Beslutet ges 21.6.2018

SÖKANDE                  

Destia Oy, Kiviaines

Pb 206

01301 Vanda

ÄRENDE                      

Miljötillstånd och marktäktstillstånd för bergsbrytning och krossning på lägenheten Sköldargård RN:o 710-426-1-75 i Skällargård, Raseborg.

 

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd har 13.6.2018 § 92 beslutat att bevilja tillstånd att bryta 550 000 m3 berg under 10 års tid från ett ca 6,6 ha stort område. Det är fråga om fortsatt verksamhet på det befintliga bergsbrytningsområdet.

Årligen produceras ca 70 000 ton stenmaterial under 1-3 produktionsperioder.

FRAMLÄGGANDE AV BESLUTET 

Denna kungörelse finns till påseende på Raseborgs stads anslagstavla och på stadens hemsida 21.6. - 21.7.2018. Beslutet finns till påseende under kungörelsetiden bredvid Raseborgs stads anslagstavla på adressen Rådhustorget, 10600 Ekenäs.

SÖKANDE AV ÄNDRING

Besvär över ovan nämnda beslut kan anföras hos Vasa förvaltningsdomstol inom trettio (30) dagar från den dag då beslutet gavs, dock så att beslutsdagen inte räknas med. Mera information finns i besvärsanvisningen som bifogats beslutet.

TILLÄGGSUPPGIFTER

                                    Miljöinspektör/enhetschef Maria Eriksson, telefon 019 289 2375

Miljö- och byggnadsnämnden