MultipathESRMultipath var ett projekt som drevs med stöd från Europeiska socialfonden (ESF). Målet med Multipath var att utbilda och stöda arbetslösa personer som önskar arbeta för hem- och boendeservice i västra Nyland. Projektet strävade till att skapa nya jobb genom att erbjuda tjänster åt äldre personer som bor hemma. Efter slutförd utbildning hade deltagarna möjlighet till arbetspraktik i organisationer som deltar i projektet. Projektet satt upp som mål att bland annat stödja sådana nya företag som kan tillhandahålla lämpliga serviceformer.

Till projektet söktes arbetslösa personer som ville:

 • utföra hemstädning

 • göra små reparationer i hus och hem

 • sköta gårdar och trädgårdar

 • gå och handla

 • assistera vid daglig motion

 • ta hand om nattövervakningen

European Refugee Fund

Proto var ett stödprojekt, där flyktingar fick lära sig projektarbete. Projektet startades 1.8.2003 och pågick i ett år. Syftet var att utbilda flyktingar som bor i Finland i finländsk projektadministration och på det sättet ge dem färdigheter att starta projekt som utgår från behoven i deras eget verksamhetsfält.

Projektet omfattade fyra olika verksamhetsformer. Den första gick ut på seminarier om projektarbete på olika håll i Finland, där invandrare och myndigheter samlades för att diskutera möjligheterna och problemen med projektarbete. Som andra verksamhetsform hade man en kurs i projektkunskap för flyktingar; den pågick i en månad i Helsingfors. Kursen var arbetskraftspolitisk och man kunde söka in via den lokala arbetskraftsbyrån. Den tredje verksamhetsformen bestod av ett center för kulturell mångfald inom ramen för kursen i projektkunskap. Den fjärde verksamhetsformen innebar att deltagarna i avslutningsfasen, utgående från allt det de lärt sig, sammanställde en handbok i projektarbete för invandrare. Handboken, som blev färdig på senvåren 2004, kan beställas från Västra Nylands invandrartjänst (finns endast på finska).

Projekthandboken Proto innehåller:

 • ABC i projektarbete

 • Föreningsverksamhetens grunder

 • Från behov till projekt, eller projektplanens grunder

 • Hur man startar ett projekt och hittar finansieringskanaler

 • Hur man avslutar ett projekt och analyserar behovet av fortsatta åtgärder


European Refugee Fund

Projektet ME, som riktade sig till flyktingkvinnor, genomdrevs 2002 i fem västnyländska kommuner: Karis, Ekenäs, Ingå, Hangö och Pojo. Projektet finansierades av ERF-programmet eller European Refugee Fund. Projektet gick ut på att grunda kvinnoklubbar i Karis, Ekenäs och Hangö. Dessutom arrangerades en kurs för kvinnor i samarbete med Karis Kurscenter. Enligt kvinnornas önskemål bestod kursen huvudsakligen av språkstudier (finska och svenska). ME-projektet utmynnade i en bok där de deltagande kvinnorna ventilerar sina tankar. Boken kan beställas från Västra Nylands invandrartjänst.

 

NetStep var ett projekt som startades år 1997 med stöd från ESF; avsikten var att underlätta invandrarnas integrering i det finländska samhället genom att bygga upp projekt där invandrarna var med om att utveckla och ordna jobb åt sig själva.

Vid sidan av invandrare och flyktingar bestod målgruppen för NetStep av långtidsarbetslösa, ungdomar och personer som sysslade med multikulturellt arbete. Projektansvarig var Västra Nylands invandrartjänst, som samarbetade med bl.a. övriga västnyländska kommuner, regionens arbetskraftsbyråer, nyföretagarcentraler samt Karis Kurscenter och Tyke-tuotanto (nuv. Lovak) i Lojo.

NetStep ynglade av sig flera olika delprojekt. En del av dessa projekt rullade på bara under projekttiden, medan andra utvecklades och väntade på genomförande, och en del överlevde huvudprojektet. Flerparten av de personer som avlönats inom ramen för NetStep har fortsatt att verka i projekt där principerna för NetStep fortlever. Det kanske mest betydande projekt som NetStep skapat är Lohjan Monitoimikeskus, som startade i slutet av 1997.

Ett annat livskraftigt projekt är samåkningsandelslaget NewDeal, vars idé och verksamhet grundar sig på arbetskraftsbristen inom Storhelsingfors. I västra Nyland finns i gengäld arbetslösa som kan avhjälpa detta problem. Andelslaget NewDeal möjliggör med sin verksamhet transport till arbetsplatsen i Helsingforsregionen och tillbaka hem till västra Nyland. I bilpoolen har regelbundet funnits med också invandrare. Två projekt som invandrare och finländare startat tillsammans, resandehemmet Cairo Inn i Hangö och Interscan, en servicehall inom bilbranschen i Karis, fungerar fortfarande och sköts delvis av nya företagare i stort sett enligt den ursprungliga verksamhetsidén för NetStep.
NetStep‑projektet beskrivs i en bok, Spår i sanden, som kan beställas från Västra Nylands invandrartjänst.

Like it? Share it!