Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 7.5.2018 bland annat budgetärenden och gav ett utlåtande angående beredningsmaterialet för nästa landskapsplan för Nyland.

Nylands förbund har begärt stadens utlåtande angående beredningsmaterialet för nästa landskapsplan. Utlåtandebegäran gäller den så kallade strukturplanen för Nyland. Utlåtandet kan läsas via följande länk: Nylands landskapsplan utlåtande

 

Budgetärenden
Stadsutvecklingssektionen (SUS 17.4.2018 § 34) och stadsstyrelsen (STDS 23.4.2018 § 165) har godkänt ett förslag till att projektanställa en logistiker vars uppgift skull vara att samordna de olika persontransporterna

över sektorsgränserna. För att beslutet ska kunna förverkligas behövs ett tilläggsanslag på 25 000 euro för 2018. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag om 25 000 euro. Stadsstyrelsen beslöt också att säga upp avtalet med Lojo stad om köp av logistiktjänster då de egna resurserna förstärks med en logistiker.

Inom tekniska sektorn har en projektanställd tillståndsberedare anställts från och med 8.1.2018 för att hantera undantagslov. Planläggningsnämnden har beslutat att föreslå till stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att en budgetändring görs för att kunna förlänga anställningen med ytterligare 6 månader. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige gör en budgetändring så att verksamhetsbidraget för ”Planläggning” ändras från -631 160 euro till -691 160 euro.

Stadsstyrelsen beslöt att rapportera statusen av åtgärdsprogrammet Raseborg 2020 och föreslå att förslagen utgör den eftersökta kostnadsminskningen. Förslagen är:

  • Turismens infopunkt till EKTA
  • Optimering av transporterna och upphandling
  • Ytterligare koncentrering av verksamhet till egna utrymmen
  • Sammanslagning av administrativa funktioner, resurseffektivering, kanslifunktioner
  • Samordning av förskoleverksamheten


Val av representanter
Följande representanter (med ersättare) valdes:

Värnpliktsuppbåd, uppbådsnämnderna: Anita Westerholm (Isabella Alén) och Ian Granström (Johan Kvarnström). Ulf Heimberg framför stadens hälsning.
Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter, bolagsstämma: Thomas Flemmich
Västra Nylands handelskammare, vårmöte: Jan-Mikael Ekholm
Axxell Utbildning Ab, bolagsstämma: Thomas Flemmich
FAb Knipnäs, bolagsstämma: Thomas Flemmich
Nya Rosk’n Roll Oy Ab, bolagsstämma: Thomas Flemmich

Uppvaktning på De stupades dag 20.5.2018:
Ekenäs Anita Westerholm och Timo Puumalainen
Karis: Isabella Alén och Holger Wickström
Svartå: Kerstin Ilander och Kimmo Koivunen
Pojo: Tina Nykänen-Lindqvist och Lars Sune Lindholm
Bromarv: Göran Karlsson, Maj-Britt Malmén och Göran Strömberg
Tenala: Michael Nyberg och Bjarne Holmberg
Snappertuna: Sven Holmberg och Torolf Bäckman

Tekniska ärenden
Förslaget till byggnadsordning har varit till påseende under tiden 9.2 - 12.3.2018. Totalt 13 utlåtanden och 2 anmärkningar har inkommit. För utlåtanden och anmärkningar har utarbetats förslag till bemötande. Stadsstyrelsen godkände de föreslagna bemötanden och föreslår för stadsfullmäktige att byggnadsordningen godkänns i enlighet med 52 § i markanvändnings- och bygglagen.

Ägaren till fastigheten 710-584-5-20 (Skogby) har inkommit med planläggningsinitiativ (daterat 09.06.2017) med målsättningen bl.a. att skapa förutsättningar för utvidgandet av den nuvarande verksamheten (förvaring och service av båtar) och att kunna centrera verksamheten inom ett enhetligt område. Ägaren arrenderar sedan tidigare fastigheten 710-584-5-19. Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 24.4.2018 och förslaget till detaljplaneändring har varit offentligt framlagt till påseende under tiden 10.1-10.2.2018. Stadsstyrelsen beslöt på sitt möte att staden utgående från den ovan redogjorda detaljplaneändringen, planprojekt 7761 ”Predium hamn”, ingår med ägaren till fastigheten 710-584-5-20 ett markanvändningsavtal.

Stadsstyrelsen behandlade också detaljplanändringen ”Rödmossen” där det i stadsdel 51 bildas kvartersområden för småhus, småvåningshus och radhus. Planeringsområdet ligger i Karis centrum. Förslaget till ändring av detaljplan har varit framlagt till offentligt påseende under tiden 6.11-18.12.2017. Stadsstyrelsen godkände planläggarens bemötanden till utlåtanden och anmärkningar och föreslår för stadsfullmäktige att detaljplanen för Rödmossen godkänns.