- 710-4-2038-1, Carpelansvägen 2, Ekenäs

- 710-6-68-354, Björknäsgatan 15, Ekenäs

 

Ovan nämnda beslut har givits den 24.3.2017 efter anslag.

 

Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavla i Ekenäs samt på stadens www-sidor under tiden 23.3. - 7.4.2017.

20.3.2017

Utkast till detaljplan för Båssastranden finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på den officiella anslagstavlan i front office, Gamla stadshuset i Ekenäs, Gustav Wasas Gata 10 10600 Ekenäs. Man kan bekanta sig med planmaterialet även på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis och på sidan www.raseborg.fi/planlaggning under tiden 27.3.-30.4.2017.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att ge sin åsikt om planutkastet. Skriftlig åsikt skall ges in till planläggningsenheten före utgången av framläggningstiden.

Frågor angående planutkastet besvaras av planläggningstekniker Kurt Bussman 019 289 3844.

Invånarmöte

Allmänt invånarmöte om detaljplanen för Båssastranden hålls torsdag 6.4.2017 kl 18.00. Eke Golf Lustigkullavägen 19, 10600 Ekenäs

Välkomna!

Planläggningsnämnden

 

8.3.2017

Stadsstyrelsen i Raseborg har vid sitt sammanträde 27.2.2017 § 73 beslutat att med stöd av förvaltningslagens 50§ undanröja sitt beslut från 22.6.2016 § 258 och godkänt

detaljplan för Kungsen II, ritn.nr. 8-17.

förrättas i Raseborgs stad söndagen 9.4.2017 kl. 9-20 i följande vallokaler:

Röstningsområde röstningsställe/besöksadress

001 Ekenäs bibliotek, Raseborgsvägen 8
002 Ekenäs högstadium, Hedvig Sohlbergs gatan 3
003 Österby skola, Pojoviksgatan 18
004 Båssaboda daghem, Båssabölevägen 3, Gammelboda
005 Snappertuna skola, Snappertuna Kyrkväg 117 - 118
006 Bromarv Marthahus Villa Vera, Ekobyn, Bromarvvägen 1815
007 Höjdens skola/Tenala, Kommunalhusvägen 3
008 Malmåsa föreningshus, Nitlaxvägen 12, Prästkulla
009 Axxell/Karis, Bangatan 75
010 Karjaan yhteiskoulu, Ekenäsvägen 62
011 Svartå bibliotek, Askersvägen 51
012 Pojo bibliotek, Centrumpromenaden 4
013 Billnäs skola, Bruksvägen 14

6.3.2017

Följande detaljplan är anhängiggjort:

Skogby industriområde

Planeringsområdet, som ligger i Skogby och Harparskog byar ca 11 km sydväst om Ekenäs centrum invid riksväg 25

Detaljplaneändringens målsättning är att bilda kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T) och gator.

Målsättningar redogörs i programmet för deltagande och bedömning (PDB).

Beredningsmaterialet samt PDB finns tillgängliga på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på websidan www.raseborg.fi/planlaggning

Frågor om planen bevaras av planläggningstekniker Kurt Bussman, 019 289 3844.

Planläggningsnämnden

Förslag till ändring av Raseborgs stads byggnadsordning finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen § 6 på front office, Gamla stadshus Rådhustorget 10600 Ekenäs. Man kan bekanta sig med materialet även på Tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis och på sidan http://www.raseborg.fi/bygga-och-bo/byggnadstillsyn/byggnadsordning under tiden 10.3.-10.4.2017.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att anmärka mot byggnadsordningsförslaget. Anmärkningen skall ges in till planläggningsenheten före utgången av framläggningstiden.

Frågor angående förslaget besvaras av byggnadsinspektör Juhani Jormanainen 019 289 3801 och ledande planläggningsingenjör Niclas Skog 019 289 3840.

 

28.2.2017

Stadsfullmäktige i Raseborg har vid sitt sammanträde 13.02.2017 § 8 godkänt

detaljplan för Genvägens affärsområde, Ekenäs.

Beslutet ges 1.3.2017

 

SÖKANDE

Rudus Oy, PL 49, 00441 Helsinki

ÄRENDE

Översyn av tillståndsvillkoren i ett befintligt miljötillstånd för bergsbrytning och krossning.

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd har 15.2.2017 § 24 beslutat att bevilja miljötillstånd för Rudus Oy. Den största delen av det tidigare miljötillståndets tillståndsvillkor har ersatts och nya villkor har tillsatts.

Verksamheten är belägen vid Skogsmora (710-610-1-28) i Bengsmora by i Raseborg. Tagningsområdet är 12,8 ha och från detta får högst 2 000 000 m3 stenmaterial tas. Årligen bryts och krossas runt 150 000 m3 stenmaterial.

Ett förslag till ändrad tomtindelning för kvarter 9031 i stadsdel 9 finns offentligt framlagt till påseende på Raseborgs stads anslagstavla, Rådhustorget, 10600 Ekenäs under tiden 1.3 – 14.3.2017.

Tomtindelning

Eventuella anmärkningar ska skriftligt tillställas stadsgeodeten, adr. Tekniska centralen, Mätningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis eller till e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. före utgången av ovannämnda tid.

Tilläggsuppgifter tfn 019 289 3820.

Mätningsenheten

Föreningar kan senast 31 mars 2017 kl. 16.00 söka understöd för sin verksamhet och om lokaliteter för regelbunden användning.

Närmare information och ansökningsblanketter finns på adressen www.raseborg.fi/eansokan.

De enskilda vägar som önskar få kommunalt bidrag för underhåll eller grundförbättring ur 2017 års anslag skall anhålla om detta hos tekniska nämndens vägsektion senast 31.3.2017 kl. 15.00.

Läs mer här.

Tekniska nämndens vägsektion

Like it? Share it!