Högsta förvaltningsdomstolen har i dag 13.3.2017 förkastat Jyrki Hakkarainens besvär angående Raseborgs stadsstyrelses beslut 17.12.2012 att säga upp utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen. Det här betyder att Raseborgs stads uppsägningsbeslut var lagligt. Härmed är ärendet slutbehandlat.

Högsta förvaltningsdomstolen utreder inte Hakkarainens besvär till den del som berör den jävsinvändning som riktas mot dåvarande stadsdirektören Mårten Johansson. Besvären förkastas i övrigt. Förvaltningsdomstolen beslut ändras inte.

Högsta förvaltningsdomstolen ålägger Jyrki Hakkarainen att ersätta Raseborgs stads rättegångskostnader i högsta förvaltningsdomstolen med 2 000 euro inklusive dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan fastställs enligt en i 4 § 1 mom i räntelagen avsedd räntefot räknat från det, att en månad har gått efter att högsta förvaltningsdomstolet har gett detta beslut. Hakkarainens krav om ersättandet av hans rättegångskostnader förkastas.

Högsta förvaltningsdomstolen anför följande motiveringar:
1. Enligt kommunallagen (365/1995) 90 § 3 mom bör ändringssökanden framföra besvärsgrunderna för kommunalbesväret innan besvärstiden löper ut. Hakkarainen har anfört besvärsgrunden angående stadsdirektörens jäv först i högsta förvaltningsdomstolen. Därmed ska Hakkarainens besvär till denna del lämnas utan prövning.
2. När man beaktar motiveringarna till högsta förvaltningsdomstolens ovan givna beslut och rättsnormerna i beslutet samt de krav som framställts i högsta förvaltningsdomstolen och den utredning som getts i ärendet, finns det inga grunder att ändra beslutet.
3. Enligt 53 § 1 mom i lagen om kommunala tjänsteinnehavare, utan hinder av vad som i förvaltningsprocesslagen (586/1996) bestäms om ersättning för rättegångskostnader, skall den tjänsteinnehavare som anfört kommunalbesvär eller någon annan person som skall anses ha anfört besvär på tjänsteinnehavarens vägnar, på yrkande åläggas att ersätta arbetsgivarens skäliga rättegångskostnader, om besvären gäller en sak som avses i denna lag och besvären inte godkänns. På motsvarande sätt skall myndigheten åläggas att ersätta de skäliga rättegångskostnaderna för en part som anfört kommunalbesvär, om beslutet helt eller delvis upphävs på grund av besvären.

Förvaltningsdomstolens beslut, med vilket Hakkarainens besvär i ärendet har förkastats, har inte ändrats. När man beaktar 53 § 1 mom i lagen om kommunala tjänsteinnehavare, ska Hakkarainen förpliktas att ersätta Raseborgs stads rättegångskostnader i högsta förvaltningsdomstolen
på det sätt som framgår av beslutsdelen.

Med beaktande av slutresultatet i ärendet är det inte orimligt att Hakkarainens krav om ersättandet av hans rättegångskostnader i högsta förvaltningsdomstolen förkastas. När man beaktar ärendets art, den utredning som getts i ärendet samt särskilt slutresultatet av högsta förvaltningsdomstolens beslut, är det inte orimligt, att Hakkarainen har ålagts att själv bära sina rättegångskostnader. Det finns inga grunder för att ändra förvaltningsdomstolens beslut om att förkasta Hakkarainens krav om ersättandet av rättgångskostnaderna.

Beslutet i sin helhet på finska.

Tilläggsuppgifter ges av:
Koncernjurist Patricia Rehn, Raseborgs stad, tfn 019 289 2003.