Dag för givande av beslut: 2.7.2018

 

Anmälan gäller friluftskonsert i Ekenäs i Stallörsparken 21.7.2018, kl. 10:00 – 01:00.

 

Anmälan godkänns med villkor, beslutets huvudsakliga innehåll:

- Under evenemanget bör man sträva till att minimera bullerolägenhet från evenemangsområdet.

- Musiken bör upphöra kl. 00:30, motiverad 15 minuters flextid är tillåten.

- Bullernivån nära scenen får inte överstiga 100 dB (LAeq).

- Närboende bör beaktas då högtalare riktas.

- De närmaste grannarna som eventuellt störs bör skriftligen informeras om evenemanget, hur länge det pågår och kontaktinformationen till evenemangets ansvarsperson minst 5 dagar innan evenemanget.

- Avfallshanteringen bör ordnas enligt Raseborgs avfallshanteringsföreskrifter

 

Beslutet är framlagt till påseende under besvärstiden på anslagstavlan i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, 10600 Ekenäs, samt på stadens webbsida. Besvärstiden är 30 dagar räknat från dagen för givande av beslut, beslutsdagen inte medräknad.

Sökande av ändring: Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Närmare anvisning om sökande av ändring finns som bilaga till beslutet.

 

Raseborg 28.6.2018

Miljöbyrån