Dag för givande av beslut: 21.6.2018

Anmälan gäller Bromarfnatten, evenemang med bl.a. dansmusik i skärgårdshamnen i Bromarv 30.6.- 1.7.2018.

 

Anmälan godkänns med villkor, beslutets huvudsakliga innehåll:

- Under evenemanget bör man sträva till att minimera bullerolägenhet från evenemangsområdet.

- Musiken bör upphöra senast kl. 00.30.

- Bullernivån vid estraden får inte överstiga 100 dB (LAeq).

- Närboende grannar bör beaktas då högtalare riktas.

- Närboende grannar bör skriftligen informeras om evenemanget 2 dagar innan evenemanget påbörjas.

- Avfallshanteringen bör ordnas enligt Raseborgs avfallshanteringsföreskrifter

Beslutet är framlagt till påseende under besvärstiden på anslagstavlan i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, 10600 Ekenäs, samt på stadens hemsida. Besvärstiden är 30 dagar räknat från dagen för givande av beslut, beslutsdagen inte medräknad.

Sökande av ändring: Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Närmare anvisning om sökande av ändring finns som bilaga till beslutet.

Raseborg 20.6.2018

Miljöbyrån