VALREKLAM VID KOMMUNALVALET 2017 I RASEBORG

 

Kommunförbundet rekommenderar att utomhusreklam på de platser, som staden (Ekenäs, Karis och Pojo) beviljar tillstånd för, får ställas ut en vecka innan förhandsröstningen för valet inleds dvs. 22.3.2017 Förhandsröstningen pågår under tiden 29.3–4.4.2017.

Staden har ingen lagstadgad skyldighet att ordna valaffischering.  Laglighetsfrågorna i samband med den kommunala valaffischeringen har i allmänhet gällt likabehandlingsprincipen, dvs. rättvisan vid fördelningen av affischplatser.

 

Vallagen (714/1998) och ändring av vallagen (247/2002) §§ 56 och 72 stadgar om ordningen på förhandsröstningsställena och röstningsställena samt i deras omedelbara närhet. Enligt stadgandena får man inte på dessa ställen under röstningstiden hålla tal, uppsätta anslag, dela ut valreklam eller påverka den röstandes valfrihet.

 

Ordningslagens förbud i 6 § ska och förbuden i 56 § vägtrafiklagen ska beaktas.  I 52 § i landsvägslagen finns bestämmelser som gäller affischering och annonsering vid vägkanter. Affischering som är avsedd för landsvägstrafikanter är förbjuden utan tillstånd av väghållningsmyndigheten, men detta förbud gäller inte t.ex. annonsering i samband med val. Affischerna skall utformas och sättas upp så att de så väl som möjligt passar in i omgivningen.

Trafikverket har 17.2.2017 gett anvisning om placering av valreklam invid trafikleder. http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/2017_Ohje_vaalimainosten_sijoittamisesta_liikennevaylien_varrelle_SV.pdf

 

Läs också:
Valställningar i Raseborg
Valreklam i Raseborg 
Direktiv för valställningar i Raseborg

 

Centralvalnämnden har godkänt följande allmänna anvisningar för valreklam vid kommunalvalet 2017:

Utomhusreklam inför valet får ställas ut tidigast 22.3.2017.

  1. Raseborgs stad har valreklamställningar, som sköts av staden enligt tidigare praxis. Placeringen av valreklamställningarna, antalet affischplatser och ordning enligt uppställningen i sammanställningen för valet meddelas partierna och grupperna.  Info om valställningar och valaffischering finns på stadens hemsida under rubriken Val.
  2. Förbuden och bestämmelserna i ordningslagen, vägtrafiklagen och landsvägslagen ska beaktas ävensom trafikverkets anvisningar. Det är förbjudet att använda bländande eller vilseledande ljus som äventyrar den allmänna ordningen eller säkerheten eller sådan reklam som påminner om trafikregleringsanordningar eller annars äventyrar säkerheten. På väg eller i dess omedelbara närhet får man inte sätta upp märken, skyltar eller andra anordningar som kan förväxlas med vägmärken eller andra trafikanordningar. Det är förbjudet att olovligen skada eller avlägsna en offentlig kungörelse eller ett meddelande som en myndighet har satt upp till allmänt påseende.
  3. Valreklam på allmän plats skall uppsättas med beaktande av gällande lag.  Tillfällig reklam eller annan därmed jämförbar informationsverksamhet får inte bedrivas på eller utgående från enskilt område på sätt som äventyrar säkerheten eller stör den allmänna ordningen eller trafiken.
  4. Tillstånd för uppsättande av valreklam på privat område bör införskaffas av ägaren eller innehavaren.
  5. Valreklam får inte uppsättas så nära vallokal/förhandsröstningsställe, att man från lokalens fönster eller yttre ingång kan avläsa den.  Ett avstånd på ca 60 meter rekommenderas.
  6. Valreklam avlägsnas av uppsättaren genast efter valet och senast 18.4.2017.

 

 

 

 

Like it? Share it!