Stadsfullmäktiges möte 29.2.2016

Raseborgs stadsfullmäktige sammanträdde den 29.2.2016. Bland ärendena:
* Ändrad indelning i röstningsområden i Raseborg
* Vikstrands Vattenandelslag, anhållan om borgen
* Billnäs bruk, detaljplan - beslut angående rättelseuppmaning
* Ystadsgatan 17, ändring av detaljplan
* Motion gällande byggnadsinspektionen

Ekenäs TV har hand om tv-produktionen.