Byggnadsordningen hör till ett av kommunens viktigaste redskap i att styra och utveckla byggandet för att främja byggsätt som respekterar traditioner, särdrag och kulturhistoriskt värdefulla landskap. Stadsstyrelsen i Raseborg beslöt 26.1.2015 att nuvarande byggnadsordning som är godkänd 7.6.2010, ska uppdateras. Målsättningen i revideringen har varit bl.a. att uppdatera byggnadsrätterna, underlätta tillståndsförfarandet och att möjliggöra flera åtgärder utan tillstånd inom ramen för gällande lagstiftning. Förslaget till ny byggnadsordning behandlas av stadsstyrelsen 27.2.2017.

Den mest betydande förändringen i förslaget är att lovförfarandet förenklas. En del åtgärder som tidigare har krävt tillstånd kan nu göras med anmälan.
– I dag krävs alltid bygglov för byggandet av ett skjul som är större än 10m². Revideringsförslaget utgår ifrån att man kan bygga ett skjul under 15 m² genom åtgärdstillstånd, och utanför detaljplanerat område genom anmälan.
Likaså kan en ekonomibyggnad på högst 40 m² vy (med undantag av bastubyggnad), som är nödvändig för bedrivandet av jordbruk, uppföras på glest bebyggt område genom anmälningsförfarande. Enligt gällande byggnadsordning kräver detta bygglov såvitt att byggnaden är större än 10m², förklarar Niclas Skog, ledande planläggningsingenjör vid Raseborgs stad.
Enligt förslaget kan även en högst 15 m² stor takförsedd terrass i anslutning till bostads- och fritidsbostadbyggnad glasas in genom åtgärdstillstånd. I dag krävs bygglov för inglasning.

Byggrätten under lupp

– Byggrätten höjs aningen och småjusteras för att bättre beakta principen om likvärdig behandling av markägare. Dessutom är språket, som använts i byggnadsordningen, mera lättläst för att minimera risken för feltolkning. Kartbilagan har likaså uppdaterats för att motsvara dagens situation, berättar Skog. Han har fungerat som sekreterare i den arbetsgrupp som står bakom revideringsförslaget. Arbetsgruppen bestod av Mikael Borgman, Sven Holmberg, Kukka-Maaria Luukkonen, Göran Karlsson, Werner Orre, Marko Reinikainen, Tom Simola, Juhani Jormanainen, Leila Andersin och Niclas Skog.

Bestämmelserna om byggrätten föreslås bli mer flexibla, vilket stadsdirektören välkomnar.
– Markägaren kan själv fördela byggrätten för bostadsbyggnaderna, så att bostaden och sidobostaden kan vara lika stora. Den gällande byggnadsordningen förutsätter exempelvis att sidobostad på strand får vara högst 100 m². Förslaget möjliggör att såväl huvudbostaden som sidobostaden kan ha en våningsyta på 150 m², framhåller stadsdirektör Tom Simola.
Motsvarande flexibilitet föreslås för fritidsboende, dock i mindre skala.

Tar hänsyn till kulturmiljöer

Byggnadsordningen tar hänsyn till lokala förhållanden som är nödvändiga med tanke på ett planmässigt
och lämpligt byggande och beaktar kultur- och naturvärden för att skapa och bevara en bra livsmiljö.
– Områden som i Nylands landskapsplan anvisats som kulturmiljöer ingår i förslagets kartbilaga som områden i behov av planering. Detaljplanerade områden med speciella kulturmiljövärden anvisas skilt. Hit hör t.ex. gamla stan i Ekenäs samt Fiskars och Billnäs bruksområden, tillägger Skog.

I beredningen till stadsstyrelsen föreslår man att revideringsförslaget läggs till påseende under 30 dagar. Under den här tiden kan raseborgarna komma med åsikter om förslaget. Materialet kommer att finnas till påseende på stadens hemsida och på stadens anslagstavla.

Bilaga 1: Förslag till byggnadsordning 27.2.2017

Bilaga 2: Kartbilaga 27.2.2017 A3

Tilläggsuppgifter ges av:
Raseborgs stadsdirektör Tom Simola, tfn 019 289 2001
Chef för planläggningsavdelningen Simon Store, Raseborgs stad, tfn 019 289 3843
Ledande planläggningsingenjör Niclas Skog, Raseborgs stad, tfn 019 289 3840 (frånvarande 24.2.2017)