Ordinarie Ersättare
Mikael Nylund, ordförande Ville Berglund
Johan Berglund Göran Karlsson
Johanna Wasström Kristian Forsell
Karin Svahnström Kerstin Ilander
Sylva Heerman Isa Forsbäck
Kukka-Maaria Luukkonen, viceordförande Kirsi Nyqvist
Rainer Timonen Ronja Grönholm
Esko Vuorinen Kati Sointukangas
Eija Kemppi Kai Klinga

 

Nämnden är en myndighetsnämnd, som beviljar tillstånd och ger utlåtanden. Nämnden ansvarar för personal och budget för byggnadstillsyn och miljövård. Kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet och veterinärvården sköts genom avtal med Hangö stad.

Verksamhetsområde:

Nämnden är
- byggnadstillsynsmyndighet;
- miljövårdsmyndighet;
- tillstånds- och övervakningsmyndighet enligt marktäktslagen;
- tillsynsmyndighet i dagvattenfrågor
- campingområdesmyndighet enligt lagen om friluftsliv.

 

Uppgifter:
- främja skyddet och vården av landskapet i enlighet med naturvårdslagen samt besluta om fridlysning och upphävande fridlysningen av naturminnesmärken på privat mark;
- beslutar om delegering av uppgifter till;
o Avdelningschef
o Byggnadsinspektörer
o Miljöinspektörer
o Tillståndsberedare

- bevilja bygglov, miljötillstånd, marktäktstillstånd och övriga tillstånd;
- ge utlåtanden i ärenden som gäller byggnadstillsyn och miljöskydd. Ett utlåtande i planläggningsärende kan behandlas som två skilda ärenden av dels byggnadstillsyns-, dels miljöskyddsmyndigheten;
- ansvara för gårdssyner;
- utse fasadsynemän;
- besluta om anläggande av ett dike eller placering av en skyddsvall eller pumpstation som krävs för dikning enligt MBL 161 a §
- bevilja befrielse från skyldigheten att leda in dagvattnet från fastigheten i kommunens dagvattensystem
- vid behov ge närmare föreskrifter om dagvattenhantering
- meddela en fastighetsägare eller fastighetsinnehavare ett föreläggande att undanröja en olägenhet som orsakas av dagvatten
- besluta om taxor och tariffer enligt av stadsfullmäktige fastställda grunder;

Like it? Share it!