Beslutet ges 27.12.2017

SÖKANDE                   Sarins Grus Ab

                                 Bjärnåvägen 233

                                 10520 Tenala

                 

ÄRENDE                      

Miljötillstånd och marktäktstillstånd för bergstäkt på lägenheten Brännmalmen II RNr 710-500-1-11 i Alaspää by i Raseborg

 

 

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd har 13.12.2017 § 202 beslutat att bevilja tillstånd att bryta 600 000 m3 berg under 15 års tid från ett 11,2 ha stort tagningsområde.

Det är fråga om utvidgning och fördjupning av en del av det nuvarande bergsbrytningsområdet. Årligen krossas ca 70 000 ton stenmaterial.

FRAMLÄGGANDE AV BESLUTET 

Denna kungörelse finns till påseende på Raseborgs stads anslagstavla och på stadens hemsida 27.12.2017 - 26.1.2018. Beslutet finns till påseende under kungörelsetiden bredvid Raseborgs stads anslagstavla på adressen Rådhustorget, 10600 Ekenäs.

SÖKANDE AV ÄNDRING      

Besvär över ovan nämnda beslut kan anföras hos Vasa förvaltningsdomstol inom trettio (30) dagar från den dag då beslutet gavs, dock så att beslutsdagen inte räknas med. Mera information finns i besvärsanvisningen som bifogats beslutet.

TILLÄGGSUPPGIFTER

Miljöinspektör/enhetschef Maria Eriksson, telefon 019 289 2375

Miljö- och byggnadsnämnden

Like it? Share it!