Dag för givande av beslut: 11.8.2017

 

Anmälan gäller friluftskonsert vid Ormnäsvägen 1 i Ekenäs 18.8.2017, kl. 14.00 - 00.00.

 

Dag för givande av beslut: 1.8.2017

 

Anmälan gäller friluftskonsert i Raseborgs slott i Snappertuna 2.9.2017, kl. 15.00 - 00.30.

Dag för givande av beslut: 01.08.2017

 

Anmälan gäller friluftskonsert i Stallörsparken i Ekenäs 25.8.2017, kl. 15.00 - 21.30.

Dag för givande av beslut: 26.7.2017

 

Anmälan gäller friluftskonsert i Ekenäs i Stallörsparken 29.7.2017, kl. 10.00 - 00.30.

Tf. stadsplaneringsarkitekt har gjort beslut i följande tillståndsärende gällande miljöåtgärd:

710-679-2-67 och 710-679-2-68, sportplanområdet, Fiskars, byggande av pump track cykelbana.

Ovan nämnda beslut har givits den 7.7.2017 efter anslag.
Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavlor i Ekenäs och Karis samt på stadens www-sidor under tiden 6.7.2017 -24.7.2017.

29.06.2017

Stadsstyrelsen i Raseborg har vid sitt sammanträde 26.06.2017 § 311 godkänt

Läpp affärsområde, östra delen, ändring av detaljplan.

Planmaterialet finns tillgängligt på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på planens www-sida.

28 juni 2017

Stadsfulmäktige i Raseborg har vid sitt sammanträde 19.06.2017 § 82 godkänt

detaljplan för Gumnäs-Klockarudden.

Planmaterialet finns tillgängligt på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på planens www-sida.

1.8.2017

Följande planmaterial finns framlagda till offentligt påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på servicepunkten i Gamla stadshuset, Rådhustorget, 10600 Ekenäs samt på stadsplaneringsenheten, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis och på sidan www.raseborg.fi/planlaggning under tiden 1.8 - 31.8.2017.

Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att anmärka mot planförslagen och utkastet. Anmärkningar skall ges in till stadsplaneringsenheten före utgången av framläggningstiden.

 

Horsbäck-Läpp, förslag till delgeneralplan och uppdaterat program för deltagande och bedömning

Planeringsområdet omfattar områden mellan Karis och Ekenäs tätorter. Målsättningen är att skapa förutsättningar för attraktiva bostadsområden och för näringslivets utveckling. Delgeneralplanen styr områdets detaljplanering. Frågor angående planen besvaras av planläggningsarkitekt Marja Kuisma 019 289 3846. Planmaterialet finns också på planens www-sida.

Stadsstyrelsen

 

Del av kvarter 600, förslag till detaljplaneändring

Detaljplaneändringen berör Del av kvarter 600 i stadsdel 12, i Ekenäs centrum. Med detaljplaneändringen bildas kvartersområden för industri och lagerbyggnader samt skyddsgrönområde. Frågor angående planen besvaras av stadsplaneringsarkitekt Simon Store 019 289 3843. Planmaterialet finns också på planens www-sida.

Järnvägsgatan-resecentrum, utkast till detaljplaneändring

Området ligger i centrum av Ekenäs i närheten av Ekenäs station. Målsättningen är att möjliggöra att den dagligvaruhandel som finns på området utvidgas och utvecklas samt att det nuvarande distributionsstället för bränsle, förflyttas till en ny plats. Frågor angående planen besvaras av stadsplaneringsarkitekt Simon Store 019 289 3843. Planmaterialet finns också på planens www-sida.

Planläggningsnämnden

30.6.2017

Del av kvarter 600, detaljplaneändring

Planeringsområdet ligger i centrum av Ekenäs. Målet med planändringen är att ändra den gällande planens specialområde (ET) till kvartersområde för industri- och lagerbyggnader och dels till skydds-grönområde. Övriga målsättningar redogörs för i programmet för deltagande och bedömning (PDB). Beredningsmaterialet samt PDB finns tillgängliga på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på planens www-sida.

Frågor angående planen besvaras av stadsplaneringsarkitekt Simon Store 019 289 3843.

 

Malmkulla företagsområde, detaljplaneändring

Planeringsområdet ligger öster om Karis centrum. Målet med planändringen är att uppdatera gällande detaljplan för att möjliggöra en mera flexibel tomtindelning vid företagsetablering av olika storlek. Övriga målsättningar redogörs för i programmet för deltagande och bedömning (PDB).
Beredningsmaterialet samt PDB finns tillgängliga på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på planens www-sida.

Frågor angående planen besvaras av planläggningstekniker Kurt Bussman 019 289 3844.

 

Planläggningsnämnden

Stadsstyrelsen i Raseborg har vid sitt sammanträde 12.06.2017 §284 godkänt
ändring av detaljplan för Resecentrets område i Karis.

Planmaterialet finns tillgängligt på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på planens www-sida >> Planens hemsida

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i juni avvikande från tidigare kungjort datum tisdagen 20.6.2017 kl. 18.00 i Karis på Elin Kurcksgatan 11.

Like it? Share it!