Undervisning i svenska som andra språk (S2-undervisning) är en del av dagvårdspersonalens vård- och fostringsuppgifter. S2-undervisning är målinriktad, verksamhetsinriktad och fortlöpande. S2-undervisning förverkligas bl.a. i daghemsgruppernas samlingar, i smågruppsverksamhet, genom individuell handledning, stödgrupper och aktivt deltagande.

S2-undervisningens mål är att barnet är en likvärdig medlem av gruppen och får jämlika möjligheter till inlärning.

I Raseborgs stad arbetar en konsulterande S2-barnträdgårdslärare som både handleder och konsulterar personalen kring ärenden angående S2-undervisningen samt deltar i utbildningen.