Den vanliga säsonginfluensavaccineringen börjar. Vaccinet ger även skydd för H1N1 (s.k. svininfluensa). Målgruppen är gravida, barn (6 mån.-6 år), personer som är över 65 år, beväringar samt kvinnor i frivillig beväringstjänst, social- och hälsovårdspersonal, personal inom läkemedelsförsörjningen och de som hör till riskgrupperna.

Afasicirkel

Hälsovårdscentralen
Ekenäs hälsostation tfn 019-289 3000
Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.

Pojo hälsostation tfn 019-289 3000
Öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen på Pojo hälsostation är öppen enligt tidsbeställning torsdagar kl. 8.00-16.00 under tiden 4-24.6.2018 och 6-31.8.2018. Mottagningen är stängd 25.6-5.8.2018.

Karis hälsostation tfn 019-289 3000
Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.

Jourverksamhet
Jourverksamhet enbart på samjouren i HNS Raseborgs sjukhus, Östra Strandgatan 9, 10600 Ekenäs, tfn 019-289 3300.

HUSLAB
Laboratoriet (HUSLAB) i Tenala är stängt 4.6-31.8.2018. Under övriga sommarveckor betjänar laboratoriet kunder som under övriga tider av året.
Laboratoriet (HUSLAB) i Pojo är öppet torsdagar kl. 8.00-13.40 under tiden 4.6-31.8.2018.
Laboratoriet (HUSLAB) i Karis är öppet normalt hela sommaren, vardagar kl. 7.45-11.00 med tidsbokning.
Laboratoriet (HUSLAB) på HNS Raseborgs sjukhus har normala öppethållningstider vardagar kl. 7.30-14.00.

Social service
Barn- och familjetjänster, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), G-huset, nås per telefon via stadens växel, tfn 019-289 2000 eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi.

Familjecenter, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), O-huset, nås per telefon via stadens växel, tfn 019-289 2000 eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi/familjecenter.

Socialjouren fungerar som tidigare - utanför tjänstetid samt under veckoslut och helger via det allmänna nödnumret 112.

Vuxensocialarbete, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), R-huset, har normal öppethållningstid under sommaren.

Invandrarbyråns servicepunkter i Ekenäs och Karis har normal verksamhet under sommaren och nås per tfn 019-289 2295.

Raseborgs missbrukarenhet
Missbrukarvårdens mobila enhet har öppet hela sommaren och nås vardagar kl. 8.00-16.00 per tfn 019-289 2395.
Tidsbeställningsmottagningen i Ekenäs, Karis och Pojo håller stängt 16.7-12.8.2018.

Förebyggande hälsovård
Svartå hälsogård (rådgivning och öppen mottagning) är stängd under tiden 2-29.7.2018. Mottagningen i Bromarv (rådgivning och öppen mottagning) är öppen endast måndagar under tiden 25.6-29.7.2018 och stängd 30.7-12.8.2018. Tenala rådgivning fungerar enligt tidsbeställning, den öppna mottagningen är öppen torsdagar kl. 9.00-10.00. Övriga rådgivningar har öppet.

Rehabiliterande verksamhet
Talterapin har mottagning 2-29.7.2018 i Karis och 30.7-2.9.2018 i Ekenäs.
Ergoterapimottagningen är stängd under juli månad.

Tandvård och tandläkarjour
Tenalamottagningen är stängd 13.4-30.9.2018. Pojomottagningen är stängd 25.6-5.8.2018.
Utanför tjänstetid är akutvården för kommuninvånare ordnad i Helsingfors, mera information på tfn 044 494 3198.

Tandläkarmottagningen i Österby flyttar till Ekenäs tandläkarmottagning den 16.4.2018. De som använt sig av mottagningen i Österby hänvisas i fortsättningen till mottagningen i Ekenäs centrum.

Kontaktuppgifter:

Ekenäs tandläkarmottagning
Sjukhusgränd 1
10600 Ekenäs

Tidsbeställning vardagar kl 8-11, tfn 019 289 3160

Övriga tider endast vid akutfall via stadens växel, tfn 019 289 2000

Raseborgs hälsovårdscentral har påbörjat ett försök med förlängda öppethållningstider på Ekenäs hälsostation. Hälsostationen tar emot till kl. 18 måndag-onsdag.

Tidsbeställning sker per telefon, 019 289 3000 kl. 8-16 (ingen drop-in-mottagning).

Tiderna är reserverade för så kallad övrig brådskande vård t.ex. långvariga förkylningssymptom, örvärk, halsont etc. beroende på den vårdbehovsbedömning som görs per telefon.

