Organisationsförnyelsen som pågår inom Raseborgs stad - Raseborg 2020 - berör stadens hela verksamhet. Stadsfullmäktige godkände 26.9.2016 en revidering av förvaltningsstadgan där byggnadstillsynen blir en del av en större avdelning som betjänar i planläggnings-, byggnadstillsyns- och miljöfrågor.
En ny avdelningschef kommer att utses för denna avdelning före årsskiftet, men fram tills dess fungerar stadsplaneringsarkitekt Simon Store som tf. avdelningschef för planläggnings- och miljöavdelningen. Enligt Store möjliggör en ny avdelningsstruktur större synergi och flexiblare service för kommuninvånarna.

– Vi arbetar bland annat med en ny byggnadsordning, som kommer att medföra smidigare behandlingar av bygglov och åtgärdstillstånd. Avsikten är att allt flera byggåtgärder ska kunna skötas med en så kallad anmälan. Därtill införs nya arbetsmetoder och -processer stegvis. Ett första steg är att miljö- och byggnadsnämnden delegerar åt byggnadsinspektörerna rätten att avgöra lov och befogenheter att göra mindre avvikelser i samband med loven.

Därtill vill man dela in befogenheterna enligt tre geografiska områden inom stadens gränser som framgår från kartan nedan.
Varje byggnadsinspektör skulle sålunda få ett eget ansvarsområde med respektive ersättare enligt följande:
1. Jari Sandberg - Västra området, 2. Juhani Jormanainen - Södra området och 3. Fredrik Wasström - Östra området.

Miljö- och byggnadsnämnden behandlar ärendet om delegeringar av byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter till tjänsteinnehavare på sitt möte 19.10.2016.

– Fördelarna med en dylik delegeringsmodell är att beslutanderätten hos tjänsteman ökar betydligt jämfört med nuläget. Det här inverkar positivt på behandlingstiderna då besvärstiden förkortas till 2 veckor istället för 30 dagar vid beslut gjort av en nämnd. Dessutom skulle besluten inte längre vara beroende av de månatliga mötesdagarna, sammanfattar Store.

Enligt förslaget skulle miljö- och byggnadsnämnden ge avdelningschefen befogenheter att i sin tur subdelegera rätten att avgöra tillstånd för miljöåtgärder (som t.ex. trädfällningslov).


Byggnadsinspektörernas ansvarsområde i Raseborgs stad.

Tilläggsuppgifter ger:
tf. avdelningschef för planläggnings- och miljöavdelningen Simon Store, Raseborgs stad, tfn 019 289 3843
Direktör för tekniska sektorn Jan Gröndahl, Raseborgs stad, 019 289 2550