Noggrannare information om Raseborgs havsmiljö och verktyg för att bevara den - Resultaten från projekt Havsmanualen nu tillgängliga via öppen karttjänst

År 2014–2016 förverkligade Raseborgs miljöbyrå i samarbete med Yrkeshögskolan Novia projektet Havsmanualen, som utrett naturens tillstånd inom Raseborgs kustvatten samt faktorer som påverkar tillståndet. Utredningens resultat fungerar som ”en manual” till havsområdets natur, och centrala resultat har nu även publicerats som kartmaterial i Raseborgs stads karttjänst. Tillgången till tjänsten finns i adressen karta.raseborg.fi, Havsmanualens kartmaterial kan hittas via menyn på vänstra sidan: Miljö > Havsmanualen.

Havsmanualen-utredningen består av kartmaterial med information om bl.a. vattenområdens ekologi, naturvärde och påverkan från mänskliga aktiviteter, samt av olika vattenområdens textbeskrivningar med konkreta rekommendationer och råd för hur dessa områden kan användas och vårdas. Enskilda vattenområdens beskrivningar finns att tillgå från kommunens webbsida (http://www.raseborg.fi/miljo/projekt-havsmanualen/undersokningslokaler).

Havsmanualen kan också användas till att identifiera och prioritera kustnära vattenområden som är i behov av skötsel- och restaureringsåtgärder, t.ex. områden som skulle gynnas av anläggandet av en våtmark.