Sömnlöshet är ett vanligt problem och kan bl.a. leda till beroende av sömnmediciner och till nedsatt arbetsförmåga.

Raseborgs hälsovårdscentral inledde de första sömngrupperna i medlet av november 2017. Syftet med den här vårdmodellen är att erbjuda ett medicinfritt alternativ och ett redskap för att bota sömnlöshet samt att förebygga sådana skadeverkningar som sömnlöshet kan ge upphov till.

Sömngruppen inkluderar fem gruppmöten och här ingår även olika övningar på egenhand mellan gruppträffarna

Vårdmodellen baserar sig på kognitiv beteendeterapi, KBT. I grupperna utreder man tillsammans orsakerna till sömnlöshet, strävar till att förändra det egna tankesättet och beteenden som bidrar till sömnlösheten.

Nya sömngrupper börjar på Raseborgs hälsovårdscentral planeras. En finskspråkig grupp börjar då det finns tillräckligt med deltagare och följande svenskspråkiga grupp startar den 20.3 och hålls på tisdagar kl. 14-15.30 i 5 veckor framåt i Ekenäs. Anmälningar tas emot på hälsovårdscentralens telefonnummer 019 289 3000.

Ytterligare information fås av enhetschef Susanna Nordström, 019 289 2215.

Raseborgs stad ordnar PRIDE-utbildningar enligt behov. Med utbildningen i baggaget kan familjerna bli fosterfamiljer i framtiden.

Enligt Theresa Vihlman, enhetschef för barn och familjevård i Raseborg, består utbildningen av nio gruppträffar, hemuppgifter samt familjespecifika träffar.

- Kursdeltagarna får under kursen färdigheter för att bemöta ett placerat barn med dess individuella behov och erfarenheter och därför består utbildarteamet av såväl socialarbetare som en fosterförälder, berättar Vihlman.

Utbildarna på PRIDE-utbildningen är alltid en socialarbetare från barnskyddet och en fosterförälder tillsammans. På detta sätt kombineras yrkeskunskap med praktiska erfarenheter.

Pesäpuu ry, som är ett kompetenscentrum för specialkunnande inom barnskyddet, har parallellt utbildat två socialarbetare inom staden och ett fosterföräldrapar att fungera som handledare för PRIDE-utbildningen. Theresa Vihlman är den ena socialarbetarer och Elisabeth Grönroos den andra.

Sömnlöshet är ett vanligt problem och kan bl.a. leda till beroende av sömnmediciner och till nedsatt arbetsförmåga.

Raseborgs hälsovårdscentral inleder de första sömngrupperna i medlet av november 2017. Syftet med den här vårdmodellen är att erbjuda ett medicinfritt alternativ och ett redskap för att bota sömnlöshet samt att förebygga sådana skadeverkningar som sömnlöshet kan ge upphov till.

Sömngruppen inkluderar fem gruppmöten och här ingår även olika övningar på egenhand mellan gruppträffarna. En sömnskötare från HNS kommer att utbilda några av hälsovårdscentralens egna sjukskötare att framöver hålla sömngrupper.
Vårdmodellen baserar sig på kognitiv beteendeterapi, KBT. I grupperna utreder man tillsammans orsakerna till sömnlöshet, strävar till att förändra det egna tankesättet och beteenden som bidrar till sömnlösheten.

De första grupperna, som börjar i november är fulla, men nya grupper kommer att starta i ett senare skede. De första grupperna träffas på Ekenäs hälsostation, men grupper i Karis kommer att ordnas i förlängningen. Nu startar man med en svenskspråkig och en finskspråkig grupp.

Verksamheten vid Österby barn- och mödrarådgivning samt den öppna mottagningen upphör i Österby skolas utrymmen 24.11.2017.

Barn- och mödrarådgivningen öppnar i nya utrymmen på Ystadsgården, adr. Larssonsvägen 2, 10600 Ekenäs 4.12.2017.

Kontaktuppgifterna är de samma som tidigare, dvs. telefontid under vardagar kl. 11-12 tfn 019 289 3248.

Tenala servicehem byter namn till Tenala-Bromarf servicehem. Det finns inom hemvården ett gemensamt område för Tenala och Bromarv och Tenala-Bromarv dagverksamhet. Sålunda är ett namnbyte naturligt.
Social- och hälsovårdsnämnden har beslutit att namnbytet sker från och med den 1 oktober 2017.

Mer om servicehemmet här.