Förslag till gatuplan för resecentret i Karis, är under tiden 23.7 – 10.8.2018 framlagt

på tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 i Karis och i Gamla stadshuset i Ekenäs, Rådhustorget samt på stadens webbplats www.raseborg.fi.

Resecentret ingår i helhetsprojektet som omfattar byggande av ny järnvägsbro, förlängning av tunneln under järnvägsspåren och byggande av ett område för angörande trafik.

Gatuplanen omfattar området mellan Bangatan och bangården på avsnittet Köpmansgatan–Dalgatan. På området har anvisats plats för bussar, taxin samt korttids- och långtidsparkering för personbilar. För cykelparkeringen anvisas plats under den nya järnvägsbron.

Trafiken in till resecentret är enkelriktad i väst-östlig riktning. Från gatuplanen framgår också järnvägsbrons och brorampens slutgiltiga placering samt brons lättrafikled som flyttats till brons östra sida.

I enlighet med § 43 i markanvändnings- och byggförordningen har intressenter rätt att under ovan nämnda tid inlämna skriftliga anmärkningar mot förslaget, adress: Tekniska nämnden, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis.

pdf Gatuplan resecentret Karis  

pdf Gatuplan resecentret Karis skärning                  

TEKNISKA NÄMNDEN