Anmälan gäller Melinda Keittiöt Pienoisrallit biltävling den 27.1.2018 vid vägavsnitten Myggforsvägen, Rombykroksvägen, Rörsbyvägen, Rådsbyvägen, Kulla Bruksvägen, Malmvägen och Skallbölevägen.

 

Dag för givande av beslut: 11.1.2018

 

 

Anmälan godkänns med villkor, beslutets huvudsakliga innehåll:

- Under evenemanget bör man sträva till att minimera buller och skakningar samt spridning av damm i tävlingsområdet.

- Bilarnas ljudnivå bör mätas och bilar med för högt ljud får inte delta.

- De grannar på tävlingsområdet som kan störas bör informeras före tävlingen.

- Avfallshanteringen bör skötas enligt Raseborgs avfallshanteringsbestämmelser.

- Bränslen, oljor och andra skadliga ämnen bör förhindras att släppas ut i mark eller vatten.

 

Beslutet är framlagt till påseende under besvärstiden på anslagstavlan i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, 10600 Ekenäs. Besvärstiden är 30 dagar räknat från dagen för givande av beslut, beslutsdagen inte medräknad.

 

Sökande av ändring: Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Närmare anvisning om sökande av ändring finns som bilaga till beslutet.

 

Raseborg 9.1.2018

Miljöbyrån

Like it? Share it!