Skriv ut

I detaljplanen ges bestämmelser om hur nyttjandet av stadsområdet skall regleras. Där bestäms byggnadernas kvarters- och tomtvisa användningsändamål och byggnadsrätt (hur mycket som får byggas) och ges anvisningar om byggnadssättet.

På dessa sidor informeras om aktuella detaljplaneprojekt, även sådana som för tillfället inte är framlagda till påseende. Information om planer som för tillfället är framlagda till påseende finns här.

För att titta på material på dessa sidor behöver du Adobe Reader.


Planeringsområdet, som ligger i Österby ca 3 km nordväst om Ekenäs centrum och gränsar till Gamla Tenalavägen, Rudmalmsvägen och Rievägen, innefattar fastigheterna 710-426-1-39 Backafall och 710-426-1-40 Torpet. Planeringsområdets areal är ca 5,3 hektar.

Läs mer...

Planområdet är beläget i Åminne detaljplaneområde i Pojo och gränsar i norr till Oy Nordgolf Ab:s golfbana och i väst till Pojoviken.

Läs mer...

Planområdet ligger i Båssaböle, cirka 2,5 km söder om Ekenäs centrum och väster om Gammelboda detaljplaneområde invid Båssafjärden och omfattar delar av fastigheten 710-444-1-12 Båsssskog och fastigheten 710-14-834-1 som båda ägs av staden. 

Läs mer...

Planområdet omfattar områden norr om Svartån samt områden för kompletterande byggnation längs med Sjöängsvägen i Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 49 ha. Målet med planändringen är att finna en sådan planläggningslösning som stöder utvecklingen av området och dess företagsverksamhet samtidigt som man drar nytta av industrimiljöns historiska värde.

Läs mer...

Planområdet är beläget i den sydöstra delen av kommundelscentrumet Karis i Raseborg. Planändringsområdets areal är ca 4507 m2. Ett centralt mål för ändringen av detaljplanen är att ändra AL-kvartersområdet till ett AO-kvartersområde och att rimligt öka den total byggrätten.

Läs mer...

Planeringsområdet omfattar hela Nordcenter golfcentrum: två banor med skyddsområden och fritidsbostäder samt Åminne gård med ekonomibyggnader och parker i Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 152 ha.

Läs mer...

Planområdet omfattar stadsdel 11, Dragsvikstranden i Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 13,5 ha. Målet med planändringen är att på området genomföra bostadsbyggande som kompletterar samhällsstrukturen, vilket lokaliseras till det område som frigörs från garnisonen.

Läs mer...

Planområdet ligger inom Ekenäs centrumområde, mellan Dragsviks garnisonsområde och Flyets bostadsområde. Planområdet utgörs av tomt 2 och 3 i kvarter 559 i stadsdel 11. 

Läs mer...

Planeringsområdet ligger i centrum av Ekenäs och i området ingår Rådhustorget, Spruthusskvären, tomt 1 i kvarter 1031 samt en del av Kungsgatan.

Läs mer...

Planeringsområdet består av den västra delen av kvarter 42 i Ekenäs centrum i det så kallade museikvarteret. Huvudmålsättningen med planändringen är att möjliggöra ett byggande av ett kommande konstmuseum som del av ett större kulturkvarter i Ekenäs centrum.

Läs mer...

Planområdet är beläget i Pojo centrum. I norr angränsar planområdet till Gamla Åbovägen och i söder Gumnäs närrekreationsområde. Planändringsområdets areal är ca 1,1 ha. Målet med planändringen är att ändra den gällande detaljplanen genom att anvisa för området lägre byggnation så att de viktiga utsikterna till Pojoviken från Pojo centrum bevaras.

Läs mer...

Planeringsområdet är beläget i Ekenäs centrum, ca 400 meter öster om resecentrum, i korsningen av Liljedahlsgatan och Järvägsgatan. Detaljplanens huvudmålsättning är att utreda möjligheterna till modernt boende i centrum av Ekenäs som kan betjäna delvis äldreboende. Samtidigt ändras gällande plan så at (det oförverkligade) området med fristående småhus i områdets östra del ändras till rekreationsområde.

Läs mer...

Planeringsområdet ligger i centrum av Ekenäs i närheten av Ekenäs station.
Planeringsområdet gränsar till järnvägen, Grönalundsgatan, Torngatan samt
Järnvägsgatan. Planändringsområdets areal är ca 2,7 ha.

Läs mer...

