Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 52/2018/2 av 11.4.2018 beviljat sökanden tillstånd och tillstånd till förberedelser innan beslut vunnit laga kraft.

Sökande: Caruna Ab

Ärende: Anläggande av elkablar i havet söder om Höstnäs och tillstånd till förberedande arbeten, Raseborg.

Beslutet kan läsas här: pdf Anläggande av elkablar i havet söder om Höstnäs