Stadsstyrelsen granskade fullmäktiges protokoll av 24.9.2018 och konstaterade att besluten tillkommit i laga ordning samt godkänner att besluten kan verkställas.

Stadsstyrelsen behandlade också ett antal tekniska ärenden och föreslog att Mikael Nylund ska delta i den CXXXVII landsförsvarskursen i Tusby 1-5.4.2019. Stadsdirektören befullmäktigades föreslå en tjänsteinnehavare till kursen.

 

Budgetärenden

Stadsstyrelsen föreslog att stadsfullmäktige ändrar anslagen i budgeten för 2018 fastighetsförsäljning så att budgetkonto 6771-3510, fastighetsförsäljning vinst/ driftsbudgeten, minskas med 500 000 euro dvs. från 1 700 000 euro till 1 200 000 euro. Orsaken är situationen i september 2018 som visar att försäljningen inte kommer upp till den budgeterade nivån och de ekonomiska målen som ställts i budgeten uppnås inte.

(Under de första 8 månaderna har det sålts tomter och bebyggda objekt för sammanlagt ca. 580 000 euro, netto 400 000 euro, några fastighetsaffärer är under arbete och förväntas slutföras under hösten 2018.)

Stadsstyrelsen föreslår också till stadsfullmäktige att investeringsbudgeten 2018 ändras så att av investeringsanslaget för 2018 överförs 40 000 euro från projektet ’Småbåtshamnarna’ till projektet ’Bromarvs skärgårdshamn’. I investeringsbudgeten har 250 000 euro reserverats för 2 st. båtbryggor för småbåtshamnens disposition. De sammanlagda kostnaderna för bryggprojektet, bryggorna och de övriga kostnaderna för installation av dem, är totalt ca 210 000 euro. Däremot räcker inte anslaget på 250 000 euro som reserverats för Bromarvs skärgårdshamn på grund av byggnadsarbeten som gjorts under sommaren 2018 och som gett upphov till oförutsedda kostnader.

För byggprojektet för fiskvägar beslöt stadsstyrelsen att reservera ett anslag på 95 000 euro för år 2019. Byggplatsen i Åminnefors råkade i somras ut för utmaningar när man konstaterade att konstruktionen för kraftverksbyggnadens strömpelare hade försvagats. Konstruktionerna måste repareras vilket påverkar färdigställandet av fiskvägen. För Åminnefors del får man alltså vara beredd på ökade planerings- och övervakningskostnader och att reservation för extra arbete ska göras.

 

Tekniska ärenden

Stadsstyrelsen godkände Raseborgs utlåtande om Nylands NTM-centrals plan för väghållningen och trafiken 2019-2022. Hela utlåtandet kan läsas här: Raseborgs stads utlåtande om Planen för väghållning och trafik 2019-2022

Stadsstyrelsen gav också sitt uttalande gällande planutkastet för ändring av stranddetaljplan för Wäxär samt antecknade det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning för detaljplan för Sjöformansgatan 2, Ekenäs för kännedom. Stadens målsättning är att ändra användningsändamålet för planeringsområdet genom att bilda kvartersområde för småhus samt därutöver tillåta att butik får placeras i före detta Ekenäs badinrättning och i byggnadsyta i västra delen av planeringsområdet.