Kvalitetsindikatorerna för finländsk småbarnspedagogik publicerades första gången 25.10.2018 på KARVIS utvärderingsseminarium.

 

 

Från Raseborgs småbarnspedagogik deltog daghemsföreståndare Jaana Tasanko, chef för småbarnspedagogik Charlotte Lindh och speciallärare Anna-Greta Svanbäck.

 

Nationella centret för utbildningsvärdering är ett fristående ämbetsverk som svarar för nationell utvärdering av utbildningen. Utvärderingscentrets verksamhet omfattar hela utbildningssystemet, allt från småbarnspedagogik till högskoleutbildning.

Utvärderingen av småbarnspedagogiken är en lagstadgad uppgift (lagen om småbarnspedagogik 36/1973, 9b §). Olika aktörer på många olika nivåer producerar tillsammans utvärderingsinformation för att stödja arbetet med att utveckla småbarnspedagogiken. Utvärderingar genomförs inom enheterna för småbarnspedagogik, på anordnarnivå, på nationell nivå och på internationell nivå.

Syftet med utvärderingen är:

  • att främja förutsättningarna för barnets välbefinnande, utveckling och lärande
  • att trygga att syftet med lagen uppfylls
  • att procudera information för utvecklingen av småbarnspedagogiken på lokal nivå och som underlag för det politiska beslutsfattandet

Pedagogisk miljö - från tradition till förändring är ett samprojekt med Raseborgs stad, Hangö stad och Ingå kommun som förverkligas under år 2018 - 2019. Projektet finansieras av utbildningsstyrelsen.

Syftet med projektet är att utveckla ett arbetssätt som synliggör barns och pedagogers lärande och ökar på barns delaktighet med pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg.

Målet med projektet är utveckling av verksamhetskulturen där barnens och vårdnadshavarnas delaktighet ökar samtidigt som barnens och pedagogernas läroprocesser synliggörs.

Resultatet blir en processbeskriving för utvecklande av verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken och förskolan.

Projektet följs upp via bloggen: Pedagogisk miljö - från tradition till förändring.

 

Vårterminen 2019

Måndag 7.1.2019 - lördag 1.6.2019
Sportlov: måndag 18.2.2019 - söndag 24.2.2019
Påsk: fredag 19.4.2019 - måndag 22.4.2019

Förskoleundervisningen inleds samma dag som skolarbetet och följer samma lovtider.
Vårterminen avslutas fredagen 31.5.2019.

 

Läsåret 2019 - 2020 arbets- och lovtider i stadens skolor/förskolor

Höstterminen 2019

måndag 12.8.2019 - fredag 20.12.2019

Höstlov: torsdag 17.10.2019 - fredag 18.10.2019
Jullov: lördag 21.12.2019 - tisdag 7.1.2020

 

Vårterminen 2020

onsdag 8.1.2020 - lördag 30.5.2020

Sportlov: måndag 17.2.2020 - söndag 23.2.2020
Påsk: fredag 10.4.2020 - måndag 13.4.2020

Förskoleundervisningen följer läsårstiderna i den grundläggande utbildningen. Förskoleundervisningens vårtermin avslutas fredagen den 29.5.2020.