Skriv ut

Generalplanen utgör ett direktiv vid uppgörande och ändrande av mera detaljerade planer såsom detaljplaner och stranddetaljplaner. Generalplanen har blivit ett mångsidigt instrument för såväl överskådlig planering av vidsträckta områden som för relativt detaljerad markdispositionsplanering för begränsade helheter såsom landsbygdens bycentra.

På dessa sidor informeras om aktuella generalplaneprojekt, även sådana som för tillfället inte är framlagda till påseende. Information om planer som för tillfället är framlagda till påseende finns här.

För att titta på material på dessa sidor behöver du Adobe Reader.


Delgeneralplan för en del av Boxby by. Området gränsar till stranden i söder och följer för övrigt bygränsen.

Läs mer...

Området har en gällande generalplan för glesbygdsområde. Jukka Ahonala, som äger fastigheten Svarfvars R:nr 1:14 i Högben by har framfört ett önskemål till staden om att få uppgöra en delgeneralplan som berör hela fastigheten.  Jukka Ahonala planerar att bygga en ekologisk by på gården. Gården omfattar totalt 83 hektar och gränsar till Högbensjön.

Läs mer...

Forststyrelsen har initierat ändringen av strandgeneralplanen över Ekenäs södra skärgård. Planeändringen berör de östra delarna av Jussarö och täcker ca 69 ha av ön hela yta (ca 120 ha). Jussarö är en ögrupp i Raseborgs yttre skärgård, på ett område som tidigare har varit del av Ekenäs stad. Jussarö är belägen ca 18 km sydost om Ekenäs centrum.

Läs mer...

Planen fortsätter med namnet Horsbäck-Läpp (7712)

Planområdet ligger öster om Ekenäs centrum, vid Hangövägen (rv 25). Området börjar öster om bostadsområdet i Langansböle och tar slut i Gebbelby by vid Åsenbyvägen. I norr / nordväst avgränsas planeringsområdet av Hangö‐Hyvinge ‐järnväg. I söder / sydost avgränsas planeringsområdet så, att
Gropfjärd stranden, samt från dess bukt fortlöpande vida lantbruksområden blir utanför planområdet.
Planeringsområdets areal är cirka 800 ha

Läs mer...

Raseborgs stad har inlett delgeneralplanläggningen av Karis västra tätort och Horsbäck-Kärrby som skilda planprojekt. I planförslagsskedet förenas delgeneralplanerna till en delgeneralplan. Delgeneralplanen för Horsbäck-Läpp är belägen på området mellan Karis och Ekenäs. Genom att förena delgeneralplanerna kan man uppgöra en enhetlig plan för området mellan Karis och Ekenäs, via vilken man kan möjliggöra mångsidiga förutsättningar för utveckling av boende och näringsliv.

Läs mer...

Planet fortsätter med namnet Horsbäck-Läpp (7712)

Planeområdet finns intill centrum av Karis, ca 3 km västerut från

Området omfattar totalt cirka 660 ha. Området avgränsas i öster av Karis västra omfartsväg, i söder av Riksväg 25, i norr av ett obebyggt skogsområde, och i väster av Svedja bygräns, fastigheter som gränsar till Ekenäsvägen och sandtaget vid Riksväg 25 (Hangövägen).

Planeområdet består av ett redan bebyggt detaljplanerat område, som utgör en del av tätorten Karis centrum och av glesbygdsområdet i närheten av Karis centrum.

Inom planeringsområdet bor ca 700 personer. Största delen av invånarna bor på det detaljplanerade Bäljarsområdet.

Efter behandlingen har planområdets avgränsning ändrats. Till området har lagts till korsningen mellan Ekenäsvägen och Hangövägen (rv 25) där man som bäst gör upp en vägplan och från området har avlägsnats jord- och skogsbruksområden i den norra delen.

Läs mer...