Vid sitt möte behandlade stadsstyrelsen bl.a. stadens strategiförslag för åren 2018-2020, avtalet med turismaktiebolaget LUMO och utbildningssektorns organisation.

Stadsstyrelsen diskuterade utkastet till strategi och beslöt att remittera ärendet för vidare beredning. Dessutom utsågs en politisk referensgrupp som består av Linnea Henriksson, Camilla Grundström och Kati Sointukangas.

Avtalet med turismaktiebolaget LUMO
Stadsstyrelsen beslöt att avtalet med LUMO inte förlängs. Förankringen hos turismföretag i Raseborg har inte stärkts utan är oförändrad. Staden utreder möjligheterna att på andra sätt utveckla och stärka samarbetet med grannkommunerna, i synnerhet med Hangö, samt övriga samarbetspartners.

 

Utbildningens administrativa organisation
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att stadens organisation återgår fr.o.m. 1.8.2018 till att utbildningsavdelningen delas upp i två separata avdelningar, en svensk- och en finskspråkig avdelning och att de nya avdelningarna leds av var sin undervisningschef.

Stadsstyrelsen beslöt att inte verkställa beslutet från samarbetsförfarandet 11.4.2016 om att minska bildningssektorns personal med 8 personer inom grundläggande utbildning och 1 årsverke inom administrationen. Stadsstyrelsen beslöt också att rekryteringen av en undervisningschef för den svenskspråkiga utbildningen inleds.

Konsortium för utveckling av kollektivtrafik
Bromarv Byaråd r.f. och Wikströms Busstrafik Ab har vänt sig till staden med en förfrågan om

att gå med i ett konsortium för att utveckla kollektivtrafiken i Raseborg.
Stadsstyrelsen förhåller sig positivt till den preliminära projektplanen och beslöt att gå med i konsortiet som medlem. Stadsstyrelsen förutsätter att en mera detaljerad plan inklusive finansieringsandelar utvecklas och godkänns före inlämnandet av ansökan i tredje fasen. Staden förbehåller sig också rätten att avstå från tredje fasens ansökningsförfarande.

Representation och förtroendeuppdrag
Till stadens representanter i äldre rådet 2017-2019 valdes Isabella Alén (ersättare Jan-Mikael Ekholm) och  Mats Lagerstam (ersättare Harry Yltävä). Äldrerådet består av följande personer:

Billnäs pensionärsförening r.f: Wiva Stenvall, suppleant
Ekenäs pensionärer r.f: Isa Forsbäck, ordinarie
Ekenäs pensionstagare r.f: Rauno Kousa, suppleant
Karis pensionärer r.f: Tor Wernér, suppleant
Karis pensionstagare r.f: Anneli Böckerman, ordinarie
Karjaan-Pinjaisten eläkkeensaajat r.y.: Leena Ruusunen, ordinarie
Karjaan-Pohjan eläkeläiset r.y.: Rauno Hellstén, suppleant
Pojo pensionärer r.f: Jan Björklöf, suppleant
Tenala-Bromarf pensionärer r.f: Stig Nyberg, ordinarie
Österby pensionärer r.f: Sven-Olof Ingelin, suppleant
Isabella Alén (Jan-Mikael Ekholm)
Mats Lagerstam (Harry Yltävä)

Äldrerådets uppgift är att fungera som kontaktlänk mellan staden och de tio pensionärsföreningarna.

Tekniska ärenden

Stadsstyrelsen beslöt att godkänna utkasten till föravtal med Ekenäs Gästhamn Ab och Ab Alba Ekenäs. Enligt föravtalet säljer staden två områden av fastigheten 710-1-9906-0 (Stallörsparken, Ekenäs) för ett pris om 400 euro/m2-vy till företagen. Området motsvarar långt det område som företagarna arrenderat tidigare. Stadsstyrelsen godkände också bolagens initiativ till planändringen som utökar byggrätten men förutsätter att detaljplanen för Stallörsparken aktualiseras på nytt.