.

Därtill reserverades följande datum preliminärt för fullmäktigemötena:

25.09.2017
13.11.2017
04.12.2017.

Stadsstyrelsen beslöt att protokoll från stadsstyrelsens ordinarie sammanträden under mandattiden 1.6.2017–31.5.2019 finns på stadens webbbsida www.raseborg.fi från och med den tionde dagen efter varje sammanträde. Protokoll från stadsstyrelsens extra sammanträde framläggs samtidigt med protokollet från följande ordinarie sammanträde.

I samband med processen Raseborg 2020 har stadsfullmäktige beslutat om en förändrad organisation för bildningsväsendet. Till den del förändringen berör utbildningsförvaltningen kommer den nya organisationen att medföra att utbildningsförvaltningen, som i dagsläge är på språklig grund uppdelad i två separata avdelningar, sammanförs till en avdelning. M.a.o. sammanslås svenskspråkig- och finskspråkig utbildning fr.o.m. 1.8.2018 till en gemensam avdelning som leds av en undervisningschef. I den nya organisationen finns också en utbildningsplanerare som stöd för utbildningsavdelningen. Den nya tjänsten ersätter på sikt (fr.o.m. 1.8.2018) två tjänster. Stadsstyrelsen beslöt inrätta en tjänst som utbildningsplanerare fr.o.m. 1.8.2017 och gav bildningsförvaltningen i uppdrag att verkställa rekryteringen samt fastställa lönesättning i enlighet med gällande direktiv. Planerarbefattningen, vakansnummer R1057, dras in. Vakansen är obesatt.

Stadsstyrelsen avgav ett utlåtande om en regeringsproposition som hänför sig till regeringens proposition RP 15/2017 rd (med förslag till en landskapsreform och en reform av social- och hälsovården), som överlämnades till riksdagen den 2.3.2017. Propositionsutkastet innehåller förslag till ändring av de speciallagar som gäller några andra än de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som ska överföras från staten och kommunerna till landskapen. Propositionsutkastet innehåller också förslag om att lägga ner Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna och om att inrätta det nya verket Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet.

 

Representanter till stadens förtroendeorgan 2017–2021  

Enligt 2 kap. 10 § förvaltningsstadgan kan stadsstyrelsen bland sina ordinarie ledamöter utse egna representanter och ersättare för dessa i andra organ. Detta gäller inte revisionsnämnden, centralvalnämnden och valnämnderna. Styrelserepresentanterna har närvaro- och yttranderätt vid organens sammanträden. Dessa organ är: social- och hälsovårdsnämnden, bildningsnämnden samt dess svenskspråkiga och finskspråkiga sektion, fritidsnämnden, tekniska nämnden, miljö – och byggnadsnämnden, planläggningsnämnden, ungdomsfullmäktige och direktionen för affärsverket Raseborgs Vatten. Stadsstyrelsen utsåg sina representanter i de övriga förtroendeorganen för mandatperioden 13.6.2017–31.5.2021.

Därtill föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige utser viceordförande till miljö- och byggnadsnämnden för mandattiden 6.6.2017–31.5.2021. Viceordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller -ersättare.

Stadsstyrelsen tillsätte en upphandlingsdirektion bestående av fem ordinarie ledamöter med personliga ersättare för mandattiden 13.6.2017–31.5.2019. Två ledamöter föreslås av Hangö stad.

Stadsstyrelsen utsåg fem ledamöter samt personliga ersättare till personalsektionen för mandattiden 13.6.2017–31.5.2019.. Stadsstyrelsen utser dessutom en ordförande och en vice ordförande.

Stadsstyrelsen utsåg sju ledamöter samt personliga ersättare till stadsutvecklingssektionen för mandattiden 13.6.2017–31.5.2019. Stadsstyrelsen utser dessutom en ordförande och en vice ordförande för sektionen.                  

Ytterligare utsåg stadsstyrelsen representanter i stadens dotterbolag och övriga aktiebolag 2017–2021. Tre politiska representanter samt fastighetschefen representerar Raseborgs stad i fastighetsbolagens styrelser. I de fall där bolagsordningen förutsätter att bolagets styrelse har fem medlemmar föreslås stadssekreteraren till femte medlem i styrel- sen. Mandatperioden sammanfaller med stadsstyrelsens mandatperiod. Stadens representant på bolagsstämman är stadssekreteraren och vid förfall för honom stadsjuristen.

Därtill utsågs stadens representanter i Karis Industrifastigheter för mandattiden 2017–2021, värnpliktsuppbåd 2017, samkommunstämman Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhytmä 2017, Fastighets Ab Knipnäs, bolagsstämman för Ekenäs Energi Ab och bolagstämman för Nya Rosk’n Roll Oy Ab, Länsi-Uudenmaan matkailu LUMO Oy:s bolagsstämma och styrelse samt medlemmar till Samkommunen Nylands förbund och delegationen för skärgårdstrafiken 2017-2019.

Stadsstyrelsen beslöt välja sex medlemmar och deras ersättare till samarbetsorganisationen mellan kommunerna i Västra Nyland för mandatperioden 2013–2014 och återkomma till ärendet 2015.

 

Ändringar i linjetrafiken

Nylands NTM-central har mottagit följande ansökningar om ändring av linjetrafiktillstånd och ber staden om utlåtande angående ändringarna.

- Begäran gäller tillståndet för rutten (Ampers Busstrafik Ab) som är i kraft 3.12.2009-1.6.2018 med ändringar på följande rutter från 15.8.2017:

Fiskars – Ekenäs – Helsingfors – Ekenäs – Fiskars

Ekenäs – Karis - Fiskars

Lördagstrafik dras in för att kostnaderna överskrider intäkterna. Tidtabellena justeras för att motsvara nuvarande behov. Effektivering av körserier.


