Dag för givande av beslut: 28.6.2018

 

Anmälan gäller friluftskonsert vid Centralgatan 63 under Karisnatten 27.7.2018, kl. 18.00 - 00.30.

 

Anmälan godkänns med villkor, beslutets huvudsakliga innehåll:

- Under evenemanget bör man sträva till att minimera bullerolägenhet från evenemangsområdet.

- Musiken bör upphöra kl. 00.30.

- Bullernivån nära estraden får inte överstiga 100 dB (LAeq).

- Närboende bör beaktas då högtalare riktas.

- Närboende bör skriftligen informeras om evenemanget minst 3 dagar innan evenemanget påbörjas.

- Avfallshanteringen bör ordnas enligt Raseborgs avfallshanteringsföreskrifter

 

Beslutet är framlagt till påseende under besvärstiden på anslagstavlan i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, 10600 Ekenäs, samt på stadens webbsida. Besvärstiden är 30 dagar räknat från dagen för givande av beslut, beslutsdagen inte medräknad.

Sökande av ändring: Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Närmare anvisning om sökande av ändring finns som bilaga till beslutet.

 

Raseborg 26.6.2018

Miljöbyrån