Syftet med serviceboende är att stöda en gravt handikappad, som är i kontinuerligt behov av en annan persons hjälp, att klara sig utan institutionsvård genom att förbättra hens funktionsförmåga samt att med hjälp av specialarrangemang göra det möjligt att klara normal livsföring så självständigt som möjligt.

Till serviceboende hör tjänster i anslutning till boendet som är nödvändiga för den gravt handikappade i det dagliga livet. Sådana tjänster kan bestå av hjälp med funktioner som hänför sig till boendet, såsom möjligheter att förflytta sig, påklädning, personlig hygien, mathushållning och städning av bostaden samt de tjänster som behövs för främjande av invånarens hälsa, rehabilitering och trivsel.

När det gäller att ordna serviceboende, anses som gravt handikappad den som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom fortlöpande, under olika tider av dygnet eller annars i särskilt stor utsträckning behöver en annan persons hjälp för att klara av sina dagliga sysslor och som inte är i behov av fortlöpande institutionsvård.

Tjänster i samband med serviceboende i eget hem för en gravt handikappad, ordnar kommunen oftast genom att koppla ihop olika serviceformer (t.ex. hemvård, hemservice och dess stödtjänster, ändringsarbeten i bostaden, personlig assistans, stöd för närståendevård).

Service i samband med serviceboende är avgiftsfri. Klienten betalar själv hyran, måltider och andra kostnader för det dagliga livet.

Serviceboende för gravt handikappade personer kan genomföras i klientens eget hem, i ett servicehus eller i någon annan boendeenhet.

Då man utvärderar behovet av serviceboende gällande äldre personer strävar man efter att skilja mellan gravt handikapp och ökat behov av service på grund av normalt åldrande. Serviceboende för äldre personer med nedsatt funktionsförmåga p.g.a. bl.a. åldersrelaterade sjukdomar ordnas med stöd av annan lagstiftning inom social- och hälsovården.