SÖKANDE                   

Destia Oy, Kiviaines

Pb 206

01301 Vanda

 

ÄRENDE                      

Miljötillstånd och marktäktstillstånd för bergsbrytning och krossning

Destia Oy ansöker om tillstånd att bryta berg på lägenheten Sköldargård 710-426-1-75 i Skällargård, Raseborg.

Enligt ansökan skulle man bryta ca 550 000 m3 berg under 10 års tid från ett ca 6,6 ha stort område.

                                   

Pansarbrigaden har den 10.10.2017 med stöd av 14 § i lagen om försvarsmakten (22.12.2009/1617) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militära övningsverksamhet under tiden 27.11. - 4.12.2017.

10.10.2017

Förslag till ändring av detaljplan för Malmkulla – Malmgränd 2 finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karisunder tiden 10.10-10.11.2017 och på planens hemsida.

Regionförvaltningsverkets beslut nr 212/2017/2 av 2.10.2017 :
Sökande: Sisko Regina Ennevaara, Mio Mellin och Mikaela Mellin
Ärende: Muddring av vattenområde utanför Småholmen, Raseborg.
Beslut är framlagt till påseende 4.10.2017 - 1.11.2017 på officiella anslagstavlan i Ekenäs, Gustav Wasasgatan 10 och och på regionförvaltningsverkets internetsidor under andressen, www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Stadsplaneringsarkitekten ger följande beslut 4.10.2017 som gäller planeringsbehov (137 § MBL).

Lovnummer  PB 2017-07 
Fastighetsbeteckning 710-656-2-18
Adress Kudibyvägen 61, 10300 Karis

6.10.2017

Följande planer anhängiggörs 6.10.2017 och planutkast finns till påseende under tiden 6.10 - 6.11.2017.
Program för deltagande och bedömning och övrigt planmaterial finns tillgängligt på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på planens www-sida.

Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att ge sina åsikter om utkasten. Åsikter skall ges in till stadsplaneringsenheten före utgången av framläggningstiden.

På Raseborgs stads område förrättas i enlighet med gällande byggnadsordning gårds- och gatusyn 16.10–30.11.2017, varvid byggnader, gårdsplaner, inhägnader mm. granskas.

Miljö- och byggnadsnämnden

Utkastet till Nylandsprogrammet 2.0 framlagt till påseende 27.9-2.11.2017 i Raseborgs stad, Gustav Wasas gatan 10, (Gamla stadshuset), Ekenäs samt på Nylands förbunds webbplats under adressen: www.uudenmaanliitto.fi/nylandsprogrammet .
Raseborg 27.9.2017

SÖKANDE                   

Sarins grus Ab

Bjärnåvägen 233

10520 Tenala

 

Det är fråga om utvidgning och fördjupning av en del av det nuvarande bergsbrytningsområdet på lägenheten Brännmalmen II, RNr 710-500-1-11 i Alaspää by i Raseborg.

Man planerar att bryta 600 000 m3 berg under 15 års tid från ett 11,2 ha stort tagningsområde.

Planläggningsnämnden i Raseborg meddelar 27.9.2017 beslut i nedannämnda på basen av § 171 markanvändnings- och bygglagen avsedd ansökan om undantag.

Beslutet om tillstånd och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

25.9.2017

Förslag till detaljplan för Gammelboda stranden finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis och på planens hemsida under tiden 25.9.-25.10.2017.

Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att anmärka mot planförslaget. Anmärkningen skall ges in till stadsplaneringsavdelningen före utgången av framläggningstiden.

Frågor angående planen besvaras av ledande planläggningsingenjör Niclas Skog 019 289 3840.

Planläggningsnämnden

Like it? Share it!