SVENSKA DAGEN 110 ÅR

I dag sjungs Modersmålets sång låt den ljuda högt från strand till strand!

Hur härligt sången klingar
på älskat modersmål!
Han tröst i sorgen bringar,
han skärper sinnets stål!
Vi hört den sången ljuda
i ljuvlig barndomstid,
och en gång skall han bjuda
åt oss i graven frid!
Du sköna sång vårt bästa arv,
från tidevarv till tidevarv,
ljud högt, ljud fritt
från strand till strand
i tusen sjöars land!

 

Höstlov vecka 42

Institutet håller höstlov under vecka 42 (15.-21.10). Då ges ingen undervisning annat än i undantagsfall, vilket meddelas till de berörda skillt antingen av läraren eller kansliet.

 

Statsstödet för mindre bemedlade har delats ut

Det årliga statsstödet med vilket man velat stöda mindre bemedlades möjlighet att delta på institutets kurser har delats ut. I år fick vi flere rabattansökningar än vad den beviljade summan 7500€ räcker till, vilket betyder att många som sökt, speciellt bland arbetslösa och pensionärer, har blivit utan stöd (rabatt). Stödet ifråga har inom institutet delats ut i form av beviljade rabatter som man kunnat söka med studiesedlar.

 

3 gamlanotter

GAMLA HANDSKRIVNA NOTHÄFTEN UPPHITTADE

Amanuens Kiti Karvonen från Ekta-museum kom på besök till Raseborgs Kulturinstitut för att granska upphittade nothäften.

Det är frågan om gamla handskrivna noter som praktikant Svetlana Skriabina uppmärksamt nog räddade vid genomgång av musikinstitutets arkiv i samband med flyttningen från Uncan i Ekenäs till Karis. Museet kommer att ta hand och fastställa de fina nothäftenas museala värde.

 

 

På bilden en del av nothäftena som amanuens Kiti Karvonen tillsammans med rektor Maarit Hujanen inspekterar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälningar till Musikinstitutet 2018-2019 är i gång!

Du kan behändigt anmäla dig till Musikinstitutet via länken raseborg.eepos.fi

För mera information om Musikinstitutets verksamhet och undervisning hittar du på www.muras.fi

 

 

Keke certifikat

RASEBORGS KULTURINSTITUTS HÅLLBARA UTVECKLING FORTSÄTTER!

Kulturinstitutet har beviljats OKKA-stiftelsens certifikat för hållbar utveckling. Certifikatet gäller för 3 år och det är andra gången i rad som det tilldelas institutet. Vid auditeringen bedömdes Kulturinstitutets hållbara utveckling ur kulturellt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

I auditeringsrapporten konstaterades bland annat följande: ”Mest glädjande var att Raseborgs Kulturinstituts arbete för hållbar utveckling varit mera omfattande och djupare än vad rapporten först låtit påskina. Raseborgs Kulturinstituts arbete med hållbar utveckling har varit och kommer säkert även i fortsättningen att vara berömligt.”

 

 

 

 

BETALNING MED KULTUR OCH MOTIONSSEDLAR

Höstterminens kursbetalningar med E-passi, Smartum- eller TYKY-sedlar bör ske senast 30.9.2018.

 

 

Vi har utarbetat en jämställdhets- och likabehandlingsplan för institutet.

Läs den här: