Bakgrund

Inrikesministeriets migrationsavdelning utlyste den 22.9 2010 försöksprojektet Delaktig i Finland, med ansökningstid till den 15.11.2010. Projektet är treårigt, åren 2011-2013

Målet med projektet är att utveckla en modell för integrationsutbildningen, som har sin grund i tre integrationsåtgärder;1. en väg för invandrare in på arbetsmarknaden, 2. en väg för invandrare som behöver särskilt stöd, och 3. en väg för barn och unga. Ministeriet vill testa alternativa och flexibla sätt att ordna utbildningen och stödet, samt utvärdera modellerna, och deras inverkan i förhållande till nuvarande system. Vid behov kommer att utredas om de nya modellerna kan kräva ändringar i, och skapa grund för ny lagstiftning.

Projektet finansieras tillsammans av Inrikesministeriet, Suomen Kulttuurirahasto och Svenska Kulturfonden.

Alla kommuner i Finland kunde delta i ansökningsprocessen..

Den 1.2.2011 offentliggjorde ministeriet sitt beslut vilka projekt och kommuner som utsågs.10 projekt antogs, 2 projekt var samprojekt med flera kommuner i samarbete, bla Helsingfors-regionen med Esbo, Helsingfors och Vanda.
Ett av de antagna projekten var Raseborg-Delaktig i Finland. Projektet avslutas i juni 2013.

Raseborg – Delaktig i Finland

Raseborgs Delaktig i Finland projekt koncentrerar sig på den första stigen; och är så uppbyggt att det på många sätt kompletterar de planer vi annars har för utvecklandet av invandrararbetet i Raseborg.

Planen förverkligas i Raseborg så att den på alla nivåer omfattar de båda inhemska språken; invandrarna bör ha möjlighet och rätt till undervisning – och information - i och på båda de inhemska språken.
Planen innehåller olika stödkurser för invandrare in i arbetslivet, som i hög grad försiggår, och direkt implementeras i arbetsplatser och i andra rum i samhället (ex. tredje sektorns verksamhet) där invandrarna kan arbeta eller sysselsättas. Alla kurser och åtgärder är tvåspråkiga, dvs. förverkligas, enligt behov, för varje deltagare antingen på svenska eller finska. För detta har vi positiva erfarenheter från tidigare, och genom det kan vi garantera att också de som vill eller behöver få sin stöd och utbildning på svenska kan få det.

De andra åtgärdshelheterna inom projektet är samarbete med arbetsgivare och företagare med möjliga arbetsplatser för invandrarna, arbetsprövningar, kurser och annat stöd för att utveckla arbetsplatserna i en ”mångkulturell” riktning.

Som en del av Raseborgs-projektet kommer deltar vi också i att bygga upp ett särskilt samarbetsnätverk med Delaktig i Finland-projekten i kommunerna i Kust-Österbotten samt huvudstadsregionen, för att utveckla i synnerhet den svenskspåkiga integrationsutbildningen.

Den totala finansieringen som beviljats Raseborg-projektet uppskattas åren 2011-2013 uppgå till 275 000 euro.

 

Försöksprojektets betydelse för staden

Raseborg - Delaktig i Finland-projektet förverkligas inom Invandratjänstens verksamhet.
Som koordinator för projektet har valts Camilla Mäki-Hokkonen, och en stödgrupp har utsetts för projektet, med Nina Lindroos-Holmström som ordförande.

Utformandet av Raseborgs del av projektet är gjort så att det relaterar väl till de utmaningar vi antecknat i Raseborg vad gäller invandrar-verksamheten, och är i samklang med de behov som upplevs här finnas, som åtgärdshelheter med hög prioritet. Samtidigt som vi kan konstatera att resurserna, i sin nuvarande form ofta inte räcker till för att utveckla och tillräckligt effektivera alla dessa stigar, vi upplevt som viktiga. Vår deltagande i programmet Delaktig i Finland passar därför nu ytterst väl in i en redan utformad och upplevd behovsstrategi. Målet med projektet är ju inte att lösa alla dessa problem – eftersom det är ett försöksprojekt – men nog söka vägar hur de aktuella frågorna i invandrarverksamheten i Raseborg kunde och kan mötas. Och samtidigt kommer projektet också att i sig svara på existerande behov.

Projektet har stark aktualitet för Raseborg stad eftersom flera arbetsgivare behöver stöd för att anställa invandrare, och flera, såväl fullvuxna som unga invandrare har tendens att stanna av efter given grundundervisning.

Just nu finns i Raseborg ca 200 arbetslösa av drygt 1000 invandrare. Vi har dessutom invandrare som vill ha utbildning på svenska, men det har brustit i att få tillräcklig språkundervisning för fullvuxna – samt stödundervisning - på svenska. Med detta projekt försöker vi också åtgärda det.
Med projektet kan vi bygga upp strukturer och modeller, som vi sedan kan hoppas kunna fortsätta efter projektet – och vilka vi samtidigt kan utveckla som modeller till andra kommuner i Finland, vilket ju är ett centralt mål med hela försöksprojektet.

 

Kontaktuppgifter:

Projektkoordinator Camilla Mäki-Hokkonen
tfn 040 358 0918, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Handledare Heidi Lindström
tfn 040 672 7581, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 


icon Delaktig i Finland - Projektplan (114.85 kB)

icon Verksamhetsplan_2013 (117.35 kB 2012-12-19 12:19:00)

icon SLUTRAPPORTEN__BM (345 kB 2013-10-25 11:30:29)

Like it? Share it!