Ändringen av detaljplanen i Billnäs bruk inleddes år 2008. Ett planutkast framlades till påseende år 2011 och planförslag har framlagts under åren 2012 och 2015. Under planprocessen har ett tiotal utredningar gjorts. Raseborgs stads strävan har under tiden varit att söka en samsyn mellan markägarna och samarbetande myndigheter. Den 9 februari 2017 vinner detaljplanen i Billnäs bruk laga kraft och därmed är en nio år lång process avslutad.

Simon Store, chef för planläggningsavdelningen, beskriver processen som tuff. Slutresultatet, som är frukten av ett intensivt samarbete, är positivt.

– Man kan aldrig sia om hur lång tid en detaljplanering tar. I Raseborg finns för närvarande ett trettiotal detaljplaner i rörelse, konstaterar han.

– Området i Billnäs bruk delades in i två planhelheter år 2015, av vilka den första delen godkändes i fullmäktige 31.8.2015. Den andra delen, som innefattar i huvudsak norra stranden av bruket ska framläggas som utkast till påseende före sommaren 2017, berättar Store.

Att en plan vinner laga kraft betyder i klarspråk att planen inte längre kan överklagas. Som följande kan man inleda arbetet med att skapa infrastruktur och förverkliga andra utvecklingsprojekt på området. Planbeslutet berör många markägare och affärsidkare i bruket, som genom planen kan göra investeringar och planera sin verksamhet.

– Planen erbjuder nya användnings- och byggmöjligheter i bruket och kommer att medföra investeringar och därmed företagsetableringar på sikt. Det här är i linje med Raseborgs stads strategi, som nu ska förnyas efter kommunalvalet, konstaterar Tom Simola, Raseborgs stadsdirektör.

Unikt område
Målsättningen med ändring av detaljplan hänför sig till behovet att bevara den historiskt viktiga brukshelheten och göra det möjligt att utveckla Billnäs bruk för nya verksamhetsfomer och arbetsplatser.
Svartåns vattenområden i närheten av Billnäs bruk utgör Natura 2000 område. Miljöns mångfald och skyddade arter som t.ex. flodpärlmusslan kan bevaras genom särskilda planbestämmelser.

Bekanta dig med detaljplanen på stadens webbplats.

Tilläggsuppgifter ger:
Chef för planläggningsavdelningen Simon Store, Raseborgs stad, tfn 019 289 3843
Stadsdirektör Tom Simola, Raseborgs stad, tfn 019 289 2001