Barn -och familjearbete mottagning i Ekenäs, Raseborgsvägen 37, G-huset, 10650 Ekenäs

      SEMESTER

 

Lehtikangas Lenita

 

Socialarbetare

 

019 289 2262

 

 

 

Grönroos Elisabet

 

Socialarbetare

 

019 289 2269

 

 

 

Manninen Maaret

 

Socialarbetare

 

019 289 2272

 

 

 

Hyvärinen Marianne

 

Socialarbetare

 

019 289 2253

 

 

 

Holmlund Henna

 

Socialarbetare

 

019 289 2278

 

 

 

Hyvärinen

Marianne

Socialarbetare 019 289 2253  

 

Auerma

Kati

Tf. socialarbetare

019 289 2254

 

 

Enhetschef för barn- och familjearbete:

Vihlman Theresa tfn 019 289 2266

Kanslist Tarja Nurhonen tfn 019 289 2211

 

Socialarbetaren nås bäst via telefon telefontid;  måndag, onsdag – fredag 11 – 12

 

Barnskyddet

  

Barnskyddet erbjuder stöd och hjälp till barnfamiljer i olika livssituationer. Målet är att trygga barnens välmående och harmoniska utveckling samt stärka familjernas resurser. I första hand stöds familjerna så att barnen kan växa upp i sina egna hem.

 

Barnskyddsarbetet inleds när en oro finns för barnets välmående och utveckling. Orsaker till oro kan exempelvis vara missbruk i familjen, en uppslitande skilsmässa eller stora brister i omvårdnaden av barnet. Ungdomar kan äventyra sin sunda utveckling bland annat genom att försumma sin skolgång eller genom att missbruka rusmedel. Barnskyddsarbetet utförs i samarbete med familjen och dess nätverk samt med olika myndigheter.

 

Du kan alltid kontakta barnskyddet, om du är orolig över tryggheten hos ditt eget barn eller ett barn i din nära omgivning. Konkret kan det gälla situationer där t.ex. ett barn är misskött, ett litet barn utan en trygg vuxen eller en minderårig berusad.

 

Hur kontakta barnskyddet?

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/lomakkeet

 

Följande myndigheter har enligt barnskyddslagen en särskild anmälningsskyldighet: anställda eller förtroendevalda inom social- och hälsovården, skolan, polisen och församlingen, anställda inom mottagningsverksamhet för asylsökande eller nödcentralverksamheten samt anställda inom morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. Myndigheten skall göra en anmälan då han blir orolig över välfärden hos ett barn.

 

Barnskyddets socialarbetare utreder innehållet i varje anmälan enligt vad barnskyddslagen förutsätter. Socialarbetaren kontaktar familjen och andra parter för att utreda behovet av barnskydd. Aktivt samarbete görs bl.a. med daghemmet, skolan och hälsovården. I varje ny klientfamilj kartläggs barnets och familjens helhetssituation.

 

Klientskapet inom barnskyddet

 

Efter att man tillsammans med familjen beslutat inleda klientskapet inom barnskyddet, kan man via socialarbetets öppenvård hjälpa familjerna på många sätt. Arbetssätten är förutom handledning och diskussion även familjearbete och ekonomiskt stöd.

 

Arbetet utförs tillsammans med familjen enligt en klientplan. Ibland räcker det att familjen får kortvarigt stöd, ibland behövs flera år långt arbete. Beslutet om att avsluta klientskapet inom barnskyddet fattas tillsammans med familjen.

 

Omhändertagande

  

Barnet kan omhändertas och placeras endast ifall

-         öppenvårdsåtgärderna inte är tillräckliga eller möjliga

-         brister i omsorgen om barnet eller förhållandena i hemmet allvarligt äventyrar barnets

          hälsa

          eller utveckling

-         barnets eget beteende, t.ex. alkohol- eller drogmissbruk eller brottslighet, äventyrar

          barnets välbefinnande och

-         vård utom hemmet anses vara för barnets bästa

 

 

Om ett barn eller en ung och hans föräldrar går med på omhändertagande och vård utom hemmet, fattas beslut av chef för socialservice. Om ett barn som fyllt 12 år eller barnets vårdnadshavare motsätter sig omhändertagningen och vård utom hemmet, fattas beslutet om omhändertagningen av förvaltningsdomstolen. Barnet kan placeras i familjevård, ett professionellt familjehem eller en barnskyddsanstalt.

 

Eftervård  

Om barnet varit placerat minst ett halvt år som stödåtgärd inom öppenvård eller omhändertaget, har han rätt till eftervård. Målsättningen med eftervård är att stöda barnet då det flyttar tillbaka hem eller en ung person som skall börja ett självständigt liv.

 

socialporten