Raseborgs stad upplåter följande odlingsareal på lega för fem år för jordbruksändamål. Anbud kan ges på följande åkerområde:

Åkerområde i Lövkulla (Karis)

Skriftliga anbud ska inlämnas till mätningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis senast 13 februari 2017 kl. 14.00. Anbuden ska vara slutna och märkta ”Jordbrukslega”.

Närmare information ges av stadsgeodet Pentti Viljanmaa, tfn 019 289 3820.

Anbudsblanketter kan också beställas från mätningsenheten, tfn 019 289 2526.

Grundtrygghetsnämnden beviljar riktade understöd till föreningar och organisationer för verksamhet som stöder förebyggande och kompletterande tjänster inom mental- och missbrukarvårdsarbete eller aktivering av arbetslösa.

De till grundtrygghetsnämnden riktade ansökningarna om understöd bör inkomma senast den 10.2.2017 kl. 15.00 till adressen:

24.1.2017

Följande ändring av detaljplan är anhängiggjort:

9 stadsdelen, ändring av detaljplan

Planeringsområdet, som ligger i Österby ca 3 km nordväst om Ekenäs centrum och gränsar till Gamla Tenalavägen, Rudmalmsvägen och Rievägen

Målsättningar redogörs i programmet för deltagande och bedömning (PDB).

Beredningsmaterialet samt PDB finns tillgängliga på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på websidan www.raseborg.fi/planlaggning

Frågor om planen besvaras av planläggningstekniker Kurt Bussman, 019 289 3844.

Planläggningsnämnden

19.1.2017

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93§ i –förordningen träder följande ändringar av detaljplaner i kraft med denna kungörelse:

Ändring av detaljplan för Prästgårdsgatan, Karis

Olof Exell ansöker om tillstånd för miljöåtgärder enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen för avverkning av skogsbestånd vid Rödmossegatan, Karis. Det gäller fastigheterna med RN:r 710-606-2-57, 710-606-43-10 samt 710-606-43-11.

STBH Jarl Rehnberg ansöker om tillstånd för miljöåtgärder enligt 128 § i
markanvändnings- och bygglagen för avverkning av träd- och skogsbestånd i Revbacka, Bromarv. Det gäller fastigheterna med RN:r 710-572-1-104, 710-572-1-111 samt 710-551-1-48.

Vasa förvaltningsdomstol ger parter och myndigheter som bevakar allmänt intresse tillfälle att ge bemötande med anledning av Romu Keinänen Oy:s besvär över beslut om miljötillstånd givet av Regionförvaltningsverket i Södra Finland, diarienummer 01580/16/5107.

Handlingarna är till påseende i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan under tiden 18.1 – 1.2.2017.

Raseborgs stad 17.1.2017

Ekenäs-Pojo fiskeområdes styrelse sammanträdde 17.11.2016. Mötesprotokollet är framlagt vid fiskeområdets anslagsslagtavla, Rådhustorget, Ekenäs och på Lojo stads anslagstavla under tiden 11-27.1.2017.
Styrelsen

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands kungörelse nr ESAVI/9820/2016 gällande "Tillståndsansökan enligt vattenlagen”.
Sökande: Caruna Ab
Ärende: Anläggande av elkabel på tre ställen under Svartån alltså Karisån samt tillstånd till förberedelser, Raseborg.

Handlingarna finns till påseende under besvärstiden 12.1 – 13.2.107 på Raseborgs stads officiella anslagstavla (Rådhustorget, Ekenäs).
Beslutet kan även läsas på adressen: www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

STADSFULLMÄKTIGE sammanträder måndagar kl. 18.00 i Seminarieskolan/aulan i Ekenäs preliminärt enligt följande: 13.2, 15.5 och 5.6. Sammanträdena kungörs även skilt för varje möte. Protokollet från sammanträdet finns till allmänt påseende i stadshuset, Rådhustorget, stadskansliet under kanslitid, den tionde (10) dagen efter sammanträdet och inofficiellt på stadens webbsida. Närmare uppgifter ger stadssekreterare Thomas Flemmich.

STADSSTYRELSEN sammanträder till ordinarie sammanträden måndagar kl. 18.00 i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, enligt följande: 23.1, 6.2, 27.2, 13.3, 27.3, 10.4, 24.4, 8.5, 22.5, 12.6 och , 26.6. Protokollet från sammanträdet finns till allmänt påseende i stadshuset, Rådhustorget, stadskansliet, under kanslitid, den tionde (10) dagen efter sammanträdet och beträffande extra sammanträde i samband med protokoll från följande ordinarie sammanträde. Protokollen finns inofficiellt till påseende på stadens webbsida. Närmare uppgifter ger stadssekreterare Thomas Flemmich.

Stadsfullmäktiges beslut 8.6.2015 § 55

I enlighet med bilaga 1 justeras avgränsningen för området för byggförbud i enlighet med § 38 och åtgärdsbegränsning i enlighet med § 128 i MBL så, att den motsvarar avgränsningen enligt 15.10.2014 uppdaterat program för deltagande och bedömning och planutkast som stadsstyrelsen godkände till påseende 15.12.2014.

Åtgärdsbegränsning i enlighet med § 128 i MBL inte gäller normala skogsbruksåtgärder som berör trädfällning, som gallring, förnyelseavverkning antingen som fröträdsställning eller kalavverkning, och alternativa behandlingssätt såsom luckhuggning, plockhuggning etc.

I övrigt, angående byggförbudet och åtgärdsbegränsningen, följs stadsfullmäktiges beslut

20.5.2013 § 82.

När de nya detaljplaneprojekten för det område som delgeneralplaneras har vunnit laga kraft hävs åtgärdsbegränsningen och byggförbug för dessa områden, såvitt generalplanen inte har vunnit laga kraft före det.

 

pdf Karta

Like it? Share it!