Höstterminen: tisdag 14.8.2018 – fredag 21.12.2018 (91 skoldagar)

  • Höstlov: torsdag 18.10.2018 – fredag 19.10.2018
  • Jullov: lördag 22.12.2018 – söndag 6.1.2019

 

Vårterminen: måndag 7.1.2019 – lördag 1.6.2019 (97 skoldagar)

  • Sportlov: måndag 18.2.2019 – söndag 24.2.2019
  • Påsk: fredag 19.4.2019 – måndag 22.4.2019

Förskoleundervisningen inleds samma dag som skolarbetet och följer samma lovtider. Vårterminen avslutas fredagen 31.5.2019.

Skolorna har rätt att själva besluta om att förlägga en arbetsdag till en valfri lördag. Skolorna ordnar då själva möjliga transporter till och från skolan. Om skolorna arbetar en lördag, är skärtorsdagen 18.4.2019 en ledig dag för skolans elever och personal.

Grundskolorna i Raseborgs stad inleder läsåret 2017-2018 tisdag den 15 augusti 2017 enligt följande:

Billnäs skola kl. 9.00, Bromarv skola kl. 8.20, Ekenäs högstadieskola kl. 8.00, Höjdens skola kl. 8.45, Karis svenska högstadium kl. 9.00, Katarinaskolan kl. 9.00, Pojo kyrkoby skola kl. 9.15, Seminarieskolan kl. 9.00, Snappertuna skola enligt schema, Svartå skola kl. 9.00, Västerby skola enligt schema och Österby skola kl. 9.00.

Skoltransporttrafikanterna är de samma som föregående läsår. Närmare information om skoltransporter finns på Raseborgs web-plats och för de elever som har rätt till skoltransport i Wilma på blankett "2017-2018 / Skoltransportarrangemang".

Bildningskansliet ger uppgifter om skoltransporter på tfn 019 289 2141 (Ekenäs), 019 289 2143 (Pojo-Karis)

Läroplanerna är strategiska och pedagogiska verktyg som styr verksamheten och undervisningen i förskolor och skolor. Utbildningsstyrelsen fastställer grunder för läroplaner att gälla nationellt. Grunderna har en central roll när det gäller att uppnå de gemensamma nationella kunskapsmålen och skapa utgångspunkter och riktlinjer för den dagliga verksamheten och undervisningen.

Arbetet med läroplanerna i Raseborg har genomförts parallellt sedan hösten 2014 i en styrgrupp. I syfte att skapa kontinuitet i verksamhet och undervisning för barnen och de unga ingår gemensamt definierade element i läroplanerna. Kontinuiteten främjas särskilt i beskrivningarna av värdegrunden, synen på lärandet, den pedagogisk miljön och arbetsmetoderna, samt utvecklandet av verksamhetskulturen.

Bildningsnämnden fastställde 8.3.2016 Läroplan för den grundläggande utbildningen i Raseborg. Läroplanen för förskoleundervisningen och Läroplanen för gymnasieutbildningen i Raseborg fastställdes 14.6.2016. På förskolans, den grundläggande utbildningens respektive gymnasieutbildningens sidor finns länkar till de olika läroplanerna.

 

Bästa vårdnadshavare,

 

Förfaringssätten i anslutning till beslut av avgiftsfria skoltransporter för elever i grundskola förändras. Från och med vårterminen 2016 ska vårdnadshavare till elever som är berättigade till och önskar utnyttja den avgiftsfria skoltransporten anhålla om sådan inför varje nytt läsår.

 

Också nya beslut om beviljande av skoltransporterna kommer att fattas inför varje nytt läsår. Detta med anledning av att rutter för transporterna och upphämtningsplatser kan ändras från läsår till läsår.

Vänligen lämna in anhållan om avgiftsfri skoltransport för ert/era barn senast 30.4. Blanketten för anhållan finns på stadens hemsida; http://www.raseborg.fi/grundskola/skolskjutsar. På hemsidan finns även information om principer för vilka elever som är berättigade till avgiftsfri skoltransport. Beslut om skoltransport fattas i början av juni.

 

Vid förfrågningar, vänligen kontakta bildningskansliets skolsekreterare Charlotte Hellman eller Katja Roni (tfn 019 289 2000 växel).

Ett köpebrev mellan Raseborgs stad och lokalföreningen TAKO r.f. har undertecknats 18.12.2015. Enligt avtalet övergår äganderätten för återstoden av skolbyggnaden (den s.k. nya skolan) till TAKO r.f. omgående. År 2012 köpte föreningen en av skolbyggnaderna (den s.k. gamla skolan).

Raseborgs stad har hyrt den gamla skolbyggnaden för skolverksamhet, men i och med övergången, görs ett nytt hyreskontrakt som täcker bägge byggnaderna. Hyreskontraktet är tidsbundet på fem år. Därefter finns en möjlighet till förnyelse om parterna så önskar.
Den här vägen tryggas skolverksamheten i Fiskars. Skolan har omkring 60 elever i klasserna 1–6.