Ergoterapi är en rehabiliteringsform där aktivitet och samarbetet mellan terapeut och klient utgör grunden för terapin. Ergoterapi lämpar sig för personer som har svårigheter med att självständigt klara det vardagliga livet p.g.a. sjukdom, handikapp eller andra orsaker. Inom ergoterapin strävar man till att förbättra personens egen aktivitetsförmåga och upprätthålla samt stöda personer med nedsatt funktionsförmåga. Ergoterapins grundsyn baserar sig på att människan till sin natur är aktiv.

 

Ergoterapin för vuxna består av bedömning och ergoterapi. Vid behov skrivs betalningsförbindelse.
Besöksavgift: doc Klientavgifter

 

Ergoterapi för barn
Ergoterapi är en rehabiliteringsform där man strävar till att utveckla och stöda barnets möjligheter till att vara delaktig i vardagen inom lek, de dagliga aktiviteterna (ADL), skola och fritid. 

 

När ergoterapi?
Det finns en hel del faktorer som kan påverka barnets förmåga att klara sig självständigt i vardagen. Det kan handla om koncentrationssvårigheter, svårigheter med de dagliga rutinerna, motoriska och finmotoriska svårigheter, en fysisk sårbarhet eller klumpighet, osäkerhet vid pennhantering, icke befäst hänthet eller penngrepp, gestaltningssvårigheter vid t.ex. pussel och svårigheter i kompisrelationer. Inom aktiviteterna i det dagliga livet (ADL) kan det även uppstå utmaningar vid av- och påklädning samt vid hygien och matsituationer.

 

Bedömning
Då barnet kommer till ergoterapi för en bedömning kan man räkna med ca.3-5 besök. Bedömningen görs med standardiserade test och utgående från bedömningsresultatet kartläggs de områden inom vilket barnet är mest i behov av stöd. Under bedömningstillfället observeras barnet i aktivitet, under fri lek och eventuellt vid genomförandet av dagliga aktiviteter. Föräldrarna fyller i ett frågeformulär om hur de upplever att barnet klarar vardagen i hemmet.

 

Utgående från bedömningen tas beslutet om en eventuell ergoterapiperiod, handledning eller ett uppföljningsbesök i ett senare skede. Här är det viktigt med ett gott samarbete med föräldrar och eventuellt specialbarnträdgårdslärare, talterapeut och senare i skolåldern med lärare och speciallärare.

 

Hur söker man sig till ergoterapi?
Barnen kan komma till ergoterapi på inrådan av rådgivningspersonal, hälsovårdare, andra terapeuter, daghemspersonal och lärare. En bedömning kan genomföras utan remiss. Föräldrarna kan även vara i direkt kontakt med ergoterapeuten.

 

Kontaktuppgifter:
Mottagning: Raseborgsvägen 5, 10600 Ekenäs
Tfn 019-289 3088 el. 040-199 3868
Ergoterapeut Emma Fuchs

 

Like it? Share it!