- Begäran gäller tillståndet (Ampers Busstrafik Ab) med ändringar på följande rutter från 15.8.2017:

Lojo – Virkby – Karis, Ekenäs – Karis, Karis – Lojo - Helsingfors

Förändringar görs som eliminerar överlappningar och anpassar trafiken till de behov som Raseborgs skolor har.


- Begäran gäller tillståndet för rutten (Oy Pohjolan Liikenne Ab) i kraft till 18.5.2019 och ändringar från 14.8.2017:

Kl. 14:05 skoldagar Lojo - Karis Turen läggs ner för avsnittet Virkby - Karis

Kl. 12:10 skoldagar Karis - Lojo Turen läggs ner för avsnittet Karis - Virkby


- Ansökan gäller tillståndet (Hangon Liikenne, Friman & Co) följande ändringar från 15.8.2017:

Kl. 15:50 skoldagar Dragsvik - Hangö Avgångstiden ändras till 15:55


- Ansökan gäller tillståndet för rutten (Oy Pohjolan Liikenne Ab) i kraft till 31.5.2019. Ansökan gäller för Raseborgs del ändringar på följande rutter från 14.8.2017:

Kl. 06:25 M-P Helsingfors - Ekenäs Tiden för avfärd ändras till 06:15. Turen körs endast under skolåret (+) och inte längre under sommarlovet.

Raseborgs stad har inget att anmärka mot ändringsförslagen.

 

Tekniska ärenden

Stadsstyrelsen antecknade Sjaelsö Finland Oy:s återtagningsanmälan för kännedom och godkänner uppsägningen av tomtreserveringsavtalet (Läpp affärsområde, västra delen) mellan Raseborgs stad och Sjaelsö Finland Oy i enlighet med avtalsvillkoren. Stadsstyrelsen behandlade Gumnäs-Klockaruddens detaljplaneändring och godkände planläggarens bemötanden (per 3.3.2017) till de utlåtanden som inlämnats om planförslaget, och föreslår att fullmäktige i enlighet med 52 § i markanvändnings- och bygglagen godkänner planeändringen i enlighet med plankartan ritn.nr 17–17 och beskrivningen per 5.6.2017.

Stadsstyrelsen behandlade detaljplanändringen av resecentrets område i Karis. Styrelsen godkände planläggarens bemötanden (per 28.3.2017) till de utlåtanden som inlämnats om planförslaget, och godkände planeändringen i enlighet med 52 § i markanvändnings- och bygglagen.

Därtill antecknade stadsstyrelsen programmet för deltagande och bedömning för kännedom angående stranddetaljplanen för Andersberg.

Stadsstyrelsen beslöt ge Tekniska centralen i uppdrag att inleda förhandlingar för att sälja byggnaden Pojo telefoncentral samt arrendera fastigheten Pohjan puhelinkeskus, till grannfastighetens ägare. Tjänstemännen vid Tekniska centralen har fört förhandlingar med ägaren till tomt vid Pehr Sommars gata, Ekenäs om villkoren för ett föravtal. Föravtalet ansluter sig till en planändring, planprojekt 7736, som är beaktad i det av fullmäktige godkända planläggningsprogrammet.

Stadsstyrelsen godkände att staden ingår med tomtägaren ett föravtal och godkände försäljning av förutnämnda område för ett pris om 55540 euro. Beredningen befullmäktigades göra nödiga tekniska justeringar i utkastet till föravtal.

Bar & Grill Ekenäs Ab har inlämnat omprövningsbegäran stadsstyrelsens beslut 24.4.2017 §166. Stadsstyrelsen beslutar att förkasta Bar & Grill Ekenäs Ab:s omprövningsbegäran.

Mikael Hägert har riktat en skrivelse daterad 14.9.2016 till stadsstyrelsen. Skrivelsen är behandlad i stadsstyrelsen 10.10.2016 och har remitterats till miljö- och byggnadsnämnden för behandling.

Stadsstyrelsen antecknade miljö- och byggnadsnämndens svar till Mikael Hägert för kännedom.

C-Lion 1 Oy ansöker om ett på vattenlagen baserat tilstånd om att lägga en havskabel på Finlands territorialvatten och ekonomiska zon. Syftet med C-lion 1 Oy är att foga en förgrening från Hangö (CC-lion) till den havskabel (CL!-Hangö), som tidigare installerats mellan Finland och Tyskland. Syftet med havskabelprojektet är att förbättra de internationella datakommunikationerna och främja den digitala ekonomin på Hangöudd samt i västra och norra Finland.

Raseborgs stadsstyrelse har inget att yttra om tillståndsansökan som baseras på vattenlagen.

Nylands landskapsstyrelse godkände etapplandskapsplan 4 för Nyland víd sitt möte 24.5.2017. Protokollet från mötet finns till allmänt påseende fr.o.m. 1.6.2017 på Nylands förbunds hemsida på adressen www.uudenmaanliitto.fi/maakuntavaltuusto.

Stadstyrelsen behandlade dessutom fastighetsförsäljningen av fyra objekt (Grantorp, byggnaderna på Gumnäs festplats, Gamla Bastun och byggnaden Strandparken tillsammans med ett arrendeområde kring byggnaden. Stadsstyrelsen beslöt ge Tekniska centralen i uppdrag att påbörja försäljningen av dessa fastigheter, förutom Strandparken.  Stadsstyrelsen tar efter inlämnandet av anbuden ställning till anbuden och förbehåller sig rätten att vid behov förkasta givna anbud.