t.f. Stadsplaneringsarkitekten ger följande beslut 19.2.2018 som gäller områdesvist planeringsbehov (MBL 137 § och 137 a §).

Beslutet om tillstånden och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Raseborgs stads Mätnings- och fastighetsbildningsenheten ansöker om tillstånd för miljöåtgärder enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen för trädfällning vid Gumnäs, Pojo. Det gäller fastigheterna med RN:r 710-678-4-39 och RN:r 710-678-4-1.

Denna kungörelse är en delgivning till granne i enlighet med 133 § i markanvändnings- och bygglagen och 65 § i markanvändnings- och byggförordningen.

SÖKANDE
Rasmin Oy Ab
Vestervik
10900 Hangö

Ab Rasmin Oy ansöker om ändring av miljötillstånd som beviljats år 2008 för sin betongfabrik på fastigheterna Tegelbacken I RN:r 710-475-1-13 och Broby RN:r 710-442-1-6 i Raseborg.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslut ESAVI/3638/2017

Sökande: Eastern Light Finland I Oy

Ärende: Anläggande av en fiberoptisk telekommunikationskabel i Skärgårdshavet och Finska viken mellan Pargar-Kotka

Beslut kan läsas här:pdf Aluehallintoviraston päätös 7.2.2018

Måndagen 12.2.2018 kl. 18.00 i Seminarieskolan i Ekenäs, Ladugårdsgatan 1-3. Ärende som behandlas är kungjorda på stadens officiella anslagstavla och på stadens hemsida. Protokollet från sammanträdet är offentligt framlagt torsdagen 22.2.2018 i Raseborgs stadskansli, Gustav Wasas gatan 10, Ekenäs.

Thomas Blomqvist
Stadsfullmäktiges ordförande

Förslag till ändring av Raseborgs stads byggnadsordning finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen § 6 under tiden 9.2.-12.3.2018 på Tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis. Materialet finns även här >> Förslag till byggnadsordning

Social- och hälsovårdsnämnden beviljar riktade understöd till föreningar och organisationer för verksamhet som stöder förebyggande och kompletterande tjänster inom mental- och missbrukarvårdsarbete eller aktivering av arbetslösa.

De till social- och hälsovårdsnämnden riktade ansökningarna om understöd bör inkomma senast den 23.2.2018 kl. 15.00 till adressen:

Stadsplaneringsarkitekten ger följande beslut 1.2.2018 som gäller planeringsbehov (MBL 137 §).


Beslutet om tillstånden och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Planläggningsnämnden i Raseborg ger 02.2.2018 följande beslut i nedannämnda på basen av § 171 markanvändnings- och bygglagen avsedd ansökan om undantag. 

Beslutet om tillstånd och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Raseborgs stad vill satsa på effektiv användning av idrotts- och motionsfaciliteter året runt. Med begränsade resurser och ett stort antal faciliteter placerade inom ett stort geografiskt område medför det stora utmaningar till skötseln och kostnadseffektiv verksamhet.

NTM-centralens kungörelse kan läsas härifrån.

pdf Kungörelse Påverka vatten

Like it? Share it!