SÖKANDE                          Rosk´n Roll Oy Ab

VERKSAMHET                 

Miljötillstånd söks för verksamhet vid Ekenäs nya avfallsstation. Avfallsstationen tar emot och mellanlagrar blandavfall, nyttoavfall och farligt avfall i mindre mängder samt trädgårdsavfall. Därtill tar man emot och krossar träavfall, som förmedlas vidare som flis. Krossning sker 2-4 gånger per år måndag - fredag kl. 7-18. Avfallsstationen har beredskap för omlastning av blandavfall som samlas in från fastigheter.

Avfallsstationen är belägen på fastigheten 710-13-114-7 på Horsbäck industriområde vid Mestarvägen i Raseborg.

27.8.2018

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder följande planer i kraft med denna kungörelse:

Predium Hamn Oy Ab, detaljplan (stadsfullmäktige 4.6.2018 § 55 )

Bäljars Datacenterområde, detaljplan (stadsfullmäktige 4.6.2018 § 56)

Dag för givande av beslut: 24.8.2018

Anmälan gäller utomhuskonsert anordnad av four-one-seven oy, Retriitti, vid Raseborgs slott, 1.9.2018 kl. 17:00 – 01:00.

Stadsplaneringsarkitekten i Raseborg meddelar 23.8.2018 beslut i nedannämnda som gäller ansökan om planeringsbehov (MBL 137 §).

Beslutet om tillstånd och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Planläggningsnämnden i Raseborg ger 31.8.2018 beslut i nedannämnda på basen av § 171 markanvändnings- och bygglagen avsedd ansökan om undantag.

Beslut om tillstånd och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Allmänt invånarmöte arrangeras på torsdag 23.8.2018 kl 18-20 i Samlingslokalen (Lokalen), adress: Fiskarsvägen 318, 10470 Fiskars. Vid tillfället presenteras planens beredningsmaterial, varefter workshop arrangeras. Beredningsmaterialet är offentligt framlagt 6.8 – 9.9.2018. (link.raseborg.fi/plan7758)

Planområdet är beläget i Raseborgs stad, i den norra delen av Fiskars by som kallas det övre bruket.
Tilläggsuppgifter: Planläggningsingenjör Johanna Laaksonen, 019 289 3846, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Godkännande av en fiskevårdsplan för Hangö Vattens Gennarbyviken för åren 2016-2020


Fiskevårdsplanen har lämnats in 20.3.2018 till fiskerimyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland för godkännande. Kontrollplanen är utfärdad av Västra Nylands vatten och miljö rf.

Presenterad kontrollplan
Fiskevårdsplan är presenterad som bilaga med den här kungörelsen. Fiskevårdsplanen innehåller fiskutplanteringar, provfiske och fiskeförfrågan. Årligen planteras:
- 2-årig insjööring, möjligast stor ( ~25 cm) för ca. 2.000 €
- 1-sommar gammal planktonsik för ca. 2000 €
- 1-sommar gammal gös för ca 500 €

Anmälan gäller friluftskonsert utanför pub Santa Fe, Skillnadsgatan 14, 4.8.2018, kl. 18:00-23:30.

Denna kungörelse finns till påseende under tiden 18.7. – 1.8.2018 på Raseborgs stads anslagstavla och på stadens hemsida. Anmälan finns till påseende under kungörelsetiden i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, 10600 Ekenäs.

Eventuella anmärkningar och åsikter med anledning av anmälan skall lämnas in skriftligen till Raseborgs miljöbyrå, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis, eller via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 1.8.2018.

Tilläggsuppgifter ges av tf miljöinspektör Katja Koli, telefon 019 289 2364

Raseborg 18.7.2018

Miljöbyrån

Gardesjägarregemente har 9.7.2018 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 10-14.9.2018. Beslutet berör vissa fastigheter i Hangö, Ingå, Lojo och Raseborg.

Beslutet finns framlagt till påseende på stadshusen eller kommunhusen i ovannämnda städer och kommuner och under tjänstetid i Gardesjägarregementes kommendatsbyrå i Sandhamn, Helsingfors.

Närmare information om beslutet fås av kapten Jari Rikkonen (tfn 0299 421701) på staben för Gardesjägarregemente.

Beslutet hålls till påseende 30 dagar från tillkännagivandet, vilket man utgår ifrån att har skett den sjunde dagen efter att detta beslut publicerats i den Offentliga tidningen.


Helsingfors den 9 juli 2018

5.7.2018

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder den reviderade byggnadsordningen för Raseborgs stad i kraft genom denna kungörelse.

Byggnadsordning för Raseborgs stad (stadsfullmäktige 14.5.2018 § 36)

Länk till byggnadsordningen: http://link.raseborg.fi/bo

 

STADSFULLMÄKTIGE sammanträder måndagar kl. 18.00 i Seminarieskolan/aulan i Ekenäs preliminärt enligt följande: 24.9, 12.11 och 10.12.2018. Sammanträdena kungörs även skilt för varje möte. Protokollet från sammanträdet finns till allmänt påseende den tionde (10) dagen efter sammanträdet på stadens webbsida. Närmare uppgifter ger stadssekreterare Thomas Flemmich.


STADSSTYRELSEN sammanträder till ordinarie sammanträden måndagar kl. 18.00 i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, enligt följande: 20.8, 3.9, 17.9, 1.10, 15.10, 29.10, 5.11, 19.11, 26.11 och 17.12.2018 samt 14.1.2019. Protokollet från sammanträdet finns till allmänt påseende den tionde (10) dagen efter sammanträdet på stadens webbsida och beträffande extra sammanträde i samband med protokoll från följande ordinarie sammanträde. Närmare uppgifter ger stadssekreterare Thomas Flemmich.