Planområdet ligger i Karis och omfattar största delen av det kommersiella centrumområdet. Det bildas ett planområde mellan den västra omfartsvägen och Bangatan med Nils Grabbegatan som västra gräns och Dalgatan som östra gräns.

Läs mer...

Allmänt invånarmöte arrangeras på torsdag 23.8.2018 kl 18-20 i Samlingslokalen (Lokalen), adress: Fiskarsvägen 318, 10470 Fiskars. Vid tillfället presenteras planens beredningsmaterial, varefter workshop arrangeras.

Planeringsområdet är beläget i Raseborgs stad, i den norra delen av Fiskars by som kallas det "övre bruket". Planändringsområdet utsträcker sig i öster till kvarteren vid Malcolmvägen och i väster till Fiskars torg. Målsättningarna med planändringen är att lösa oklarheter gällande trafiklösningar på övre brukets område och vid Fiskarsvägen matbutik, samt att trygga framtida utvecklingsmöjlihgeter för området, som en funktionellt mångsidig och aktiv del av bruksmiljön.

Läs mer...

Planeringsområdet, vars areal är ca 8,6 hektar, är beläget i Malmkulla ca 3 km öster
om Karis centrum och gränsar till Mankebergsgatan, Första gränd och Hangövägen
(riksväg 25).

Läs mer...

Planeringsområdet, som ligger i Malmkulla, ca 2,4 km öster om Karis centrum och gränsar till Malmgränd och Första gränd, innefattar tomten 710-54-362-3, del av allmänna området 710-54-9901-0 (Malmgränd) och del av fastigheten 710-633-1-38 Malmkulla.

Läs mer...

Planeområdet ligger i Pojo och omfattar största delen av kärncentrums område. Områdets areal är cirka 16 ha och täcker gällande detaljplanernas kvarter 28, 109 - 115 samt gatu- och grönområden och områden för en allmän väg.

Läs mer...

Planområdet omfattar fastighet 710-621-7-4, Myllylampi, är beläget i Finby ca. 6 km sydost om Karis centrum. Planeringsområdets yta är enligt fastighetsregistret 20,12 ha.

Läs mer...

Planeringsområdet, som ligger i Karis centrum gränsar till Malmgatan, Nils Grabbegatan, Ängsullsgatan, Starrgränd och Västra omfartsvägen. En del av Malmgatan och Nils Grabbegatan ingår i planeringsområdet.

Läs mer...

Planeringsområdet, tomt 66 i kvarter 11 (sk Gamla bastuns tomt), ligger i centrum av Ekenäs och gränsar till Västvallen och Sjöformansgatan.

Läs mer...

Planeringsområdet, som ligger i Skogby och Harparskog byar ca 11 km sydväst om Ekenäs centrum invid riksväg 25, berör fastigheten 710-584-5-1 Skogbymalmen och delar av fastigheterna 710-584-5-24 Skogby, 710-527-1-125 Harparskog samt 710-527-1-115 Harpar.

Läs mer...

Planområdet ligger sydost om Karis resecentrum på fastigheter öster och väster om Kilavägen Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 1,8 ha. Målet med planändringen är att göra det möjligt att bygga två eller tre flervåningsbostadshus på den östra sidan av Kilavägen. Förutom nya våningshus är avsikten även att strukturera småhusbyggandet längs Blåbärsgatan.

Läs mer...

Planområdet ligger i centrum av Ekenäs och omfattar tomter nr. 283-286 i kvarter 54, stadsdel 5 i Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 6573 m². Målet med planändringen är att anpassa förhållandet mellan byggrätt för boende och affärsutrymme så att det bättre motsvarar dagens behov och mål.

Läs mer...

Planområdet ligger i Karis och omfattar del av det östra centrumområdet. Det bildas ett planområde mellan Torggatan och Karisvägen med Bangatan som södra gräns och Pumpviken som norra gräns.
Planområdet täcker enligt i stadsdelen 51 gällande detaljplaner kvarteren 15 ja 16,samt i kvarteret 12 tomterna 3-8 och 12, i kvarteret 13 tomterna 1-4 och 8, i kvarteret 14 tomterna 2-3, i kvarteret 17 tomterna 3-6 och 12-13, i kvarteret 18 tomten 1 och i kvarteret 23 tomten 3. I stadsdelen 52 gällande detaljplaner kvarteren 100-106, 108-111, 115-116, 118, 120, 124-125, 164-166 och 168. Till området hör även gatu- och
grönområden samt andra allmänna områden.

Läs mer...