På sitt möte godkände stadsstyrelsen budgetgrunderna för år 2018. Grunderna distribueras till nämnder och sektorer att iakttas i beredningen av 2018 års budgetförslag.

Tjänsteinnehavarna vid koncerntjänster befullmäktigas ge preciserade direktiv och anvisningar samt göra eventuella tekniska korrigeringar i grunderna under sommaren.

Dessa rapporteras därefter till sektionen och stadsstyrelsen vid de första sammanträdena efter sommarpausen.

Därtill delade stadsstyrelsen ut bidrag till föreningar och sammanslutningar för sammanlagt 49 750 euro.

Reviderat förslag till reglementet för beviljande av bidrag till sammanslutningar tas till behandling så att eventuella förändringar tas i beaktande i budgeten för 2018. Beviljade bidrag framgår här.

Stadsstyrelsen godkände strategiarbetets tidtabell samt att en inflyttarstudie beställs av Innolink. Val av projektledare för strategiarbetet tas i augusti.

Stadsstyrelsen beslöt att utse stadssekreteraren till stadsdirektörens ersättare. Till stadsdirektörens andra ersättare utses stadskamreren. Beslutet granskas i början av nästa styrelseperiod.

Stadsstyrelsen utsåg stadskamreren till ägarrepresentant till extraordinarie bolagsstämman för Ekenäs Energi Ab 27.6.2017.

Därtill avgav stadsstyrelsen ett utlåtande som arbets- och näringsministeriet har begärt om utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentliga rekryterings- och kompetenstjänster, lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster, lag om privata rekryteringstjänster och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem samt utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration.

Därtill behandlade stadsstyrelsen kollektivtrafikrutter för Bromarv-Ekenäs. Staden köper via direkt upphandling de offererade bussturerna av Wikströms Busstrafik för
tiden 15.8.-31.12.2017 för 13 950€ (moms 0). Staden accepterar inte det nya priset på 5000€/månad utan utgår från den tidigare nivån på 3 100€/månad.
Statsstöd för upphandlingen söks via NTM-centralen. Under den här övergångstiden utreder Wikströms Busstrafik tillsammans med staden hur kollektivtrafiken skall dimensioneras från 1.1.2018.
Staden beviljar inte stöd för tiden 1.1.-31.12.2016 och 1.1.2017-15.8.2017.

Stadsstyrelsen beslöt att Raseborgs stad förbinder sig att delta i projektet för glesbygdens avloppsvatten år 2018 med den frivilliga medlemsavgiften om 8 815 €. Medel reserveras i budgeten 2018. Dessutom utsåg stadsstyrelsen sin representant till projektets styrgrupp för år 2018.

Planläggningsnämnden beslöt 24.8.2016 § 93 efter omröstning bevilja undantagslov för byggande av fritidsbostad på 160 m²vy, sidobostad på 80 m²vy och strandbastu på 30 m²vy, på fastigheten Björkhagen Rnr 1:73. Nylands närings,- trafik och miljöcentral (NTM-centralen) besvärade sig till Helsingfors förvaltningsdomstol rörande planläggningsnämnden beslut. Helsingfors förvaltningsdomstol har genom sitt beslut 6.6.2017upphävt nämndens beslut att bevilja undantagslov. Stadsstyrelsen antecknade Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 6.6.2017 för kännedom och beslöt att inte överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Därtill behandlade stadsstyrelsen detaljplanen för Läpp affärsområde (östra delen). Stadsstyrelsen beslöt att godkänna de bemötanden (per 8.5.2017) som planläggaren föreslagit till de utlåtanden som inlämnats om planförslaget och godkände planen i enlighet med 52 § i markanvändnings- och bygglagen,

Fastighetsförsäljning
Stadsstyrelsen beslöt att ge Tekniska centralen i uppdrag att arrendera för 5 år med 2 års option byggnaden Strandparken vid Brunnsgränd på fastigheten 710-51-9903-0.

