Registerbeskrivningar

Personuppgiftslagen (523/1999) föreskriver att den registeransvarige skall göra upp en registerbeskrivning över personregistret. Av registerbeskrivningen ska framgå bl.a.

• den registeransvariges kontaktinformation,

• ändamålet med behandlingen av personuppgifter,

• en beskrivning av principerna för skyddet av registret.


Registerbeskrivningarna för Rasborgs stad presenteras på denna webbplats. 

Varje enhet och avdelning ansvarar för riktigheten i sina egna registerbeskrivningar.

 

Beskrivning av datasystem

En myndighet skall göra upp en beskrivning av sina datasystem. Av den skall framgå varje datasystems syfte och vilka uppgifter som införs i det. - Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999).


Sektorn för koncernförvaltning

Direktionen för Intern Service: Register över bostadssökande

Direktionen för Intern Service: Register över elstolpar för motorvärme på Ekåsenområdet

Direktionen för Intern Service: Personalregister, kosthåll

Direktionen för Intern Service: Register över hyressäkerheten

Direktionen för Intern Service: Kundregister över hyresgäster

Direktionen för Intern Service: Personalbilaga i budget

Raseborgs Vattens kundregister för vattenfakturering, Vesikanta

Raseborgs Vattens kundregister för lagerhantering, Sonet


 

Sektorn för allmän och ekonomiförvaltning

Kontaktregister för Raseborgs stad

Presstjänstens adressregister

Registerbeskrivning, personalprogram


 

Bildningssektorn

AURA -klientdatasystemet för skolkuratorer

Pro Consona dagvårdsregister

Pro Consona dagvård, Mukana mobiltelefontjänst

Registerbeskrivning Titania dagvård

Lukasbibliotekens kundregister

Musikinstitutets Opus oppilashallinto-program

Musikinstitutets instrumentregister instrument och noter

Kulturbyråns kameraövervakning

Kulturbyråns kundregister

SOFIE REFLEX, katalogiseringsprogram (Västra Nylands landskapsmuseum)

Västra Nylands landskapsmuseums aktuella inbjudningslistor till vernissage


 

Grundtrygghetssektorn

Västra Nylands Invandrartjänsts kundregister över invandrare

Register över grundtrygghetens hälsovårdstjänster

Grundtrygghetsnämnden Barnskyddets klientregister

Övervakningregister över barn som är placerade inom kommunens område

Register över barnskyddsanmälningar

Utkomstödets klientregister

Adoptionsregister

Klientregister över faderskapsutredning

Klientregister för vårdnad av barn och umgängesrätt

Klientregister över underhåll av barn

Klientregister för handikappservice


 

Samhällstekniska sektorn 

Like it? Share it!