Beslutet ges 21.6.2018

SÖKANDE                  

Destia Oy, Kiviaines

Pb 206

01301 Vanda

ÄRENDE                      

Miljötillstånd och marktäktstillstånd för bergsbrytning och krossning på lägenheten Sköldargård RN:o 710-426-1-75 i Skällargård, Raseborg.

Vasa förvaltningsdomstols beslut, givet 18.6.2018 diarienummer 01710/16/5201 med anledning av vattenlagsenligt tillståndsärende; ändringssökande Ruoste, Järvelä m.fl. är till påseende i Raseborgs stadshus, Gustav Wasas Gatan 10, Ekenäs, på den officiella anslagstavlan och på stadens hemsida under kungörlser, under tiden 20.6.2018 – 18.7.2018.

Beslutet kan läsas här: pdf Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.6.2018

 

Raseborgs stad 20.6.2018

 

STADSFULLMÄKTIGE sammanträder måndagar kl. 18.00 i Seminarieskolan/aulan i Ekenäs preliminärt enligt följande: 24.9, 12.11 och 10.12.2018. Sammanträdena kungörs även skilt för varje möte. Protokollet från sammanträdet finns till allmänt påseende den tionde (10) dagen efter sammanträdet på stadens webbsida. Närmare uppgifter ger stadssekreterare Thomas Flemmich.


STADSSTYRELSEN sammanträder till ordinarie sammanträden måndagar kl. 18.00 i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, enligt följande: 20.8, 3.9, 17.9, 1.10, 15.10, 29.10, 5.11, 19.11, 26.11 och 17.12.2018 samt 14.1.2019. Protokollet från sammanträdet finns till allmänt påseende den tionde (10) dagen efter sammanträdet på stadens webbsida och beträffande extra sammanträde i samband med protokoll från följande ordinarie sammanträde. Närmare uppgifter ger stadssekreterare Thomas Flemmich.

Med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) och statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) ordnas uppbåd för år 2000 födda enligt följandet:

Kungörelsen kan läsas här: pdf Kungörelse värnpliktsuppbåd

Raseborgs stad

20.6.2018

Planläggningsnämnden i Raseborg ger 22.6.2018 beslut i nedannämnda på basen av § 171 markanvändnings- och bygglagen avsedd ansökan om undantag.

Beslutet om tillstånd och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Planläggningsnämnden i Raseborg ger 29.6.2018 beslut i nedannämnda på basen av § 171 markanvändnings- och bygglagen avsedd ansökan om undantag.

Beslutet om tillstånd och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, Karis

14.6.2018

Raseborgs stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 4.6.2018 § 55 godkänt detaljplan för Predium Hamn Oy Ab.

Raseborgs stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 4.6.2018 § 56 godkänt detaljplan för Bäljars datacenterområde.

18.6.2018

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder följande detaljplan i kraft med denna kungörelse:

Del av kvarter 600 (Ramfabriken), detaljplan (stadsfullmäktige 16.4.2018 § 20)

Följande plan anhängiggörs 8.6.2018 och plan för deltagande och bedömning finns tillgängligt på planens hemsida.

Fjärdskär, stranddetaljplan
Fjärdskär är belägen i Raseborgs östra skärgård. Syftet med stranddetaljplanen är att möjliggöra uthyrningsverksamhet av stugor och definiera områdets byggnadsrätt noggrannare utgående från detta.

Frågor angående planen besvaras av Fredrik Lindberg, arkitekt SAFA, 050 5890937.

1.6.2018

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder följande detaljplan i kraft med denna kungörelse:

Handelshamnen, detaljplan (stadsfullmäktige 8.6.2015 § 56)

Raseborgs stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 14.5.2018 § 36 godkänt byggnadsordningen.

Byggnadsordningen finns tillgängligt på Raseborgs stads byggnadstillsyn, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på adressen link.raseborg.fi/bo