Stadsstyrelsen beslöt att fastigheten Broudd säljs till Solvik Center Oy för 211 000 €. Fastigheten Hälsogården säljs till Jan Grönlund fubv. BAB JHT Raseborg för 54 000 €. Fastigheten Villa Stolze säljs till Esa Johansson för 44 200 €. Mätningsenheten befullmäktigades att upprätta köpebrev. Därtill säljs fastigheten Lyckebo till Iris Wikström för 45 000 € genom Magnus Nyman AFM Ab.

Ekenäs Segelsällskap r.f. har anhållit om att av Raseborgs stad få arrendera ett område av fastigheten 710-1-9906-0 innefattande en byggyta i gällande detaljplan 926-72/3.11.2008 med en byggrätt på 75 m2 vy på adressen Norra strandgatan 8 i Ekenäs samt ett omkringliggande markområde, sammalagt ca 150-200 m2. Stadsstyrelsen godkände principerna för upplåtande på lega. Grundpriset för beräknandet av arrendet är 300 €/m2 vy byggrätt, årliga arrendet utgör 5 % av priset.

Stadsstyrelsen beslöt att staden inte utnyttjar sin förköpsrätt vid de fastighetsöverlåtelser under maj månad.

Stadsstyrelsen behandlade även Horsbäck-Läpp delgeneralplanen och framläggning av planförslag. Stadsstyrelsen antecknade för kännedom det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning (per 21.6.2017), godkände planläggarens förslag till bemötanden (per 21.6.2017), godkände förslaget till delgeneralplan för Horsbäck-Läpp beskrivning 21.6.2017 och plankarta för offentligt påseende under minst 30 dygn. Utlåtanden inbegärs av åtminstone: Nylands NTM-central, Nylands förbund, Västra Nylands landskapsmuseum, museiverket, trafikverket, Västra Nylands räddningsverk, Raseborgs vatten, Skogscentrum, Strålsäkerhetscentralen, Ekenäs Energi, tekniska nämnd, miljö- och byggnadsnämnd, bildningsnämnd, miljöhälsovård, Karis Telefon Ab, Caruna Oy, Fingrid Oyj, Elisa Oyj, Telia Oyj, Hango stad, Ingå kommun, Lojo stad, Salo stad och Raseborgs Natur och Miljö r.f.
Därtill gavs stadsplaneringsarkitekten rättighet att göra tekniska korrigeringar innan planen läggs fram.

Motioner
Stadsstyrelsen remitterade fullmäktigeledamot Petri Palin motion om en friluftsled med arbetsnamnet ”Marskens färd” (Marskin matka), som alternativ till Karhunkierros i Kuusamo. Motionen remitterades till stadsutvecklingssektionen som i samarbete med fritidsnämnden ska bereda ärendet. Beredningen bör vara stadsstyrelsen tillhanda 31.10.2017.

Ann Storsjö har inlämnat en motion i vilken hon föreslår, att åtgärder vidtas för att förenhetliga postadresserna i Raseborg så att tidigare postnummer skulle kvarstå medan postkontoret skulle bli Raseborg i hela kommunen.

I svaret av motionen anges att en ändringen av adressortnamnen till Raseborg för alla postnummers del skulle förenhetliga namnen och göra staden som Raseborg synligare utåt.  Samtidigt är historien bakom de befintliga namnen viktig. De olika namnen visar hur Raseborg har uppstått, vilka orter den har bildats av.
Namnen har även en viss betydelse för de olika orternas identitet. Då beslut fattas om en änd-ring av adressortnamnen, ska dessa aspekter övervägas mot varandra.
Stadsstyrelsen beslutar ge som svar på motionen, att åtgärder inte vidtas för att ändra adresssortnamnen och föreslår vidare att stadsfullmäktige konstaterar att motionen är besvarad och slutbehandlad.

Ytterligare tillsatte stadsstyrelsen en upphandlingsdirektion bestående av fem ordinarie ledamöter med personliga ersättare för mandattiden 27.6.2017 – 31.5.2019. Två ledamöter föreslås av Hangö stad. Hangö stad har utsett Barbro Wikberg till ordinarie ledamot med Rolf Gammals som personlig ersättare samt Ulf Böckerman som ordinarie ledamot
med Ulf Lindström som personlig ersättare.

Stadsstyrelsen granskade fullmäktiges protokoll av 19.6.2017 och konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning samt godkänner att besluten kan verkställas.