20.4.2018

Detaljplan för Bäljars datacenterområde anhängiggörs 20.4.2018 och planförslaget finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på stadens officiella anslagstavla, www.raseborg.fi/planlaggning och på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis under tiden 20.4 – 21.5.2018

Måndagen 16.4.2018 kl. 18.00 i Seminarieskolan i Ekenäs, Ladugårdsgatan 1-3. Ärende som behandlas är kungjorda på stadens officiella anslagstavla och på stadens hemsida. Protokollet från sammanträdet är offentligt framlagt torsdagen 26.4.2018 i Raseborgs stadskansli, Gustav Wasas gatan 10, Ekenäs.

Thomas Blomqvist
Stadsfullmäktiges ordförande

Eftersom ägare eller personer med rätt till föremålen inte påträffats och då deras vistelseort är okänd, uppmanas de att inom sex (6) månader från denna kungörelse anmäla sig till kungöraren vid påföljd att de annars mister sin rätt till föremålen (Tvångsmedellagen 7:23,4).:
På polisens uppdrag har följande lösa egendom beslagtagits: se kungörelsenpdf Polisinrättningen i Västra Nyland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 53/2018/2 av 12.4.2018 beviljat tillstånd och tillstånd till förberedelser innan beslutet vunnit laga kraft.

Sökande: Nord Stream 2 AG

Ärende: Anläggande av två naturgasrör inom Finlands ekonomiska zon samt tillstånd till förberedelser.

Beslutet och kungörelsen kan dessutom läsas på adressen: www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 52/2018/2 av 11.4.2018 beviljat sökanden tillstånd och tillstånd till förberedelser innan beslut vunnit laga kraft.

Sökande: Caruna Ab

Ärende: Anläggande av elkablar i havet söder om Höstnäs och tillstånd till förberedande arbeten, Raseborg.

Beslutet kan läsas här: pdf Anläggande av elkablar i havet söder om Höstnäs

Stadsplaneringsarkitekten ger följande beslut 12.4.2018 som gäller planeringsbehov (MBL 137 §).

Beslutet om tillstånden och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Nedanstående stranddetaljplaner i Raseborg är aktuella i olika skeden av planeringsprocessen. Planmaterialet hålls i enlighet med 30 § MBF framlagt från och med 16.4.2018 på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på www-sidan: http://www.raseborg.fi/bygga-och-bo/planlaggning/aktiva-planprojekt/stranddetaljplaner

10.4.2018

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder följande plan i kraft med denna kungörelse:

Gammelboda stranden, detaljplan (stadsfullmäktige 12.2.2018 § 8)

Planmaterialet finns tillgängligt på planens www.sida

23.4.2018

Förslag till detaljplan för Karis centrum – Köpmansgatan finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på officiella anslagstavlan www.raseborg.fi/planläggning och på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis under tiden 23.4 – 23.5.2018

- 710-711-1-23 och 710-711-1-24, för Fiskars Mekaniska Verkstad
och 710-711-1-4, Thorby, i Fiskars, Pojo
- 710-547-1-181, vid Sältingsvägen, Tenala

 

Ovan nämnda beslut har givits den 6.4.2018 efter anslag.
Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavla i Ekenäs samt på stadens www-sidor under tiden 5.4. - 23.4.2018.

Kungörele från NTM-centralen i Nyland:

Förslag till betydande översvämningsområde i Nyland samt framtagning av behandlingsplan och miljöredogörelse för översvämningsriskerna kan läsas här:

pdf Förslag till betydande översvämningsområde i Nyland